KUVWULA alimwi akwiindana-indana kwamyaambo iijanika munyika lino iibalilwa ku 7,000 kulakonzya kupa kuti kube buyumuyumu mukweenda, mumakwebo, mulwiiyo, alimwi amumfwulumende. Oobu mbocakabede kuzwa kaindi. Mucikozyanyo, kuma 475 B.C.E., mubulelo bwa Mwami Ahasuera (uuyeeyelwa kuti ngu Xerxes I), bana Persia bakaambilizya mulumbe mucisi coonse “kuzwa ku India kusikila ku Etiopiya, nkokuti ibali muzyooko zili 127, cooko cimwi acimwi cakalembelwa kweelana ambocakali kulemba akubantu bamwi abamwi kweelana amwaambo wabo.” *

Mazuba aano, mbunga zinji, noziba mfwulumende tazikonzyi kusola kucita mulimo uuli boobo uukatazya. Nokuba boobo, kuli buyo mbunga yomwe yacikonzya kucita mulimo ooyu. Bakamboni ba Jehova balamwaya mamagazini, zyakuswiilila zyakalekkoodwa, mavidiyo, alimwi amabbuku manji kubikkilizya a Bbaibbele mumyaambo iinda ku 750. Eeci cilabikkilizya amyaambo yakutambaika iibalilwa ku 80. Bakamboni alimwi balamwaya mabbuku aboofwu aaindene-indene.

Kuyungizya waawo, Bakamboni ba Jehova tabapangi mpindu mumilimo njobacita. Mubwini, basanduluzi babo alimwi ababelesi bamwi boonse buyo mbaasikulisungula. Nkaambo nzi ncobabelekela canguzu boobu kusandulula mumyaambo minji boobo, alimwi ino baucita buti mulimo ooyu?

^ par. 3 Amubone lugwalo lwa Esita 8:9 mu Bbaibbele.