‘Eezyo izyakawida mubulongo bubotu, aaba mbantu . . . ibazyala micelo cakuliyumya.’—LK. 8:15.

NYIMBO: 68, 72

1, 2. (a) Ino nkaambo nzi ncotukulwaizyigwa abaabo ibakambauka cakusyomeka muzilawo bantu mobatabikkili maano? (Amubone cifwanikiso icili kumatalikilo aacibalo.) (b) Ino ncinzi Jesu ncaakaamba kujatikizya kukambaukila “mumunzi okwabo”? (Amubone bupanduluzi buyungizyidwe.)

BA SERGIO alimwi aba Olinda mbaanabukwetene bapainiya ibajisi myaka yakuzyalwa iili kuma 80 balo ibakkala ku United States. Mazuba aano, akaambo kakuzimba maulu cilabakatazya kweenda. Nokuba boobo, kweelana ambobali kucita kwamyaka minji, mafwumo-fwumo balaunka abusena bwiinda bantu banji mudolopo, balasika okuya cakuma 7 hrs. Balakkala afwaafwi acitisyini camabbaasi akwaabila mabbuku eesu aamba zyamu Bbaibbele kuli basimweenda nzila. Bantu banji tabababikkili maano pe, pele banabukwetene aaba tabatyompwi, balabamwetela-mwetela aabo ibabalanga. Masyikati, balatalika kweenda asyoonto-syoonto kuya kuŋanda. Buzuba butobela, cakuma 7 hrs, balajokela abusena mbweena. Mubwini, banabukwetene aaba basyomeka bajisi bubi kukambauka mulumbe wa Bwami lyoonse mafwumo-fwumo kwamazuba aali cisambomwe nsondo yoonse, alimwi balacita oobo mwaka amwaka.

2 Mbubwenya mbuli ba Sergio aba Olinda, bakwesu abacizyi banji ibasyomeka munyika yoonse bali kukambauka kwamyaka minji muzilawo  bantu mobatabikkili maano. Ikuti naa andinywe muli mubukkale oobu, tulamulumba kapati akaambo kakuliyumya kwanu. * Busungu bwanu mukubelekela Jehova bulabayumya-yumya bantu banji, nobaba basyomima ibasimide. Amubone majwi ngobakaamba balangizi bamabbazu. Umwi wakaamba kuti: “Ciindi nondibeleka abakwesu alimwi abacizyi aaba mumulimo wamumuunda, ndilayumizyigwa azikozyanyo zyabo.” Umbi wakaamba kuti: “Kusyomeka kwabo kundipa kuliyumya alimwi akuba sicamba mumulimo wangu.” Mpoonya umwi wakaamba kuti: “Zikozyanyo zyabo zilandikulwaizya kapati.”

3. Mibuzyo nzi yotatwe njotutiilange-lange, alimwi nkaambo nzi?

3 Kutegwa tuyumye makanze eesu aakumanizya mulimo wakukambauka ngwaakatupa Jesu, atulange-lange bwiinguzi kumibuzyo yotatwe eeyi: Nkaambo nzi zimwi ziindi ncotukonzya kutyompwa? Mbuti mbotukonzya kuzyala micelo? Ncinzi cikonzya kutugwasya kuzumanana kuzyala micelo cakuliyumya?

NKAAMBO NZI NCOTUKONZYA KUTYOMPWA?

4. (a) Ino mbuti mbwaakalimvwa Paulo akaambo kakukazyigwa aba Juda banji? (b) Ino nkaambo nzi Paulo ncaakalimvwa boobo?

4 Ikuti naa kuli nomwakatyompwa akaambo kakukambaukila mucilawo bantu mobatabikkili maano, bukkale bwanu bulikozyenye abwamwaapostolo Paulo. Mumulimo wakwe wakukambauka ngwaakabeleka kwamyaka iitandila ku 30, wakagwasya bantu banji kuba basikwiiya ba Kristo. (Mil. 14:21; 2Kor. 3:2, 3) Nokuba boobo, kunyina naakazwidilila kugwasya ba Juda banji kuti babe bakombi bakasimpe. Muciindi caboobo, ibanji bakamukazya Paulo, alimwi bamwi mane bakamupenzya buya. (Mil. 14:19; 17:1, 4, 5, 13) Ino mbuti mbwaakalimvwa Paulo akaambo kakukazyigwa ooko aba Juda? Cakwaanguluka wakati: “Ndaamba masimpe muli Kristo . . . ndiluuside kapati akuti moyo wangu ulacisa lyoonse.” (Rom. 9:1-3) Nkaambo nzi Paulo ncaakalimvwa boobo? Moyo wakwe wakalimaninide kumulimo wakukambauka. Wakabakambaukila ba Juda akaambo kakuti wakali kubabikkila maano kapati. Aboobo cakamucisa kapati Paulo kubona mbobakalukaka luse lwa Leza.

5. (a) Ncinzi citukulwaizya kubakambaukila basimukoboma? (b) Nkaambo nzi zimwi ziindi ncotukonzya kutyompwa?

5 Mbubwenya mbuli Paulo, tulabakambaukila bantu akaambo kakuti tulababikkila maano. (Mt. 22:39; 1Kor. 11:1) Nkaambo nzi? Kweelana azintu zyakatucitikila, tulizyi kuti kuli zilongezyo zinji zibalindila aabo ibasala kubelekela Jehova. Ciindi notuyeeya kujatikizya bantu ibali mucilawo cesu, tulalyaambauzya kuti, ‘Nocali kukonzyeka kubagwasya kubona zintu nzyobaindidwe!’ Aboobo, atuzumanane kubakulwaizya kwiiya kasimpe kajatikizya Jehova alimwi amakanze ngajisi kubantu. Kwiinda mukucita boobo, twaambila baabo mbotukambaukila kuti: ‘Twamuletela cipego cibotu kapati. Amucitambule.’ Aboobo ciindi bantu nobakaka kucitambula cipego eeco, cipa kuti ‘moyo wesu kaucisa.’ Kulimvwa boobo tacaambi kuti tatujisi lusyomo, pele caamba kuti moyo wesu ulimaninide kumulimo wakukambauka. Aboobo nokuba kuti zimwi ziindi tulatyompwa, tulaliyumya. Ba Elena, ibali kubeleka kabali bapainiya kwamyaka iinda ku 25, balatwiiminina toonse kwiinda mukwaamba kuti: “Mulimo wakukambauka ulandikatazya. Nokuba boobo, kunyina mulimo uumbi ngondinga ndalombozya kucita.”

MBUTI MBOTUKONZYA KUZYALA MICELO?

6. Mubuzyo nzi ngotutiilange-lange, alimwi mbuti mbotukonzya kucita oobo?

6 Nkaambo nzi ncotukonzya kuba alusyomo lwakuti inga twazwindilila mumulimo wakukambauka, tacikwe makani acilawo nkotukambaukila? Kutegwa twiingule mubuzyo ooyu uuyandika kapati, atulange-lange zikozyanyo zya  Jesu zyobilo mwalo mwaakaamba mbociyandika ‘kuzyala micelo.’ (Mt. 13:23) Cakusaanguna cijatikizya musaansa.

7. (a) Ino mbaani ibaimininwa ‘amulimi,’ “musaansa” alimwi ‘amitabi’? (b) Ino mubuzyo nzi ngotuyanda kwiingula?

7 Amubale Johane 15:1-5, 8Amubone kuti Jesu wakaambila baapostolo bakwe kuti: “Taata ulalemekwa muliceeci, ikuti muzumanane kuzyala micelo minji akulitondezya kuti muli basikwiiya bangu.” Jesu wakapandulula kuti Jehova “ngomulimi,” walo “musaansa wini-wini” mpoonya basikwiiya bakwe “mitabi.” * Aboobo ino micelo nzi njobeelede kuzyala basikutobela Kristo? Mucikozyanyo eeci, Jesu tanaakayaamba cacigaminina micelo eeyo, pele wakaamba buyo kaambo kamwi ikayandika kapati ikakonzya kutugwasya kwiizyiba micelo eeyo.

8. (a) Mucikozyanyo eeci, nkaambo nzi micelo ncoitakonzyi kwaambwa kuti mbaasikwiiya bapya? (b) Ino ncinzi Jehova ncayanda kuti tucite?

8 Kaamba kujatikizya Bausyi, Jesu wakati: “Imutabi wangu uuli woonse uutazyali micelo ulaugonka.” Munzila iimwi, Jehova utubona kuti tuli babelesi bakwe lilikke kuti katuzyala micelo. (Mt. 13:23; 21:43) Aboobo, mucikozyanyo eeci, imicelo Munakristo umwi aumwi njayelede kuzyala tayaambi basikwiiya bapya mbakonzya kujana. (Mt. 28:19) Nocali boobo, nkokuti Bakamboni basyomeka ibatajani basikwiiya akaambo kakuti bakambaukila mucilawo bantu mobatabikkili maano balakonzya kuba mbuli mitabi iitazyali yamucikozyanyo ca Jesu. Kuyeeya kuli boobo takuluzi pe! Nkaambo nzi? Nkaambo kakuti tatukonzyi kubasinikizya bantu kuba basikwiiya. Ikubona babelesi bakwe kuti tabeeleli akaambo kakwaalilwa kucita cintu ncobatakonzyi kucita munguzu zyabo, inga tiiceendelana anzila zya Jehova zyaluyando. Cili coonse Jehova ncatwaambila kuti tucite cilakonzyeka lyoonse.—Dt. 30:11-14.

9. (a) Ino mulimo nzi uutupa kuzyala micelo? (b) Ncikozyanyo nzi ncotutiilange-lange, alimwi nkaambo nzi?

9 Ino micelo nzi njotweelede kuzyala? Cilisalede kuti, micelo kweelede kuti yaamba mulimo umwi aumwi wesu ngwakonzya kucita. Ino mulimo nzi uutupa “kuzyala micelo”? Mulimo wakukambauka makani mabotu aa Bwami bwa Leza. * (Mt. 24:14) Cikozyanyo ca Jesu cakuminza mbuto cilakasinizya kaambo aaka. Atulange-lange cikozyanyo eeci cabili.

10. (a) Mucikozyanyo eeci, ino mbuto alimwi abulongo ziiminina nzi? (b) Ino tukuba twamaila tuzyala nzi?

10 Amubale Luka 8:5-8, 11-15. Mucikozyanyo cakuminza mbuto, imbuto “ndijwi lya Leza,” naa mulumbe wa Bwami. Bulongo bwiiminina moyo wamuntu wacikozyanyo. Imbuto eezyo izyakawida mubulongo bubotu, zyakamena akukomena aboobo zyakaba tukuba twamaila. Mpoonya yakazyala “micelo iiyungizyidwe ziindi izili 100.” Pele ino micelo iili buti iizyalwa kutukuba twamaila? Sena izyala tukuba tusyoonto twamaila? Peepe, izyala mbuto zipya eezyo izikonzya kukomena akuba tukuba. Mucikozyanyo eeci, mbuto yomwe yakazyala maila aali 100. Ino mbuti cibeela eeco cacikozyanyo mbocibeleka kumulimo wesu?

Mbuti ‘mbotuzyala micelo cakuliyumya’? (Amubone muncali 11)

11. (a) Ino mbuti cikozyanyo cakuminza mbuto mbocibeleka kumulimo wesu? (b) Ino mbuti mbotuzyala mbuto zya Bwami zipya?

11 Kutegwa tweezyanisye, atwaambe kuti mumyaka yamusyule iili mbwiibede Bakamboni bamwi naa bazyali besu Banakristo bakatwaambila mulumbe wa Bwami. Cakabakkomanisya ncakuti, bakabona kuti myoyo yesu yakalilibambilide kutambula mulumbe wa Bwami uuli mbuli mbuto. Mbubwenya mbuli bulongo bubotu bwamucikozyanyo ca Jesu mbobwakapa kuti mbuto zimene, andiswe twakautambula mulumbe akukakatila kulinguwo. Aboobo, mulumbe wa Bwami uuli mbuli mbuto wakamena akukomena kuba tukuba  twamaila, twalo mukuya kwaciindi twakatalika kuzyala micelo. Alimwi mbubwenya mbuli tukuba twamaila mbotuzyala mbuto mpya, ikutali tukuba tupya, andiswe tulazyala micelo yambuto zya Bwami zipya, ikutali basikwiiya bapya. * Ino mbuti mbotuzyala mbuto zya Bwami zipya? Ciindi notwaambilizya mulumbe wa Bwami, munzila imwi, cili mbuli kuti tumwaya mbuto iyakasyangwa mumyoyo yesu. (Lk. 6:45; 8:1) Aboobo, cikozyanyo eeci cituyiisya kuti kufwumbwa buyo kuti katuzumanana kwaambilizya mulumbe wa Bwami, nkokuti ‘tulazyala micelo cakuliyumya.’

12. (a) Ino nciiyo nzi ncotukonzya kwiiya kucikozyanyo ca Jesu camusaansa alimwi asikuminza mbuto? (b) Ino ciiyo eeco cimujatikizya buti?

12 Ino nciiyo nzi ncotukonzya kwiiya kucikozyanyo ca Jesu camusaansa alimwi asikuminza mbuto? Zikozyanyo eezyi zitugwasya kumvwisya kuti, ikuzyala micelo takuyeeme aambobautambula mulumbe bantu mucilawo cesu. Pele kuyeeme aakusyomeka kwesu. Paulo wakakaamba kaambo aaka kamasimpe naakati: “Muntu aumwi uyoopegwa bulumbu bwakwe kweelana amulimo wakwe.” (1Kor. 3:8) Bulumbu tabuyeeme aazintu zicitika akaambo kamulimo, pele buyeeme aamulimo. Ba Matilda, ibali kubeleka kabali bapainiya kwamyaka iili 20 bakaamba kuti: “Cilandikkomanisya ikuzyiba kuti Jehova ulakulumbula kusoleka kwesu.”

MBUTI MBOTUKONZYA KULIYUMYA MUKUZYALA MICELO?

13, 14. Kweelana alugwalo lwa Baroma 10:1, 2, ntwaambo nzi twakapa kuti Paulo ataleki kubakambaukila aabo ibatakali kubikkila maano kumulumbe wa Bwami?

13 Ino ncinzi ciyootugwasya kuzumanana kuliyumya mukuzyala micelo? Kweelana ambotwalanga-langa, Paulo wakatyompwa akaambo kakuti ba Juda tiibakaubikkila maano mulumbe wa Bwami. Nokuba kuti cakali boobo, tanaakaleka kubakambaukila. Amubone acimbi ncaakaamba mulugwalo ndwaakalembela Banakristo baku Roma kubaambila mbwaakali kulimvwa kujatikizya ba Juda aabo kuti: “Nceyandisya mumoyo wangu akubakombelezyela kuli Leza bana Israyeli ncakuti bafwutulwe. Inzya, ndilazumina kuti mbasungu kubelekela Leza, pele ikutali kweelana aluzyibo lwini-lwini.” (Rom. 10:1, 2) Ntwaambo  nzi ntwaakaamba Paulo itwakamupa kuzumanana mumulimo wakwe?

14 Kakusaanguna, Paulo wakaamba icakamupa kuzumanana kubakambaukila ba Juda. Wakakulwaizyigwa ‘ancaakali kuyandisya mumoyo wakwe.’ Wakali kuyandisisya kuti ba Juda bamwi bakafwutuke. (Rom. 11:13, 14) Kabili, Paulo wakaamba kujatikizya mbwaakali “kubakombelezyela kuli Leza.” Wakalomba Leza mumupailo kuti agwasye mu Juda umwi aumwi kumugama kutambula mulumbe wa Bwami. Katatu, Paulo wakayungizya kwaamba kuti: “Mbasungu kubelekela Leza.” Wakabona bubotu mubantu. Kweelana ambwaakali kuzibona zintu Paulo, ikuti busungu bwatondezyegwa munzila yeelede, bulakonzya kucinca babombe myoyo ikuba basikwiiya ba Kristo basungu.

15. Ino mbuti mbotukonzya kumwiiya Paulo? Amupe zikozyanyo.

15 Mbuti mbotukonzya kumwiiya Paulo? Cakusaanguna, tweelede kusolekesya kuba aluyandisisyo lwamumoyo ilwakuyandaula kufwumbwa muntu ‘uuli amoyo mubotu uulibambilide kutambula buumi butamani.’ Cabili, tweelede kumukombelezya Jehova mumupailo kujalula myoyo yababombe myoyo. (Mil. 13:48; 16:14) Ba Silvana, ibali kubeleka kabali bapainiya kwamyaka iili 30 bakaamba kuti, “Kanditanaunka mubukambausi bwakuŋanda aŋanda mucilawo cangu, ndilapaila kuli Jehova, ikumulomba kuti andigwasye kuzilanga munzila yeelede zintu.” Andiswe tweelede kupaila kuli Leza kutegwa bangelo batusololele kubantu babombe myoyo. (Mt. 10:11-13; Ciy. 14:6) Ba Robert, ibali kubeleka kabali bapainiya kwamyaka iinda ku 30, bakaamba kuti, “Cilakkomanisya kubeleka abangelo ibazyi cicitika mumaumi aabantu.” Catatu, tweelede kubona bubotu mubantu. Ba Carl, imwaalu wakabbapatizyigwa myaka iili 50 yainda, bakaamba kuti, “Ndilabikkila maano kucitondezyo cili coonse icikonzya kuyubununa luyandisisyo ndwajisi muntu, ambweni nkumweta-mweta, mbwalanga calubomba, naa mbwabuzya mibuzyo.” Inzya, mbubwenya mbuli Paulo, tulakonzya kuliyumya mukuzyala micelo.

“UTALEKELI MAANZA AAKO KULYOOKEZYA”

16, 17. (a) Ino nciiyo nzi ncotukonzya kwiiya kumalailile aajanika kulugwalo lwa Mukambausi 11:6? (b) Amupe cikozyanyo icitondezya mulimo wesu wakusyanga mboukonzya kubajatikizya aabo ibatulangilila?

16 Nokuba kuti cilibonya mbuli kuti mulumbe wa Bwami ngotukambauka taubasiki aamoyo bantu, tatweelede kuubya-ubya mbuubajatikizya kapati mulimo wesu wakusyanga. (Amubale Mukambausi 11:6.) Masimpe, nokuba kuti bantu banji tabatuswiilili, pele balatulangilila. Balatubona mbotusama kabotu, mbotulilemeka kabotu alimwi ambotumweta-mweta. Mukuya kwaciindi, bukkale bwesu bulakonzya kubagwasya bamwi kutegwa babone kuti mizeezo njobajisi kujatikizya ndiswe tailuzi pe. Ba Sergio aba Olinda mbotwabandika kumatalikilo aacibalo, bakakubona kucinca ooku.

17 Ba Sergio bakati: “Kwaciindi cili mbocibede, akaambo kakuciswa, tiitwakali kuunka kucitisyini. Notwakatalika kuunka, basimweenda nzila bakali kubuzya kuti, ‘Ino mwakali kuli? Tiimwakali kulibonya.’” Kumwi kabamweta-mweta, ba Olinda bakayungizya kwaamba kuti: “Banamutekenya bamabbaasi bakali kutubbaibbisya alimwi buya bamwi bakali koongolola kabati, ‘Mucita kabotu!’ Mane buya bakali kulomba amamagazini eesu.” Alimwi cimwi cakabakkomanisya banabukwetene aaba ncakuti, mwaalumi umwi wakaima ambali aakakubikkila mabbuku kakukuba mpobakabede, mpoonya wakabapa maluba akubalumba akaambo kamulimo ngobacita.

18. Ino nkaambo nzi ncomukanzide “kuzyala micelo cakuliyumya”?

18 Masimpe, kufwumbwa buyo kuti ‘katutalekeli maanza eesu kulyookezya’ ikusyanga mbuto zya Bwami, tunoojisi lubazu luyandika kapati mukupa “bumboni kumasi oonse.” (Mt. 24:14) Kwiinda zyoonse, tunoojisi lukkomano luboola akaambo kakuzyiba kuti tulakkomaninwa a Jehova, mbwaanga ulabayanda boonse aabo ‘ibazyala micelo cakuliyumya.’

^ munc. 2 Naba Jesu wakazumina kuti kukambaukila “mumunzi okwabo” cakali ciyumu, ikaambo kamasimpe ikakalembwa abalembi ba Makani Mabotu boonse bone.—Mt. 13:57; Mk. 6:4; Lk. 4:24; Joh. 4:44.

^ munc. 7 Nokuba kuti mitabi mucikozyanyo eeci yaamba baabo ibajisi bulangizi bwakuyoopona kujulu, cikozyanyo eeci cijisi ziiyo izikonzya kubagwasya babelesi ba Leza boonse.

^ munc. 9 Nokuba kuti “kuzyala micelo” kulabikkilizya akuba ‘amucelo wamuuya,’ mucibalo eeci alimwi acitobela, tulabikkila maano kukuzyala “micelo yamilomo yesu,” naa kukambauka Bwami.—Gal. 5:22, 23; Heb. 13:15.

^ munc. 11 Ziindi zimwi, Jesu wakali kubelesya zikozyanyo zyasikuminza asikutebula ikwaamba mulimo wakugwasya bantu kuba basikwiiya.—Mt. 9:37; Joh. 4:35-38.