NCOCAAMBA

Kulekelela caamba kuleka kunyema alimwi akutabikkilila muntu akaambo kacibi cili coonse ncakonzya kumucitila. Kulekelela tacaambi kuti tiicakamucisa cibi eeco naa kuti mweelede kulilubya-lubya mbuli kuti tiicakacitika naaceya.

NJIISYO YAMU BBAIBBELE: “Amuzumanane kweengelelana akulekelelana camoyo woonse nokuba kuti umwi kajisi kaambo kakutongooka mweenzinyina.”—Bakolose 3:13.

“Ikuti kamumuyanda muntu, tamukabikkili maano kukutalondoka kwakwe, muciindi caboobo muyoobikkila maano kukusolekesya nkwacita.”—Ba Aaron.

IKAAMBO NCOCIYANDIKA

Kuti kamubikkilila, mulakonzya kuliletela mapenzi kumubili amumizeezo alimwi mulakonzya kucinyonganya kapati cikwati canu.

“Bumwi buzuba balumi bangu bakalilekelela akaambo kacintu cimwi ncobakacita calo icakandicisa kapati. Cakandiyumina kapati kubalekelela. Mukuya kwaciindi ndakabalekelela, pele ndilimvwa bubi akaambo kakuti ndakamuka kucita boobo. Eeci cakapa kuti kube mapenzi mucikwati cesu alo aakali kukonzya kweelebwa.”—Ba Julia.

NCOMUKONZYA KUCITA

AMULISUNKE

Ciindi ciboola aakumunyemya ngomukwetene limwi akaambo kacintu ncayakwaamba naa kucita, amukalibuzye kuti:

  • ‘Sena ndilafwambaana kunyema amakani aatayi koomoonga?’

  • ‘Sena walubizya cintu cipati cakuti weelede kulilekelela, naa inga ndaciluba buyo?

AMUBANDIKE ANGOMUKWETENE LIMWI

  • Ino citutolela ciindi cilamfwu buti kutegwa tulekelelane?

  • Ino ncinzi ncotukonzya kucita kutegwa katufwambaana kulekelelana?

NZILA ZIGWASYA

  • Ciindi ngomukwetene limwi naamunyemya, tamweelede kuyeeya kuti wacita caali.

  • Amusole kumulekelela ngomukwetene limwi akaambo kamicito yakwe, kamuyeeyede kuti “toonse tulalubizya ziindi zinji.”—Jakobo 3:2.

“Ncuuba-uba kulekelela ikuti naa nyoonse nyobilo kuli mpomwalubizya, pele cilakatazya kapati ikuti naa kwalubizya buyo muntu omwe. Kuzumina kulekelela muntu kuyandika kulicesya ncobeni.”—Ba Kimberly.

NJIISYO YAMU BBAIBBELE: “Kofwambaana kubamba twaambo.”—Matayo 5:25.

Kuti kamubikkilila, mulakonzya kuliletela mapenzi kumubili amumizeezo alimwi mulakonzya kucinyonganya kapati cikwati canu