Ino “Jwi lya Leza” ilyaambwa kuti “lilaabuumi alimwi lilaanguzu” kulugwalo lwa Bahebrayo 4:12 ninzi?

Twaambo tuzingulukide kapango aaka tutondezya kuti mwaapostolo Paulo wakali kwaamba mulumbe, naa nzyaakaamba Leza kujatikizya makanze aakwe, mbuli mbokulembedwe mu Bbaibbele.

Lugwalo lwa Bahebrayo 4:12 kanji-kanji lulabelesyegwa mumabbuku eesu kutondezya kuti Bbaibbele lilijisi nguzu zyakucinca bantu, alimwi cileelela kwaamba boobu. Nokuba boobo, cilagwasya kapati kulanga twaambo toonse tuzingulukide lugwalo oolu lwa Bahebrayo 4:12. Paulo wakali kukulwaizya Banakristo ba Hebrayo kucita zintu munzila yeendelana amakanze aa Leza. Makanze aa Leza manji akalilembedwe mumagwalo aasalala. Paulo wakabelesya bana Israyeli ibakafwutulwa kuzwa mu Egepita kuba cikozyanyo. Bakalijisi bulangizi bwakunjila munyika yakasyomezyedwe “iikunka buci amukupa,” oomo mobakali kuyookkomana akulyookezya kwini-kwini.—Kul. 3:8; Dt. 12:9, 10.

Aaya ngaakali makanze Leza ngaakaamba. Nokuba boobo, bana Israyeli mukuya kwaciindi bakayumya myoyo yabo alimwi tiibakatondezya lusyomo, aboobo bunji bwabo bakaalilwa kunjila mukulyookezya ookuya. (My. 14:30; Josh. 14:6-10) Nokuba boobo, Paulo wakayungizya kuti kwakacili “cisyomezyo cakunjila mukulyookezya kwa [Leza].” (Heb. 3:16-19; 4:1) “Cisyomezyo” eeco cakutadooneka ncibeela camakanze ngaakaamba Leza. Mbubwenya mbobakacita Banakristo ba Hebrayo, andiswe tulakonzya kubala alimwi akucita zintu kweelana amakanze aa Leza. Kutegwa atondezye kuti cisyomezyo eeci ncamu Magwalo, Paulo wakazubulula lugwalo lwa Matalikilo 2:2 alimwi alwa Intembauzyo 95:11.

Cakutadooneka, ceelede kutukkomanisya kuzyiba kuti “cisyomezyo cakunjila mukulyookezya kwa [Leza] nkocicili.” Tulasyoma kuti bulangizi bwamu Bbaibbele bwakunjila mukulyookezya kwa Leza ncobeni bulakonzyeka, alimwi twabweza kale ntaamu kutegwa tunjile. Tiitwacita oobo kwiinda mukubamba Mulawo wa Musa naa kuyanda kuti tukkomaninwe a Jehova kwiinda mukucita milimo iimbi buyo. Muciindi caboobo, katujisi lusyomo kumwi katukkomene, tulazumanana kubelekela antoomwe amakanze ngaatuyubunwida Leza. Kuyungizya waawo, mbubwenya mbotwabona kale, bantu banji munyika yoonse batalika kwiiya Bbaibbele alimwi amakanze aa Leza. Bunji bwabo balakulwaizyigwa kucinca bukkale bwabo, kuba alusyomo, alimwi akuba Banakristo babbapatizyidwe. Mbobajatikizyigwa akasimpe mbumboni bwakuti “jwi lya Leza lilaabuumi alimwi lilaanguzu.” Makanze aa Leza kweelana ambwaabede mu Bbaibbele, atugwasya kale, alimwi ayoozumanana kutugwasya mubuumi bwesu.