INO ZYEELELO ZYAKULILEMEKA NINZI?

Bantu ibatobela zyeelelo zisumpukide zyakulilemeka balicizyi kabotu cintu ciluzi alimwi acitaluzi. Zyeelelo zyabo zyakulilemeka taziyeeme ambobalimvwa aciindi eeco. Muciindi caboobo, ziyeeme anjiisyo zyalo zibasololela mukulilemeka kwabo, noliba leelyo nobali balikke.

NKAAMBO NZI ZYEELELO ZYAKULILEMEKA NCOZIYANDIKA KAPATI?

Bana balaambilwa makani manji aakubeja kujatikizya cintu ciluzi alimwi acitaluzi, kufwumbwa naa nkuzwa kuli basicikolonyina, munyimbo nzyobaswiilila naa mumafilimu alimwi amumapulogilamu aa TV ngobeebelela. Zintu eezyi zilakonzya kupa kuti batalike kuzidooneka zintu nzyobakayiisyigwa kujatikizya ciluzi alimwi acitaluzi.

Eeli ndipenzi lipati kubakubusi. Bbuku litegwa Beyond the Big Talk, lyaamba kuti, aciindi eeci “bakubusi beelede kuzyiba kuti bantu banji bayoobasinikizya kulilemeka munzila iimwi kutegwa bamwi babayande, aboobo beelede kwiiya kusala zintu kweelana azyeelelo zyabo zyakulilemeka, noliba leelyo ciindi balongwe babo nobatazikkomanini zintu nzyobasala.” Cilasalala kuti, bazyali beelede kubayiisya bana babo zintu eezyi nobatanaba bakubusi.

MBOMUKONZYA KUMUYIISYA ZYEELELO ZYAKULILEMEKA

Amumuyiisye ciluzi alimwi acitaluzi.

NJIISYO YAMU BBAIBBELE: “Bantu basimide . . . balaamaano aayiisyidwe kwaandaanya ciluzi acitaluzi kwiinda mukwaabelesya.”—Bahebrayo 5:14.

 • Amubelesye majwi aatondezya ciluzi alimwi acitaluzi. Amwaambe bukkale bwabuzuba abuzuba mpoonya akutondezya kwiindana kuliko kwiinda mukwaamba kuti: “Ooku nkokusyomeka; ookuya takuli kusyomeka.” “Ooku nkokuba aluzyalo; ookuya takuli kuba aluzyalo.” Mukuya kwaciindi, mwanaanu uyakwiiya zintu zibotu nzyayelede kucita alimwi azintu zitali kabotu nzyateelede kucita.

 • Amupandulule kaambo cintu cimwi ncociluzi naa ncocitaluzi. Mucikozyanyo, amumubuzye mibuzyo mbuli yakuti: Nkaambo nzi kusyomeka ncokuyandika? Ino kubeja inga kwazinyonganya buti zilongwe? Nkaambo nzi kubba ncokuli kubi? Amutupandulule twaambo munzila iimvwika calo cikonzya kumugwasya mwanaanu kuzyiba ciluzi alimwi acitaluzi.

 • Amukankaizye kaambo ncocili cibotu kuba azyeelelo zibotu zyakulilemeka. Mulakonzya kumwaambila kuti: “Ikuti kosyomeka, bantu bamwi banookusyoma,” naa “Ikuti kobeendelezya kabotu bantu nkokuti, banoolimvwa kwaanguluka kuba munsi-munsi anduwe.”

Amube masimpe kuti mukwasyi wanu uzyibidwe kuti ulapona kweelana azyeelelo zibotu.

 NJIISYO YAMU BBAIBBELE: “Amuzumanane kulilingula kutegwa mubone bwini mbomubede.”—2 Bakorinto 13:5.

 • Kulilemeka kabotu kweelede kuba cibeela camukwasyi wanu, kutegwa kamucikonzya kwaamba cakusyomeka kuti:

  • “Mumukwasyi wesu tatubeji pe.”

  • “Kunyina notubalwana bamwi naa kubabwentela.”

  • “Kunyina notwaambaula cabukali naa kutukila bamwi.”

Mwanaanu uyoobona kuti zyeelelo zyakulilemeka taili buyo milawo yakutobela pele cipa kuti mukwasyi wanu ube ampuwo mbotu.

 • Ciindi aciindi mweelede kubandika amwanaanu kujatikizya zyeelelo zyakulilemeka zyamukwasyi wanu. Amubelesye zintu zicitika buzuba abuzuba kuyiisya mwanaanu. Mulakonzya kweezyanisya zyeelelo zyanu zyakulilemeka azeezyo zitondezyegwa a TV naa kucikolo. Amumubuzye mwanaanu mibuzyo mbuli yakuti: “Ikuti nowali nduwe, ino nowacita buti?” “Ino uyeeya kuti mukwasyi wesu nowacita buti mubukkale oobu?”

Amumukulwaizye kucita ciluzi.

NJIISYO YAMU BBAIBBELE: “Amuzumanane kuba amanjezyeezya mabotu.”—1 Petro 3:16.

 • Amumulumbaizye ciindi naalilemeka kabotu. Kufwumbwa ciindi mwanaanu naacita zintu munzila iiluzi, amumwaambile kuti wacita kabotu alimwi akaambo ncomwaambila boobo. Mucikozyanyo, mulakonzya kwaamba kuti: “Wasyomeka. Ndilakuyanda kapati.” Ikuti mwanaanu walyaambilila kuti wacita cintu cimwi citaluzi, amumulumbaizye kuzwa ansi aamoyo akaambo kakusyomeka kwakwe kamutanamupa lulayo.

 • Amululamike bukkale butali kabotu. Amubagwasye bana banu kuzumina kupegwa mulandu akaambo kazintu nzyobacita. Bana beelede kuzyiba cintu ncobalubizya alimwi akuti bukkale oobo buliindene amboucita zintu mukwasyi wabo. Bazyali bamwi tababaambili bana babo ciindi nobacita cintu citaluzi nkaambo tabayandi kubapa ‘kulimvwa bubi,’ pele ciindi bazyali nobabapandulwida bana babo kaambo ncocili cibi cintu ncobacita, cilakonzya kuyiisya manjezyeezya aabo alimwi akubagwasya kutacita cintu citaluzi kumbele.