NCOCAAMBA

Ibbala lyakuti kulaya lilakonzya kwaamba kusololela naa kuyiisya. Zimwi ziindi, kulakonzya kubikkilizya kululamika mwana akaambo kabukkale bwakwe butali kabotu. Pele kanji-kanji libikkilizya kuyiisya mwana kuzyiba mbwakonzya kusala kabotu.

IKAAMBO NCOCIYANDIKA

Mumyaka misyoonto yainda, bana tiibali kulaigwa mumikwasyi imwi nkaambo bazyali bali kuyoowa kuti, kulaya bana inga kwapa kuti balimvwe kubula mpindu. Nokuba boobo, bazyali basongo balabikka milawo yeelede mpoonya akuyiisya bana babo kwiitobela.

“Bana beelede kwaambilwa nzyobeelede kucita anzyobateelede kucita kutegwa mubagwasye kukomena kabotu. Ikuti kabatalaigwi, bana inga bakomena musiwe naa inga baba mbuli bwato bunyina nkasi naa cakukwasuzya bwato calo cikonzya kupa kuti busweeke naa kubbindamuka.”—Ba Pamela.

NCOMUKONZYA KUCITA

Amuzicite nzyomwaamba. Ikuti naa mwanaanu taitobeli milawo yanu, amumusubule. Kulubazu lumbi, amumulumbaizye mwanaanu naaitobela.

“Lyoonse ndilabalumbaizya bana bangu akaambo kakuba bana bamvwida munyika eeyi bantu banji mobatayandi kumvwida. Kubalumbaizya kupa kuti cibaubile-ubile kutambula lulayo ciindi nolwayandika.”—Ba Christine.

NJIISYO YAMU BBAIBBELE: “Kufwumbwa cintu muntu ncasyanga, ncencico eeco ncayootebula.”—Bagalatiya 6:7.

Amuzilange kabotu zintu. Ciindi nomupa lulayo, mweelede kubikkila maano kuciimo camwana, zintu nzyakonzya kucita alimwi ambocili cipati cibi ncaacita. Kanji-kanji cisubulo cilagwasya kapati ikuti capegwa kweelana acintu ncaalubizya muntu. Mucikozyanyo, mulakonzya kubaambila kuti ikuti kabataitobeli milawo yanu kujatikizya mbobeelede kubelesya fooni, muyoobanyanga naa kubakasya kwiibelesya kwaciindi cili mbocibede. Pele alimwi, amucitantamuke cilengwa cakunyema kujatikizya tuntu tutayi koomoonga akaambo kakuti nywebo tulamucima.

“Ndilasola kubona naa mwanaangu tanaayanda buyo kumvwida naa walubizya buya. Kuli lwiindano luliko akati kakuba akampenda kalo ikayandika kulekwa alimwi akulubizya kwalo kunga kwayandika kuti muntu akuzyibe buyo.”—Ba Wendell.

NJIISYO YAMU BBAIBBELE: “Mutanoobanyemyi bana banu, kutegwa batatyompwi.”—Bakolose 3:21.

Amube basiluyando. Bana tacibakatazyi kutambula lulayo alimwi akulubelesya ikuti kabazyi kuti bazyali babo balabalaya akaambo kakuti balabayanda.

“Ciindi mwaneesu naakalubizya, twakamuyeezya kuti tulamuyanda kapati akaambo kazintu zyoonse zili kabotu nzyaakasala musyule. Twakamupandulwida kuti ikulubizya ooko nkwaakacita tiikwakali kukonzya kunyonganya mpuwo yakwe kufwumbwa buyo kuti wakululamika alimwi akuti twakalilibambilide kumugwasya kucita boobo.”—Ba Daniel.

NJIISYO YAMU BBAIBBELE: “Luyando lulakkazika moyo alimwi lulaaluzyalo.”—1 Bakorinto 13:4.