KUZWA kaindi zipaizyo zyali cibeela ciyandika kapati mubukombi bwakasimpe. Bana Israyeli bakali kupa zipaizyo zyabanyama, pele Banakristo lyoonse balizyibidwe kabotu akaambo kakupa “cipaizyo cantembauzyo.” Nokuba boobo kuli zipaizyo azimbi nzyakkomanina Leza. (Heb. 13:15, 16) Zipaizyo eezyi ziletela kukondwa alimwi azilongezyo, kweelana ambozitondezya zikozyanyo zitobela.

Hana, imubelesi uusyomeka wakaindi, wakali kuyandisisya kuba amwana pele tanaakali kuzyala. Mumupailo wakwe, wakakonka kuli Jehova kuti naa wazyala mwana musankwa, wakali ‘kuyoomupa kuli Jehova mazuba oonse aabuumi bwakwe.’ (1Sam. 1:10, 11) Nokwakainda ciindi, Hana wakamita, mpoonya wakazyala mwana musankwa iwakaulikwa zina lyakuti Samuele. Naakaleka kunyonka Samuele, Hana wakamutola kutente lyakukombela, kweelana ambwaakakonkede. Jehova wakamulongezya Hana akaambo kamuuya wakwe wakulyaaba. Wakaba acoolwe cakuba abana bambi bosanwe, mpoonya Samuele wakaba musinsimi alimwi amulembi wa Bbaibbele.—1Sam. 2:21.

Mbubwenya mbuli Hana a Samuele, Banakristo mazuba aano balijisi coolwe cakubelesya buumi bwabo mumulimo wakulyaaba ku Mulengi wabo. Jesu wakasyomezya kuti kufwumbwa kulyaaba kwesu nkotucita mukukomba Jehova kuyoolongezyegwa kapati.—Mk. 10:28-30.

Mumwaanda wamyaka wakusaanguna, mukaintu Munakristo wazina lya Dorika wakalizyibidwe kapati akaambo ‘kamilimo mibotu minji alimwi akupa zipego zyaluse’—kulyaaba nkwaakali kucita kugwasya bamwi. Pele cuusisya ncakuti, “wakaciswa akufwa,” calo icakaleta buumba kumbungano. Ciindi basikwiiya nobakamvwa kuti Petro nkwali mumunzi, bakamulomba kuti aboole cakufwambaana. Amuyeeye buyo mbobakakkomana ciindi Petro naakaboola akumubusya Dorika—bubuke bwakusaanguna bulembedwe ibwakacitwa amwaapostolo! (Mil. 9:36-41) Leza tanaakakuluba kulyaaba kwa Dorika. (Heb. 6:10) Bwaabi bwakwe bwakalembwa mu Jwi lya Leza kutegwa cibe cikozyanyo cibotu kulindiswe ncotweelede kwiiya.

Mwaapostolo Paulo awalo wakapa cikozyanyo cibotu kapati kwiinda mukwaaba ciindi cakwe akubabikkila maano bantu. Kalembela Banakristonyina mu Korinto, Paulo wakaamba kuti: “Mebo cilandibotela kapati kusowa zintu zyangu zyoonse akulitakata cakumaninina lwangu ndemwini akaambo kabuumi bwanu.” (2Kor. 12:15) Paulo wakazyiba kwiinda muzintu zyakamucitikila kuti ikulyaaba kutegwa tugwasye bamwi takuleteli buyo kukkutila pele alimwi—kwiinda zyoonse—kuletela zilongezyo alimwi akukkomaninwa a Jehova.—Mil. 20:24, 35.

Cakutadooneka, Jehova ulakkomana ciindi notubelesya ciindi cesu anguzu kutegwa tutole ambele ziyandika zya Bwami alimwi akugwasya basyomima. Pele sena kuli nzila azimbi motukonzya kugwasyilizya mulimo wakukambauka Bwami? Inzya! Kunze amilimo njotucita caluyando, tulakonzya kumulemeka Leza kwiinda mukusanga nkotucita cakuliyandila. Zyakusanga zilabelesyegwa kutola ambele mulimo wakukambauka munyika yoonse, ikubikkilizya akugwasya bamisyinali ababelesi baciindi coonse baalubazu bamwi. Kuyungizya waawo, kubamba alimwi akusandulula mabbuku amavidiyo, ikugwasyilizya mapenzi aacibukilambuta, alimwi akuyaka Maanda aa Bwami zyoonse eezyi zilalanganizyigwa azyakusanga nzyotusanga cakuliyandila. Tulakonzya kuba masimpe kuti “muntu mwaabi uyoolelekwa.” Kuyungizya waawo, iciindi notupa Jehova zintu ziyandisi, tulamulemeka.—Tus. 3:9; 22:9.