Ino nkaambo nzi Bakamboni ba Jehova ncobamutondezya mwaapostolo Paulo kuba alubala naa masusu masyoonto?

Kwaamba masimpe, kunyina muntu mazuba aano uukonzya kwaamba bwini mbwaakali kulibonya Paulo. Zifwanikiso izijanika mumabbuku eesu nzyakuzekaula buyo, tazili zifwanikiso ziyeeme aazintu zyakavwukkulwa zyakaindi izisinizyidwe.

Nokuba boobo, kuli zintu zimwi zipa muzeezo kujatikizya mbwaakali kulibonya Paulo. Mucikozyanyo, magazini ya Zion’s Watch Tower yamu March 1, 1902, yakaamba cintu comwe, kuti: “Kujatikizya Paulo mbwaakali kulibonya: . . . Mubbuku lyakuti ‘Acts of Paul and Thecla ,’ . . . ilyakalembwa kuma A. D. 150, kuli bupanduluzi bujatikizya mbwaakali kulibonya Paulo oobo ibulibonya kuti buleelela kapati, alimwi makani aansiku aancobeni. Mubbuku eeli upandululwa kuti wakali ‘mufwaafwi, uujisi lubala, mangovwa naa manteeka, uuzyandamene, azikoye ziswaangene; pele ujisi mpemo ndamfwu.’”

Ibbuku litegwa The Oxford Dictionary of the Christian Church (lyamu 1997) lyaamba boobu kujatikizya bbuku eelyo lyakalembwa kaindi: “Cilalangilwa kuti bbuku eelyo lya ‘Acts’ lijisi twaambo tumwi twakaindi twamasimpe.” Ibbuku lyakuti The Acts of Paul and Thecla lyakali kulemekwa kapati mumyaanda yamyaka yakusaanguna, kweelana ambwaatondezya malembe aa Chigiriki aali 80 aaliko aayeeme aabbuku eeli, kubikkilizya amabbuku aamumyaambo iimbi. Aboobo, zifwanikiso zyesu zileendelana anzyaatondezya mabbuku amwi aakaindi kujatikizya mbwaakali kulibonya mwaapostolo.

Nokuba boobo, amuyeeye kuti kuli zimwi zintu ziyandika kapati kwiinda mbwaakali kulibonya Paulo. Noliba leelyo Paulo naakali kucita mulimo wakwe wakukambauka, basikukazya bamwi ibakali kuzilanga munzila yakumubili zintu bakali kwaamba kuti “naliko ulibonya kuti muntu-muntu buyo alimwi nzyaamba zilasesemya.” (2Kor. 10:10) Pele tatweelede kuluba kuti wakaba Munakristo kwiinda muzintu nzyaakacita Jesu munzila yamaleele. Kuyungizya waawo, tulakonzya kuyeeya zintu nzyaakacita Paulo mbwaakali ‘cibelesyo ncaakasala Kristo kuti akaambilizye zina lya Jesu kuli bamasi.’ (Mil. 9:3-5, 15; 22:6-8) Alimwi amulange mbotukonzya kugwasyigwa kapati kumabbuku aamu Bbaibbele aayo Jehova ngaakasololela Paulo kulemba.

Paulo kunyina naakalisumpula kujatikizya zintu nzyaakacita katanaba Munakristo; alimwi tanaakapandulula mbwaakali kulibonya. (Mil. 26:4, 5; Flp. 3:4-6) Wakazumina kuti: “Ndendime muniini akati kabaapostolo boonse, alimwi tandeeleli kwiitwa kuti ndimwaapostolo.” (1Kor. 15:9) Kumbele wakalemba kuti: “Mebo ndemuntu muniini ikwiinda musyoonto akati kabasalali boonse, ndime ndakapegwa luzyalo lwa Leza oolu kuti ndaambilizye makani mabotu aajatikizya lubono lwa Kristo luteeli kuli bamasi.” (Ef. 3:8) Masimpe makani aaya alayandika kapati kwiinda kulibilika kuli koonse kujatikizya mbwaakali kulibonya Paulo.