Bantu banji babona ciingano kuti ncitondezyo ca Bunakristo. Nokuba boobo, tabali boonse basyoma kuti ziingano zileelede kusamwa naa kubikkwa mumaanda amuzikombelo.

Sena Jesu wakafwida aciingano?

NZYOBAAMBA BANTU BAMWI

 

Bana Roma bakajaya Jesu kwiinda mukumwaanzika aciingano cakapangidwe azisamu zyobilo.

NCOLYAAMBA BBAIBBELE

 

Jesu bakamujaya “kwiinda mukumugagaila aacisamu.” (Milimo 5:30) Mabala oonse obilo aakabelesyegwa abasikulemba Bbaibbele kupandulula cibelesyo calufwu lwa Jesu, aamba cisamu comwe kutali zyobilo pe. Kweelana abbuku litegwa Crucifixion in Antiquity, bbala lya Chigiriki lyakuti stau·rosʹ lyaamba “cisamu comwe. Taceelene naaceya pe ‘aciingano.’” Bbala lyakuti xyʹlon, ilyakabelesyegwa mulugwalo lwa Milimo 5:30, “ncisamu ciimvwi alo bana Roma mpobakali kugagaila bantu.” *

Ibbaibbele alimwi lyeezyanisya nzila yakujaigwa kwa Jesu kumulawo wansiku wabana Israyeli. Mulawo wakali kwaamba kuti: “Ikuti muntu umwi wacita cibi ceelede lufwu alimwi wajaigwa, eelyo mwamwaanzika acisamu, . . . kufwumbwa waanzikwa acisamu ulisinganizyidwe a Leza.” (Deuteronomo 21:22, 23) Kaamba mulawo ooyo, mwaapostolo Munakristo Paulo wakalemba kuti Jesu wakaba “muntu uusinganizyidwe lwakwe muciindi candiswe, nkaambo kulilembedwe kuti: ‘Ulisinganizyidwe muntu uuli woonse uugagailidwe aacisamu [xyʹlon].’” (Bagalatiya 3:13) Aboobo, Paulo wakatondezya kuti Jesu wakafwida acisamu—cisamu comwe.

“Bakamujaya kwiinda mukumugagaila aacisamu.”Milimo 10:39.

 Sena basikwiiya ba Jesu bakali kubelesya ciingano kukomba Leza naa kutondezya Bunakristo?

NCOLYAAMBA BBAIBBELE

 

Bbaibbele kunyina mpolyaamba kuti Banakristo bakusaanguna bakali kubelesya ciingano kacili citondezyo cabukombi. Muciindi caboobo, bakali bana Roma ibakali kupona kuciindi eeco ibakali kubelesya ciingano kutondezya baleza babo. Mpoonya, nokwakainda myaka ibalilwa ku 300 kafwide kale Jesu, Constantine, Mweendelezi wa Roma wakatalika kubelesya ciingano kuba citondezyo campi zyakwe, alimwi kuzwa waawo cakali kuswaanganizyigwa acikombelo ca “Banakristo.”

Mbwaanga bantu batakombi Leza bakali kubelesya ciingano kukomba baleza babo, sena basikwiiya ba Jesu bakali kukonzya kucibelesya mukukomba Leza wabo wakasimpe? Mukwiimpana, bakalizyi kuti kuzwa kaindi Leza tanaakali kuzumizya kukomba kubelesya “cikozyanyo cibezedwe cacintu cili coonse” alimwi akuti Banakristo bakeelede ‘kutija kukomba mituni.’ (Deuteronomo 4:15-19; 1 Bakorinto 10:14) “Leza Muuya,” uutakonzyi kubonwa ameso aabantu. Aboobo, Banakristo bakusaanguna tiibakali kubelesya zintu zilibonya alimwi azitondezyo kutegwa zibagwasye kuswena kuli Leza. Muciindi caboobo, bakali kumukomba “mumuuya,” kabasololelwa amuuya wakwe uutalibonyi, alimwi “amukasimpe,” kweelana akuyanda kwa Leza mbokutondezyedwe mu Magwalo.—Johane 4:24.

‘Bakombi bakasimpe bayookomba Taata mumuuya amukasimpe.’Johane 4:23.

Ino Banakristo Beelede Kutondezya Buti Bulemu Kuli Jesu Kristo?

NZYOBAAMBA BANTU

 

“Cakali kubonwa kuti ncilengwa alimwi ncamaano kuti cibelesyo calufwutuko ceelede kuba cintu caalubazu cilemekwa alimwi akukombwa. . . . Ooyo uuyanda zikozyanyo, ulamuyanda muntu ngoziiminina.”—New Catholic Encyclopedia.

NCOLYAAMBA BBAIBBELE

 

Banakristo balamuyanda kapati Jesu, nkaambo lufwu lwakwe lupa kuti cikonzyeke kuti zibi zyabo zilekelelwe, bapaile kuli Leza, alimwi akutambula buumi butamani. (Johane 3:16; Bahebrayo 10:19-22) Tabalailidwe kutondezya bulemu kucipego eeco kwiinda mukuba acikozyanyo ca Jesu naa kwiile kwaamba kuti balamusyoma. Nkaambo “lusyomo lulikke buyo, kakunyina milimo, lulifwide.” (Jakobo 2:17) Banakristo beelede kulutondezya lusyomo lwabo muli Jesu. Munzila nzi?

Ibbaibbele lyaamba kuti: “Luyando ndwajisi Kristo lulatukulwaizya, nkaambo tulisinizyide kuti muntu omwe wakafwida bantu boonse . . . Kutegwa aabo bapona kabataciliponeni beni, pele kabaponena yooyo iwakabafwida alimwi iwakabusyigwa.” (2 Bakorinto 5:14, 15) Banakristo balakulwaizyigwa aluyando lwa Kristo lwalo lubapa kuti bacince bukkale bwabo akutobela cikozyanyo cakwe. Munzila eeyi, balamulemeka Jesu kapati kwiinda mukubelesya cikozyanyo cabukombi.

“Ooku nkokuyanda kwa Taata, kuti woonse uumuzyi Mwana akumusyoma abe abuumi butamani.”Johane 6:40.

^ munc. 8 A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament, 11th Edition, by Ethelbert W. Bullinger, mapeeji 818-819