“Azumanane kulomba mulusyomo, ikutali kudooneka naaceya pe.”—JAK. 1:6.

NYIMBO: 81, 70

1. Ino ncinzi cakapa kuti Kaini atasali cabusongo, alimwi ncinzi cakacitika?

KAINI wakali kukonzya kusala: Kuteendelezyegwa amizeezo yakwe mibi, naa kuzumizya mizeezo yakwe kuti yeendelezye nzyaakali kucita. Kufwumbwa mbwaakali kukonzya kusala, kwakali kuyooba zintu izyakali kukonzya kucitika zyalo izyakali kuyoojatikizya buumi bwakwe boonse. Mulizyi Kaini mbwaakasala; tanaakasala kabotu. Kusala kwakwe alimwi amicito yakwe yakapa kuti munyina mululami Abelo afwe. Alimwi kusala kwa Kaini kwakanyonganya cilongwe cakwe a Mulengi wakwe.—Matl. 4:3-16.

2. Ino mbuti mbwaayandika maano eesu aakusala cabusongo?

2 Andiswe tulijisi zyakusala. Tazili zyakusala zyoonse izisololela kubuumi naa kulufwu. Nokuba boobo, bunji bwazintu nzyotusala, zilakonzya kutujatikizya kapati. Aboobo maano aapa kuti katusala kabotu alakonzya kutugwasya kupona buumi buli kabotu, bwaluumuno ikutali bwamanyongwe, bwamazwanga alimwi abwakutyompwa.—Tus. 14:8.

3. (a) Kutegwa tusale cabusongo, ino tweelede kuba alusyomo munzi? (b) Ino mibuzyo nzi njotutiilange-lange mucibalo eeci?

3 Ino ncinzi ciyootugwasya kusala cabusongo? Tuyandika lusyomo muli Leza, katutadooneki kuti ulilyaabide alimwi ulakonzya  kutugwasya kutegwa tube basongo. Alimwi tweelede kuba alusyomo mu Jwi lya Jehova alimwi amunzila zyakwe zyakucita zintu, kusyoma mululayo lwa Leza lwakasololelwa amuuya. (Amubale Jakobo 1:5-8.) Mbotuyaabuswena kulinguwe alimwi akuliyandisya Jwi lyakwe, tulakonzya kusyoma mbwazicita zintu. Aboobo, tuyooba acilengwa cakuvwuntauzya mu Jwi lya Leza katutanasala cakucita. Pele ino mbuti mbotukonzya kuyaambele mukusala kwesu? Alimwi sena kuyanda kusala cakucita caamba kuti ziyume zitete tweelede kukakatila kulizyeezyo nzyotwasala kale? Mibuzyo eeyi tulailanga-langa mucibalo eeci?

MUBUUMI TWEELEDE KUSALA

4. Ino nkusala kuli buti nkwaakeelede kupanga Adamu, alimwi ncinzi cakacitika?

4 Kuzwa kumatalikilo, bantu bakeelede kusala zintu ziyandika kapati. Adamu wakeelede kusala kumvwida Mulengi wakwe naa Eva. Wakalilibambilide kusala cakucita, pele ino muyeeya buti kujatikizya ceeco ncaakasala? Mukaintu wakwe iwakeenwa wakamuyunga kuti atasali kabotu alimwi cakusala eeco cakapa kuti asweekelwe buumi mu Paradaiso, mpoonya mukuya kwaciindi wakafwa. Aayo akali buyo matalikilo aamapenzi. Tucipenga akaambo kakusala kutali kabotu nkwaakacita Adamu.

5. Mbuti mbotweelede kukubona kusala zyakucita?

5 Bamwi bantu bayeeya kuti buumi nobwali kukkomanisya kapati ikuti notwatali kusala zyakucita. Sena andinywe mbomulimvwa oobo? Mutalubi kuti Jehova tanaakalenga bantu kuba malobboti, aatacikonzyi kuyeeya alimwi akusala zyakucita. Mubwini Bbaibbele lilatuyiisya mbotweelede kusala cabusongo. Nokuba kuti Jehova uyanda kuti katusala zyakucita, eeci tacaambi kuti uyanda kuti katupenga. Atulange-lange bumboni butondezya oobo.

6, 7. Ncinzi ncobakeelede kusala bana Israyeli bansiku, alimwi nkaambo nzi ncocakali kukatazya kusala cabusongo? (Amubone cifwanikiso icili kumatalikilo aacibalo.)

6 Nobakanjila buyo mu Nyika Yakasyomezyedwe, bana Israyeli bansiku bakeelede kusala kujatikizya kaambo kamwi ikakali kuyandika kapati: Kukomba Jehova naa kukomba baleza bambi. (Amubale Joshua 24:15.) Ambweni eeco cakali kulibonya kuti ncakusala citakatazyi kapati. Nokuba boobo, kusala kwabo kwakali kuyoobujatikizya buumi bwabo. Cakwiinduluka-induluka kuciindi ca Babetesi, bana Israyeli tiibakali kusala cabusongo. Bakali kumuzangila Jehova alimwi akukomba baleza bakubeja. (Bab. 2:3, 11-23) Alimwi amuyeeye ciindi cimwi kumbele bantu ba Leza nobakeelede kusala. Musinsimi Elija wakabaambila cakusalazya cakusala ncobakeelede kucita: Kukomba Jehova naa kukomba leza wakubeja Baala. (1Bam. 18:21) Elija wakabakalalila bantu akaambo kakuba amyoyo yobilo. Mulakonzya kuyeeya kuti eeci cakali cakusala citakatazyi nkaambo lyoonse ncabusongo alimwi cilagwasya kukomba Jehova. Alimwi buya, kunyina muntu uuyeeya kabotu iwakeelede kunyomenene kukomba Baala. Nokuba boobo, bana Israyeli aabo bakali ‘kudooneka.’ Cabusongo, Elija wakabakulwaizya kusala bukombi busumpukide, nkokuti kukomba Jehova.

7 Nkaambo nzi ncocakali kukatazya kapati kubana Israyeli kusala cabusongo? Cakusaanguna, bakacileka kusyoma Jehova alimwi bakakaka kuswiilila jwi lyakwe. Tiibakajisi luzyibo lwini-lwini lusitikide naa busongo bwabunaleza; alimwi kunyina nobakasyoma Jehova. Kucita zintu kweelana aluzyibo lwini-lwini nokwakabagwasya kusala cabusongo. (Int. 25:12) Kuyungizya waawo, bakalekela bantu bamwi kubayunga mane buya akubalekela kuti babasalile zyakucita. Bantu bamucisi  ibatakali bakombi ba Jehova bakoongelezya mizeezo yabana Israyeli, akubapa kutobela nkamu eeyo yabantu batakali kukomba Leza. Jehova wakalibacenjezyede kaindi kuti cintu cili boobo cakali kuyoocitika.—Kul. 23:2.

SENA BANTU BAMWI BEELEDE KUTUSALILA ZYAKUCITA?

8. Ino nciiyo nzi ciyandika cijatikizya kusala ncotwiiya kubana Israyeli?

8 Izikozyanyo zyaambwa kale zituyiisya ciiyo cibotu kapati. Cili kuli umwi aumwi wesu kusala zyakucita, alimwi zyakusala zyabusongo, ziyeeme aluzyibo lwamu Magwalo. Lugwalo lwa Bagalatiya 6:5 lutuyeezya kuti: “Umwi aumwi weelede kunyamuna mukuli wakwe uumugeme.” Tatweelede kulekela bamwi kutusalila zyakucita. Muciindi caboobo, tweelede kuzyiba cintu cibotu mumeso aa Leza akusala kucita ncico.

9. Nkaambo nzi ncoikonzya kuba ntenda kulekela bamwi kutusalila zyakucita?

9 Mbuti mbotukonzya kunjila muntenda yakulekela bamwi kutusalila zyakucita? Bantu bamwi balakonzya kutuyunga kutasala kabotu. (Tus. 1:10, 15) Pele, nokuba kuti twayungwa buti, mukuli wesu ikutobela ncaamba manjezyeezya eesu aayiisyidwe Bbaibbele. Ziindi zinji, ikuti twalekela bamwi kutusalila zyakucita, nkokuti tusala ‘kubatobela.’ Akwalo ooku nkusala, pele nkusala kuletela ntenda.

10. Ncinzi Paulo ncaakacenjezya bana Galatiya?

10 Mwaapostolo Paulo wakabacenjezya kabotu-kabotu bana Galatiya ntenda iyakaliko mukulekela bamwi kuti kababasalila zyakucita. (Amubale Bagalatiya 4:17.) Ibamwi mumbungano bakali kuyanda kusalila bamwi zyakucita kutegwa babazandule kuzwa kubaapostolo. Ncinzi ncobakali kucitila boobo? Bantu aabo ibakali kulisumpula bakali kuyanda kuba ampuwo. Bakasotoka munyinza weelede alimwi tiibakatondezya bulemu kumukuli ngobakajisi Banakristonyina wakulisalila zintu zyakucita lwabo beni.

11. Ino mbuti mbotukonzya kubagwasya bamwi ciindi nobasala zyakucita?

11 Paulo wakasiya cikozyanyo cibotu kapati cakulemeka lwaanguluko ndobakajisi banyina lwakulisalila zyakucita. (Amubale 2 Bakorinto 1:24.) Mazuba aano, ciindi baalu nobapa lulayo lujatikizya makani aakulisalila,  beelede kutobela cikozyanyo ncomunya eeci. Balakkomana kubandika twaambo tuzwa mu Bbaibbele abutanga. Nokuba boobo, baalu beelede kubikkila maano akulekela bakwesu abacizyi kulipangila zyakusala zyabo beni. Eeci cileelela akaambo kakuti bakwesu abacizyi aabo balijisi mukuli kujatikizya zintu ziyakucitika akaambo kakusala ooku. Nceeci ciiyo ciyandika kapati: Tulakonzya kuba aaluyandisisyo lwakugwasya bamwi alimwi akubatondezya njiisyo zyamu Magwalo naa lulayo. Nokuba boobo, balijisi lwaanguluko alimwi amukuli wakulisalila lwabo beni. Ciindi nobasala cabusongo, balagwasyigwa. Aboobo, tweelede kutantamuka cilengwa cakuyeeya kuti tulizumizyidwe kusalila bamwi zyakucita.

Baalu ibajisi luyando balabagwasya bamwi kulisalila zyakucita lwabo beni (Amubone muncali 11)

MUTATOBELI MOYO WANU CIINDI NOMUSALA ZYAKUCITA

12, 13. Ino nkaambo nzi ncocitali kabotu kutobela moyo wesu ncowaamba ikuti naa tulinyemede naa kutyompwa?

12 Kuli kaambyo kadumide kuti: Cita moyo wako ncouyanda. Pele ikucita boobo kulakonzya kutunjizya muntenda. Alimwi buya kucita boobo tacili camumagwalo. Bbaibbele litucenjezya kutalekela moyo wesu uutalondokede naa twaambo buyo ntotumvwa kweendelezya kusala kwesu. (Tus. 28:26) Alimwi zibalo zyamu Bbaibbele zilatondezya zintu zibi zyuusisya izicitika akaambo kakutobela moyo ncowaamba. Penzi liliko mubantu batalondokede ndyakuti, “moyo uleena kwiinda cintu cimbi cili coonse alimwi ulapenzya kapati.” (Jer. 3:17; 13:10; 17:9; 1Bam. 11:9) Aboobo, ino ncinzi cikonzya kucitika ikuti twaile kutobela buyo moyo wesu?

13 Moyo wa Munakristo ulayandika kapati, akaambo kakuti twaambilwa kuyanda Jehova amoyo wesu woonse alimwi akuyanda basimukoboma mbuli mbotuliyanda tobeni. (Mt. 22:37-39) Pele Magwalo aatondezyedwe mumuncali wainda atondezya ntenda iiliko mukulekela moyo wesu kweendelezya mbotuyeeya alimwi anzyotucita. Mucikozyanyo, ncinzi cikonzya kucitika ikuti twasala kucita cintu cimwi ciindi notunyemede? Ikuti naa twakalicitide kale oobu, bwiinguzi tulibuzyi kale. (Tus. 14:17; 29:22) Naa sena inga twasala kabotu ciindi notutyompedwe? (My. 32:6-12; Tus. 24:10) Amuyeeye kuti Jwi lya Leza lilatondezya busongo bwakuba “muzike kumulawo wa Leza.” (Rom. 7:25) Masimpe, tulakonzya kweenwa amoyo wesu ikuti naa twalekela mbotulimvwa kuti kutweendelezye ciindi notusala zintu ziyandika kapati.

CIINDI NOMWEELEDE KUCINCA KUSALA KWANU

14. Ino tuzyi buti kuti cileelela zimwi ziindi kucinca cintu ncaasala kale muntu?

14 Tweelede kusala cabusongo. Nokuba boobo, eeci tacaambi kuti tweelede kukaka kucinca ncotwasala ikuti naa twasala kale. Kuli ziindi zimwi notukonzya kucita kabotu kwiinda mukucilanga-langa alimwi ncotwakasala ambweni akucicinca buya. Amubone cikozyanyo ca Jehova kubana Nineve kuciindi ca Jona. “Lino Leza mwini-mwini naakabona ncobakacita, mbobakaleka nzila zyabo zibi, wakacinca mizeezo kujatikizya mapenzi ngaakaambide kuti ulabaletela, aboobo tanaakaaleta pe.” (Jon. 3:10) Ciindi naakabona kuti bana Nineve beempwa, Jehova wakacinca ncaakasalide kubacitila. Mukucita boobu, wakatondezya kunyoneka, kulicesya alimwi alubomba. Kuyungizya waawo, Leza tasali cakucita kufwumbwa buyo aanyema pe, ikunyema ooko bantu banji nkobatondezya mazuba aano.

15. Ino ncinzi cikonzya kupa kuti tucince kusala kwesu?

15 Ziindi zimwi cili kabotu kuzilanga-langa alimwi zyakusala zyesu. Ambweni ciindi bukkale  nobwacinca. Jehova wakali kucinca kusala kwakwe zimwi ziindi ikuti naa bukkale bwacinca. (1Bam. 21:20, 21, 27-29; 2Bam. 20:1-5) Naa makani aambi mapya alakonzya kupa kuti tucince kusala kwesu. Mwami Davida wakaambilwa makani aakubeja kujatikizya muzyukulu wa Saulo, Mefiboseti. Ciindi Davida naakaambilwa makani aamasimpe, wakacinca kusala kwakwe. (2Sam. 16:3, 4; 19:24-29) Zimwi ziindi, inga caba cabusongo kulindiswe kucita mbubwenya oobo.

16. (a) Ino malailile nzi aagwasya aaliko aakonzya kutugwasya kusala cabusongo? (b) Ino nkaambo nzi ncotweelede kuzilanga-langa alimwi zyakusala nzyotwakasala kaindi alimwi mbuti mbotunga twacita oobo?

16 Ijwi lya Leza litulaya kutaingana ciindi notuyanda kusala cintu ciyandika kapati. (Tus. 21:5) Ikuti twatola ciindi kulanga-langa zintu zyoonse izijatikizyidwe kucakusala cimwi, tulangilwa kuyoozwiidilila. (1Tes. 5:21) Katanasala cakucita, silutwe wamukwasyi weelede kuvwuntauzya ncaamba Magwalo alimwi amabbuku aa Bunakristo, mpoonya akuswiilila mizeezo yabamwi mumukwasyi wakwe. Amuyeeye kuti Leza wakaambila Abrahamu kumvwida ncaakaamba mukaintu wakwe. (Matl. 21:9-12) Baalu abalo beelede kutola ciindi kuvwuntauzya. Alimwi ikuti kabali bantu banyoneka, balibombya, tabakayoowi kusweekelwa bulemu ikuti kwaboola makani mapya, ayanda kuti bacince ceeco ncobakasalide kale. Beelede kulibambila kucinca mizeezo yabo alimwi anzyobakasala ikuti kakuyandika kucita boobo, alimwi toonse tweelede kutobela cikozyanyo cabo cibotu. Eeci cilakonzya kupa kuti kube luumuno alimwi akuti zintu kazicitwa bweelede mumbungano.—Mil. 6:1-4.

AMUCITE CEECO NCOMWASALA KUCITA

17. Mbuti mbotukonzya kuzwidilila kapati mumakani aakusala zintu zyakucita?

17 Zyakusala zimwi nzipati kwiinda zimwi. Zyakusala zipati ziyandika kukkalila ansi kuyeeya alimwi akupailila, calo cikonzya kutola ciindi. Banakristo bamwi bayandika kusala naa beelede kukwata naa kukwatwa alimwi angobeelede kukwatana limwi. Cakusala cipati acimbi icikonzya kuleta zilongezyo zinji cijatikizya mbomukonzya kunjila mumulimo waciindi coonse alimwi aciindi nomweelede kucita boobo. Muzyakusala eezyo, cilayandika kumusyoma kapati Jehova kuti ulakonzya kupa busolozi bwabusongo alimwi akuti ulacita oobo. (Tus. 1:5) Aboobo, cilayandika kulingula Bbaibbele mbwaanga ndelijisi lulayo lubotu kapati alimwi akulomba busolozi bwa Jehova kwiinda mumupailo. Alimwi mutalubi kuti Jehova ulakonzya kutupa bube buyandika kutegwa tusale zintu izyeendelana akuyanda kwakwe. Ciindi nomuyanda kusala zintu zipati mubuumi, amube acilengwa cakulibuzya kuti: ‘Sena cintu eeci ncondiyanda kusala ciyoopa bumboni bwakuti ndilamuyanda Jehova? Sena ciyooleta lukkomano alimwi aluumuno mumukwasyi wangu? Alimwi sena ciyootondezya kuti ndilakkazika moyo alimwi ndili siluzyalo?’

18. Nkaambo nzi Jehova ncayandila kuti katulisalila zyakucita?

18 Jehova kunyina natusinikizya kuti katumuyanda alimwi akumubelekela. Ooko nkusala kwesu. Kweelana acipego calwaanguluko lwakulisalila ncaakatupa, ulaulemeka mukuli wesu alimwi alwaanguluko lwesu ‘lwakulisalila tobeni’ naa tuyanda kumubelekela. (Jos. 24:15; Muk. 5:4) Pele ulangila kuti katutobela zintu nzyotusala iziyeeme abusolozi bwakwe. Kuba alusyomo munzila ya Jehova yambwacita zintu alimwi anjiisyo nzyapa caluzyalo, tulakonzya kusala cabusongo alimwi akutondezya kuti tulikkalikene munzila zyesu zyoonse.—Jak. 1:5-8; 4:8.