“Jwi lya Leza lilaabuumi alimwi lilaanguzu.”—HEB. 4:12.

NYIMBO: 96, 94

1. Nkaambo nzi ncotutakonzyi kudooneka kuti Jwi lya Leza lilaanguzu? (Amubone cifwanikiso icili kumatalikilo aacibalo.)

MBOTULI bantu ba Jehova, tatudooneki kuti jwi lya Leza, nkokuti mulumbe wakwe kubantu, “lilaabuumi alimwi lilaanguzu.” (Heb. 4:12) Bunji bwesu tulapa bumboni butondezya nguzu nzyolijisi Bbaibbele zyakucinca bantu. Bakwesu abacizyi bamwi kaindi bakali babbi, bakali kubelesya misamu iikola, naa kucita bwaamu. Bamwi bakalivwubide mubweende bwazintu oobu pele bakalimvwa kuti kuli cintu cimwi icakabulide mubuumi bwabo. (Muk. 2:3-11) Ciindi aciindi, bantu ibakali kulibonya kuti balisweekede akubula bulangizi bakaijana nzila yakubuumi kwiinda munguzu zyakucinca bantu nzyolijisi Bbaibbele. Mulalangilwa kuti mwakazibala kale akuzikkomanina kapati zyakuluula eezyi izili mbozibede izimwaigwa mu Ngazi Yamulindizi mucibeela cakuti “Ibbaibbele Lilakonzya Kubacinca Bantu.” Alimwi mwabona kuti noliba leelyo nobamana kutambula kasimpe, Banakristo balazumanana kuyaambele kumuuya kwiinda mukugwasyigwa a Magwalo.

2. Mbuti Jwi lya Leza mbolyakalaanguzu mumwaanda wamyaka wakusaanguna?

2 Sena tweelede kugambwa kuti banji mazuba aano bacinca bukkale bwabo akaambo kakwiiya Jwi lya Leza? Peepe! Zyakuluula eezyi  zituyeezya zyakacitikila bakwesu abacizyi bamumwaanda wamyaka wakusaanguna, ibakajisi bulangizi bwakujulu. (Amubale 1 Bakorinto 6:9-11.) Naakamana kwaamba mulongo wabantu baindene-indene ibatakanjili mu Bwami bwa Leza, mwaapostolo Paulo wakayungizya kuti: “Mbobakabede bamwi akati kanu.” Pele bakacinca kwiinda mukugwasyigwa a Magwalo alimwi amuuya uusalala wa Leza. Noliba leelyo nobakamana kutambula kasimpe, bamwi bakali kusikilwa mapenzi mapati aakumuuya. Bbaibbele lilaamba kujatikizya Munakristo munanike umwi wamumwaanda wamyaka wakusaanguna iwakagusyigwa mumbungano; alimwi wakazoopilusyigwa. (1Kor. 5:1-5; 2Kor. 2:5-8) Sena tacikulwaizyi kulanga-langa mapenzi ngobakajana basyomima alimwi ambobakaazunda kwiinda mu Jwi lya Leza?

3. Ino ncinzi ncotutiilange-lange mucibalo eeci?

3 Akaambo kakuti Jwi lya Leza ncibelesyo cilaanguzu alimwi tulicijisi, tweelede kucibelesya kabotu. (2Tim. 2:15) Aboobo mucibalo eeci, tulalanga-langa mbotukonzya kulekela nguzu zya Jwi lya Leza kubeleka (1) mubuumi bwesu, (2) ciindi notuli mubukambausi alimwi (3) anotuyiisya kucibumbili. Ziyeekezyo eezyi ziyootugwasya kutondezya luyando lwesu alimwi akulumba kuli Taateesu siluyando wakujulu uutuyiisya kutegwa tugwasyigwe.—Is. 48:17.

MUBUUMI BWESU

4. (a) Ncinzi iciyandika kutegwa Jwi lya Leza libeleke mulindiswe? (b) Ino mucijana buti ciindi cakubala Bbaibbele?

4 Ikutegwa Jwi lya Leza libeleke mulindiswe, tweelede kulibala lyoonse—abuzuba kuti kacikonzyeka. (Jos. 1:8) Nokuba boobo, bunji bwesu tujisi bubi mubuumi. Mbubwenya buyo, tatweelede kulekela cintu icili coonse—noiba milimo iiyandika—kunyonganya bubambe bwesu bwakubala Bbaibbele. (Amubale Baefeso 5:15, 16.) Bantu ba Jehova banji bakabikka bubambe ibubapa kuba aciindi cakubala Bbaibbele abuzuba, ambweni mafwumofwumo naa masiku naa ciindi cimbi buyo. Balimvwa mbuli sintembauzyo iwakalemba kuti: “Eelo kaka ndilauyanda mulawo wako! Ndilakkala ansi kuuyeeya buzuba boonse.”—Int. 119:97.

5, 6. (a) Nkaambo nzi kuzinzibala kuyeeya ncokuyandika kapati? (b) Mbuti mbotukonzya kuzinzibala kuyeeya munzila iigwasya kapati? (c) Ino mwagwasyigwa buti lwanu kumugama kwiinda mukubala Jwi lya Leza alimwi akuzinzibala kuyeeya aalindilyo?

5 Kunze lyakubala Bbaibbele, cilayandika kapati kuti katuzinzibala kuyeeya nzyotubala. (Int. 1:1-3) Lilikke buyo twacita boobo ndendilyo notukonzya kugwasyigwa kapati abusongo buteeli ibujanika mulindilyo. Kufwumbwa naa tubala Jwi lya Leza lisimbidwe buya naa kubelesya tuncini, makanze ngotweelede kuba angayo ngakuti litusike amoyo.

6 Mbuti mbotukonzya kuzinzibala kuyeeya munzila iigwasya kapati? Ibanji cilabagwasya kwiima aniini bamana kubala cibeela cimwi mu Magwalo mpoonya akulibuzya mibuzyo yakuti: ‘Ino cibalo eeci cindiyiisya nzi kujatikizya Jehova? Ino muunzila nzi mondali kwiitobela  mubuumi bwangu njiisyo iili mucibeela eeci ca Jwi lya Leza? Muumbazu zili mondiyandika kubambulula?’ Mbotuzumanana kupaila alimwi akuzinzibala kuyeeya Jwi lya Leza, tuyookulwaizyigwa kapati kuyaambele kulubelesya lulayo ilujanika mulindilyo. Inzya, tuyoozibelesya kapati nguzu nzyolijisi mubuumi bwesu kutugama.—2Kor. 10:4, 5.

MUBUKAMBAUSI

7. Mbuti mbotukonzya kulibelesya kabotu Jwi lya Leza mumulimo wesu wakukambauka?

7 Ino ncinzi cikonzya kutugwasya kutegwa tulibelesye kabotu Jwi lya Leza mumulimo wesu wakukambauka? Nzila yakusaanguna nkulibelesya cakwaanguluka ciindi notukambauka akuyiisya. Mukwesu umwi wakaamba boobu kujatikizya makani aaya, “Ikuti koli a Jehova lwakwe kumugama nokambauka kuŋanda aŋanda, sena nduwe ukonzya kwaamba zyoonse naa inga wamulekela kuti walo aambe?” Ncaakali kupandulula ncakuti: Ciindi notubala mu Jwi lya Leza mubukambausi, tulekela Jehova kuti aambe kuli mukamwiniŋanda. Lugwalo ilwasalwa kabotu lulalangilwa kugwasya kapati kwiinda cintu cili coonse ncotukonzya kwaamba. (1Tes. 2:13) Amulibuzye kuti, ‘Sena ndilabikkila maano kucoolwe cili coonse ncondijana kutegwa ndibabalile cibeela cimwi camu Jwi lya Leza aabo mbonditolela makani mabotu?’

8. Ino nkaambo nzi ncotuteelede kugolela buyo aakubala magwalo ciindi notukambauka?

8 Inzya, nzinji ziyandika kunze buyo aakubabalila magwalo aamu Bbaibbele aabo mbotubandika limwi. Nkaambo nzi? Akaambo kakuti bantu banji balimvwisya buyo asyoonto naa kutalimvwisya buya naaceya Bbaibbele. Oobo mbocakabede mumwaanda wamyaka wakusaanguna alimwi oobu mbocibede amazuba aano. (Rom. 10:2) Aboobo tatweelede kwiile kuyeeyela buyo kuti muntu ulakonzya kukamvwisya kapango kamwi kamu Bbaibbele akaambo buyo kakuti twakakabala. Tweelede kutola ciindi ikunomoona twaambo tujanika mukapango —ambweni kwiinda mukwaabala alimwi majwi aayandika kapati—mpoonya akupandulula ncaamba. Ikucita boobo kulakonzya kugwasya kapati mukupa kuti mulumbe wa Jwi lya Leza ubasike aamoyo baswiilizi besu.—Amubale Luka 24:32.

9. Ino mbuti mbotukonzya kusala majwi aantalisyo aayelela aatondezya kuti tulalilemeka kapati Bbaibbele? Amupe cikozyanyo.

9 Alimwi cilayandika kusala majwi aantalisyo aayelela kutegwa twaambe Magwalo munzila iitondezya kuti tulalilemeka kapati Bbaibbele. Mucikozyanyo, tulakonzya kwaamba kuti, “Atubone Mulengi wesu ncaamba mukaambo aaka.” Ciindi notwaambaula amuntu umwi uutali Munakristo, inga twaamba kuti, “Atubone Malembe Aasalala ncaatwaambila.” Ambweni naa tukambaukila muntu umwi uutakombi, inga twabuzya kuti, “Sena kuli nomwakakamvwide kale kaambyo aaka?” Inzya, tweelede kulanganya muntu umwi-aumwi mbwabede alimwi akucinca mubandi wesu kweelana anzyayandika muntu ngotwajana.—1Kor. 9:22, 23.

10. (a) Amwaambe cakuluula icakacitikila mukwesu umwi. (b) Mbuti mbomwakalibonena mbozibeleka nguzu zya Jwi lya Leza mumulimo wanu wakukambauka?

10 Bantu banji bajana kuti kubelesya Jwi lya Leza mubukambausi kulakonzya kubagwasya kapati aabo mbotukambaukila. Atulange-lange cikozyanyo. Mukwesu umwi wakapanga nyendo yakupilukila kumwaalumi iwakali kubala mamagazini eesu kwamyaka iili mbwiibede. Muciindi buyo cakumupa magazini ya Ngazi Yamulindizi mpya, mukwesu wakasala kubala lugwalo lujanika mumagazini eeyo. Wakabala lugwalo lwa 2 Bakorinto 1:3, 4, ilwaamba kuti: ‘Taata siluse a Leza siluumbulizyo loonse, ulatuumbulizya mumapenzi eesu oonse.’ Mukamwiniŋanda wakakulwaizyigwa kapati amajwi aayo cakuti wakalomba mukwesu kuti alubale alimwi lugwalo oolu. Mwaalumi ooyo wakaamba mbwaakali kuyanda luumbulizyo antoomwe amukaintu wakwe, alimwi wakatondezya luyandisisyo mumulumbe wamu Bbaibbele. Sena inga tiimwazumina kuti Jwi lya Leza lilaanguzu mumulimo wesu wakukambauka?—Mil. 19:20.

CIINDI NOTUYIISYA KUCIBUMBILI

11. Ino bakwesu bayiisya kucibumbili bajisi mukuli nzi?

11 Toonse tulakkomana ikujanika kumiswaangano yesu ya Bunakristo akumiswaangano yabbazu alimwi ayacooko. Cipati ncotuunkila, nkuyookomba Jehova. Alimwi tulagwasyigwa kapati kumalailile aakumuuya ngotutambula. Bakwesu ibapa makani kucibumbili amiswaangano eeyi balacikkomanina coolwe eeci. Pele alimwi beelede kuzyiba kuti bajisi mukuli mupati kapati. (Jak. 3:1) Lyoonse beelede kuba masimpe kuti nzyobayiisya ziyeeme aa Jwi lya Leza. Ikuti mwapegwa mukuli wakuyiisya kucibumbili, mbuti mbomukonzya kulekela nguzu zya Bbaibbele kumusololela mumakani aanu?

12. Mbuti mwaambi mbwakonzya kusinizya kuti makani aakwe ayeeme aa Magwalo?

12 Amusinizye kuti makani aanu ayeeme aa Magwalo. (Joh. 7:16) Ino eeci cibikkilizya nzi? Kaambo kamwi nkakuti, amucenjele kuti kunyina—zyakuluula, zikozyanyo, naa mbomupa makani—izyeelede kusinkila kaambo ikali mukapango kamu Bbaibbele nkomwabelesya. Alimwi, amuyeeye kuti ikwiile kubala magwalo manji tacaambi kuti nkokuyiisya kuzwa mu Bbaibbele. Mubwini, kubelesya magwalo manji kulakonzya kupa kuti kubule noluba lomwe ndobakonzya kuyeeya baswiilizi banu. Aboobo amusale magwalo aayelede, alimwi amube aciindi cakwaabala, kwaapandulula, kupa zikozyanyo alimwi akutondezya mbwaakonzya kubelesyegwa. (Neh. 8:8) Kuti makani kaayeeme apepa lyamakani ilyakapegwa ambunga, amulibale pepa eelyo alimwi amagwalo aabelesyedwe. Amusole kumvwisya kweendelana kuliko akati katwaambo tuli mupepa lyamakani alimwi amagwalo aabikkidwe. Mpoonya amubelesye magwalo aasalidwe kutegwa mupandulule twaambo ituli mupepa lyamakani. (Mulakonzya kujana nzila zigwasya muzibalo 21 kusikila ku 23 mubbuku lya Amugwasyigwe  Alwiiyo Lujanwa mu Cikolo Camulimo Weendelezyegwa a Leza.) Kwiinda zyoonse, amupaile kulomba Jehova kuti amugwasye kwaambila bamwi mizeezo iiyandika kapati iili mu Jwi lyakwe.—Amubale Ezra 7:10; Tusimpi 3:13, 14.

13. (a) Mbuti mucizyi umwi mbwaakagwasyigwa kweelana ambwaakabelesyegwa magwalo kumuswaangano wa Bunakristo? (b) Mbuti nywebo mbomwagwasyigwa alwiiyo lwamu Magwalo ilupegwa kumiswaangano yesu?

13 Mucizyi umwi ku Australia wakakulwaizyigwa kapati kweelana ambwaakabelesyegwa magwalo kumuswaangano wa Bunakristo. Nokuba kuti wakainda mubukkale bukatazya kapati mubuumi bwakwe, wakautambula mulumbe wamu Bbaibbele alimwi wakaaba buumi bwakwe kuli Jehova. Nokuba boobo, cakali kumuyumina kuzumina kuti wakali kuyandwa a Jehova. Pele mukuya kwaciindi, wakasinizya kuti wakali kuyandwa a Leza. Ino ncinzi cakamugwasya kutegwa alimvwe boobo? Wakacinca mbwaakali kulimvwa ciindi naakazinzibala kuyeeya kujatikizya lugwalo ilwakabelesyegwa amuswaangano wesu umwi mpoonya alimwi wakeendelanya tupango tumwi twamu Bbaibbele. * Sena andinywe mwakagwasyigwa kweelana ambolyakabelesyegwa Jwi lya Leza kumiswaangano yambungano, yabbazu, alimwi ayacooko?—Neh. 8:12.

14. Mbuti mbotukonzya kutondezya kulumba kwesu ku Jwi lya Jehova?

14 Sena tatumulumbi Jehova akaambo ka Jwi lyakwe lilembedwe, Ibbaibbele? Caluyando, tanaakapa buyo bantu Jwi lyakwe pele alimwi wakazuzikizya cisyomezyo cakwe kuti linooliko. (1Pet. 1:24, 25) Aboobo inga cabota kuti katulibala lyoonse Jwi lya Leza, kulibelesya mubuumi bwesu alimwi akulibelesya mukugwasya bamwi. Kwiinda mukucita boobo, tutondezya luyando lwesu alimwi akulumba kutali buyo akaambo kacipego eeci cizwa kuli Leza pele ikapati kuli Sikulyaanza, Jehova Leza.

^ munc. 13 Amubone kabbokesi kakuti “ Mbondakacinca.”