Mbunga yaba United Nations ikulwaizya bantu boonse kubelekela antoomwe, kulemeka lwaanguluko ndobajisi bantu alimwi akukwabilila cilawo. Nkaambo nzi? Mumagazini iitegwa UN Chronicle, mwaalumi uutegwa Maher Nasser wakaamba kuti: “Kucinca kwambowuunga muwo, manyongwe aacitwa atubunga twazigwebenga, kulida bamwi masuku atala aamutwe, mazwanga aatamani, kupa bantu kusiya masena aabo, bugwebenga bucitwa nyika yoonse alimwi amalwazi aayambukila,” zilacitika muzisi zyoonse.

Mane buya bamwi bakali kukulwaizya kuti kube mfwulumende yomwe yanyika yoonse. Bantu ibakali kukulwaizya boobo bakali kubikkilizya syaabusongo alimwi simapolitikisi iwakali ampuwo kapati waku Italy wazina lya Dante alimwi asyaazibwene mumakani aasayaansi uutegwa Albert Einstein. Dante wakali kusyoma kuti luumuno talukonzyi kuzumanana kuba munyika mobatakamantene basitwaambo twacisi. Kazubulula majwi ngaakaamba Jesu Kristo, wakaamba kuti: “Ikuti bwami bwaandaana . . . tabukonzyi kwiima pe.”—Luka 11:17.

Mboyakamanina buyo Nkondo Yabili Yanyika Yoonse mwalo imwakabelesyegwa mabbomba mapati obilo, Albert Einstein wakalemba lugwalo ku General Assembly yaba United Nations kwiinda mumuteende kutegwa lubalwe abanamaleya. Wakaamba kuti: “Ba United Nations beelede kufwambaana kubweza ntaamu yakupa kuti kube luumuno nyika yoonse kutegwa ibe ntalisyo mbotu yamfwulumende iini-ini yanyika yoonse.”

Sena masimpe kuti basimapolitikisi aabo ibayooba cibeela camfwulumende eeyi iilaanguzu kapati tabanoociti makulo, tabakaalilwi kucita zintu alimwi tabakadyaaminini bantu? Naa sena bayooba buyo mbuli beendelezi bamwi babyaabi? Mibuzyo eeyi ituyeezya majwi ngaakaamba sikwiiya zyakaindi waku Britain uutegwa Lord Acton, walo iwakaamba kuti: “Inguzu zyabweendelezi zilanyonganya alimwi ikuba anguzu zyabweendelezi cakumaninina kunyonganizizya limwi.”

Kutegwa bantu munyika yoonse bakkomane aluumuno lwini-lwini alimwi akubelekela antoomwe, beelede kukamantana. Pele ino mbuti mboikonzya kuzuzikizyigwa mbaakani eeyi? Alimwi sena eeci inga cakonzyeka ncobeni? Bwiinguzi bwamu Bbaibbele mbwakuti inzya. Cilakonzyeka alimwi ciyoocitika. Munzila nzi? Eeci tacikacitiki kwiinda mumfwulumende yanyika yoonse iipangwa abasimapolitikisi babyaabi. Muciindi caboobo, eeci ciyoocitika kwiinda mumfwulumende njaakatalisya Leza. Cikkomanisya ncakuti, mfwulumende eeyi iyootondezya kuti Leza alikke nguujisi nguzu zyakweendelezya zilenge zyakwe zyoonse. Ino nimfwulumende nzi eeyo? Mu Bbaibbele iitwa kuti, “Bwami bwa Leza.”—Luka 4:43.

“ABUBOOLE BWAMI BWAKO”

Jesu Kristo wakali kuyeeya Bwami bwa Leza ciindi naakapaila mumupailo wacikozyanyo kuti: “Abuboole Bwami bwako. Akucitwe kuyanda kwako ansi aano.” (Matayo 6:9, 10) Inzya, Bwami bwa Leza buyoobona masimpe kuti kuyanda kwa Leza kwacitwa anyika, kutali kuyanda kwabantu bajisi nyota yakuyanda kweendelezya.

Bwami bwa Leza alimwi bwiitwa kuti “Bwami bwakujulu.” (Matayo 5:3) Nkaambo nzi? Nkaambo kakuti bunakweendelezya kuzwa kujulu kutali anyika, bunakweendelezya nyika. Ino eeci ciyakwaamba nzi? Mfwulumende eeyi taikayandiki zintu zyakumubili naa kubwezelela mali kubantu mbuli kutelesya mitelo. Eelo kaka bayoolemununwa balelwa bamfwulumende eeyi!

Kweelana ancolyaamba bbala lyakuti “bwami,” Bwami bwa Leza nimfwulumende yabwami. Ilijisi Mwami, nkokuti Jesu Kristo, walo iwakapegwa nguzu kuzwa kuli Leza. Kujatikizya Jesu, Bbaibbele lyaamba kuti:

  •   “Bweendelezi buyooba agwezyo lyakwe . . . Bupati bwabweendelezi bwakwe alimwi aluumuno tazikamani pe.”—Isaya 9:6, 7.

  • “Wakapegwa bweendelezi, bulemu, alimwi abwami, kuti bantu boonse, zisi zyoonse alimwi abantu bamyaambo yoonse bamubelekele. Bweendelezi bwakwe . . . mbwami butakanyonyoonwi.”—Daniele 7:14.

  • “Ibwami bwanyika bwaba Bwami bwa Mwami [Leza] wesu abwa Kristo wakwe.”—Ciyubunuzyo 11:15.

Ikuzuzikizya mupailo wa Jesu wacikozyanyo, Bwami bwa Leza buyakupa kuti kuyanda kwa Leza kucitwe anyika cakumaninina. Mubweendelezi bwambubo, bantu boonse bayakwiiya mbobeelede kwiibamba nyika kutegwa ikalibonye kabotu akuzula zintu zyuumi mbubwenya mboyakabede kumatalikilo.

Kwiinda zyoonse, Bwami bwa Leza buyakubayiisya balelwa bambubo. Boonse bayakuyiisyigwa zyeelelo zikozyenye. Kunoonyina kuzwangana naa kutakamantana. Lugwalo lwa Isaya 11:9 lwaamba kuti: “Tabakaciti cintu cili coonse cibi naa kunyonyoona . . . nkaambo masimpe nyika iyoozula luzyibo lwa Jehova mbubonya maanzi mbwaazuzya lwizi.”

Bantu boonse anyika bayookamantana alimwi akupona muluumuno, calo bambunga ya United Nations ncobaalilwa kucita. Lugwalo lwa Intembauzyo 37:11 lwaamba kuti: “Bayoobotelwa kapati muluumuno lunji.” Mukuya kwaciindi, mabala mbuli aakuti “bugwebenga,” “kusofwaazyigwa kwanyika,” “bucete” alimwi “ankondo” tuyooleka kwaabelesya. Pele ino eeci ciyoocitika lili? Naa, ino Bwami bwa Leza buyootalika lili kweendelezya nyika? Ino buyakweendelezya buti? Alimwi ino inga mwagwasyigwa buti abweendelezi bwambubo? Atubone.