“Amucenjele kuti kutabi muntu uumoongelezya kuti mucegwe kwiinda mubusongo bwabantu alweeno, kweelana atunsiyansiya twabantu.”—KOL. 2:8.

LWIIMBO 96 Bbuku lya Leza Ndubono

IZILI MUCIBALO *

1. Kweelana alugwalo lwa Bakolose 2:4, 8, mbuti Saatani mbwasola kunyonganya mizeezo yesu?

SAATANI uyanda kuti tumuzangile Jehova. Kutegwa azuzikizye makanze aakwe, ulasoleka kunyonganya mizeezo yesu, munzila imwi, kutupa kuti katuyeeya mbuli mbwayeeya walo. Ulasoleka kutoongelezya naa kutweena kutegwa tumutobele kwiinda mukubelesya zintu nzyotuyandisya.—Amubale Bakolose 2:4, 8.

2-3. (a) Nkaambo nzi ncotweelede kukubikkila maano kucenjezya ikuli kulugwalo lwa Bakolose 2:8? (b) Ncinzi ncotutiibandike mucibalo eeci?

2 Sena masimpe kuti tuli muntenda mpati yakweenwa a Saatani? Inzya tuli muntenda! Amuyeeye kuti, Paulo tanaakalembela bantu batasyomi majwi aakucenjezya aali kulugwalo lwa Bakolose 2:8. Wakalembela Banakristo ibakananikidwe amuuya uusalala. (Kol. 1:2, 5) Banakristo aabo bakali muntenda aciindi eeco, pele swebo tuli muntenda mpati kapati mazuba aano. (1Kor. 10:12) Nkaambo nzi? Nkaambo kakuti Saatani wakawaalwa ansi alimwi makanze aakwe ngakweena babelesi ba Leza basyomeka. (Ciy. 12:9, 12, 17) Kuyungizya waawo, tupona muciindi bantu babyaabi alimwi abasilweeno ‘nobayaabubija akubijila limwi.’—2Tim. 3:1, 13.

3 Mucibalo eeci, tulabandika kujatikizya Saatani mbwabelesya ‘lweeno’ kusola kunyonganya mizeezo yesu. Tulabona “bucenjezu” bwakwe botatwe bumwi naa “nzila zibi.” (Ef. 6:11; bupanduluzi buyungizyidwe) Mpoonya mucibalo citobela, tuyoobandika kujatikizya mbotukonzya kugwisya cintu icili coonse cibyaabi mumizeezo yesu icakanjila akaambo kakweenwa abucenjezu bwakwe. Pele cakusaanguna, tulabandika kujatikizya Saatani  mbwaakabeena bana Israyeli nobakanjila mu Nyika Yakasyomezyedwe.

BAKASUNKWA KUKOMBA MITUNI

4-6. Kweelana alugwalo lwa Deuteronomo 11:10-15, ninzila nzi mpya yabulimi njobakeelede kwiiya bana Israyeli nobakasika mu Nyika Yakasyomezyedwe?

4 Cabucenjezu, Saatani wakasunka bana Israyeli kukomba mituni. Mbuti mbwaakacita oobo? Wakalizyi kuti bakali kuyandika cakulya, aboobo wakasoleka kubelesya makani aabulimi kutegwa abape kucita ncaakali kuyanda. Ciindi bana Israyeli nobakanjila mu Nyika Yakasyomezyedwe, bakeelede kwiiya nzila mpya yabulimi. Nobakali mu Egepita, bakali kutilaila myuunda yabo kwiinda mukubelesya maanzi aakali kuzwa mu Mulonga wa Nile. Nokuba boobo, mu Nyika Yakasyomezyedwe kwakanyina mulonga mupati, aboobo kutegwa balime zyakulya bakali kuyandika maanzi aamvwula alimwi amume. (Amubale Deuteronomo 11:10-15; Is. 18:4, 5) Aboobo bana Israyeli bakeelede kwiiya nzila zipya zyabulimi. Eeci tiicakali kuyooba cuubauba kulimbabo akaambo kakuti ibunji bwabaabo ibakajisi luzyibo kujatikizya nzila zyabulimi bakafwa munkanda.

Mbuti Saatani mbwaakacikonzya kucinca mizeezo yabalimi bana Israyeli? (Amubone muncali 4-6) *

5 Jehova wakabapandulwida bantu bakwe kuti bukkale bwabo bwakacinca. Mpoonya wakabaambila majwi aakucenjezya, alo aalibonya mbuli kuti taaswaangene amakani aabulimi aakuti: “Amucenjele kuti myoyo yanu itakoongelezyegwi, kuti mukaleye akutalika kukotamina baleza bambi akubakomba.” (Dt. 11:16, 17) Nkaambo nzi Jehova ncaakacenjezya kujatikizya kukomba baleza bakubeja kakuli wakali kwaamba makani aakwiiya nzila zipya zyabulimi?

6 Jehova wakalizyi kuti bana Israyeli bakali kukonzya kusunkwa kwiiya nzila zimwi zyabulimi kubantu batakali kukomba Leza ibakabazungulukide. Masimpe kuti bantu aabo ibatakali kukomba Leza bakalijisi luzyibo lunji  mumakani aabulimi alimwi bantu ba Leza bakali kukonzya kwiiya nzila zigwasya kuzwa kulimbabo, pele kwakali ntenda. Balimi bana Kanana bakali kukomba Baala alimwi bakali kweendelezyegwa anjiisyo zyakwe. Bakali kusyoma kuti Baala ngomukamwini julu alimwi akuti nguwakali kubapa mvwula. Jehova tanaakali kuyanda kuti bantu bakwe beenwe anjiisyo eezyo zyakubeja. Nokuba boobo, cakwiinduluka-induluka, bana Israyeli bakali kukomba Baala. (My. 25:3, 5; Bab. 2:13; 1Bam. 18:18) Lino atubone Saatani mbwaakacikonzya kubeena bana Israyeli.

NZILA ZYOTATWE NZYAAKABELESYA SAATANI KOONGELEZYA BANA ISRAYELI

7. Mbuti lusyomo lwabana Israyeli mbolwakasunkwa ciindi nobakanjila mu Nyika Yakasyomezyedwe?

7 Nzila yakusaanguna Saatani njaakabelesya yakali kujatikizya mvwula njobakali kuyandisya kapati bantu boonse. Kumamanino aamwezi wa April kusikila mu September amwaka, mvwula yakali nsyoonto mu Nyika yakasyomezyedwe. Aboobo kutegwa bana Israyeli bazumanane kupona alimwi akuti zisyango zyabo zikomene kabotu, bakali kuyandika mvwula kanji-kanji iyakali kutalika kuwa cakuma October. Saatani wakabeena bana Israyeli kusyoma kuti, kutegwa bazwidilile, bakeelede kwiiya zilengwa zyabasimukobonyina ibatakali kukomba Leza. Basimukobonyina aabo bakali kusyoma kuti baleza babo bakali kukonzya kupa kuti mvwula iwe lilikke buyo kuti bacita zintu zimwi zijatikizya bukombi bwa Baala. Aabo ibatakajisi lusyomo muli Jehova bakasyoma kuti eeyi nenzila ilikke iikonzya kumana cilanga, aboobo bakacita zintu zijatikizya bukombi kuli leza wakubeja Baala.

8. Ninzila nzi yabili Saatani njaakabelesya? Amupandulule.

8 Nzila yabili Saatani njaakabelesya nzisusi zyakutalilemeka. Bantu ibakali muzisi izyatakali kukomba Jehova bakali kukomba baleza babo kwiinda mukucita micito yakutalilemeka iisesemya kapati. Ikukomba kuli boobu kwakali kubikkilizya akuvwuula mutempele kwabamakaintu alimwi abasankwa. Koonana kwabantu bajisi zizo zikozyenye alimwi anzila zimwi zyakutalilemeka mumakani aakoonana zyakalizumizyidwe! (Dt. 23:17, 18; 1Bam. 14:24) Bantu ibatakali kukomba Jehova bakali kusyoma kuti zilengwa eezyi zyakali kukulwaizya baleza babo kupa kuti nyika ibe aabusani. Bana Israyeli banji bakoongelezyegwa azilengwa zyakutalilemeka mumakani aakoonana izyakali kucitwa abantu aaba alimwi bakayungwa kubelekela baleza bakubeja. Mubwini, bakacegwa a Saatani.

9. Kweelana alugwalo lwa Hosea 2:16, 17, mbuti Saatani mbwaakapa kuti bana Israyeli bamulube Jehova?

9 Nzila yatatu Saatani njaakabelesya nkunyonganya mizeezo yabana Israyeli kujatikizya mbobakali kumubona Jehova. Mumazuba aamusinsimi Jeremiya, Jehova wakaamba kuti basinsimi babeji bakapa kuti bantu bakwe balube zina lyakwe “akaambo ka Baala.” (Jer. 23:27) Aboobo kwaciindi cili mbocibede, bantu ba Leza bakaleka kulibelesya zina lya Jehova alimwi mubusena bwandilyo bakabikka zina lya Baala, ilyaamba kuti “Mukamwini” naa “Simalelo.” Eeci cakapa kuti cibakatazye bana Israyeli kuzyiba Jehova mbwaakaindene a Baala, calo icakapa kuti cibaubile kusanganya zilengwa zyabukombi bwa Baala alimwi abukombi bwa Jehova.—Amubale Hosea 2:16, 17 alimwi abupanduluzi buyungizyidwe.

NZILA NZYABELESYA SAATANI KWEENA BANTU MAZUBA AANO

10. Ninzila nzi nzyabelesya Saatani mazuba aano?

10 Saatani ubelesya nzila nzyoonya eezyi mazuba aano. Ulabaca bantu kwiinda mukubapa kubikkila maano kuzintu nzyobayandisya kapati, kusumpula kutalilemeka mumakani aakoonana alimwi akunyonganya mizeezo yabo kujatikizya  mbobamubona Jehova. Atusaangune kulanga-langa nzila yamamanino.

11. Mbuti Saatani mbwanyonganya mizeezo yabantu kujatikizya mbobamubona Jehova?

11 Saatani unyonganya mizeezo yabantu kujatikizya mbobamubona Jehova. Nobakamana kufwa baapostolo ba Jesu, bamwi ibakali kulitaminina kuba Banakristo bakatalika kuyiisya njiisyo zyakubeja. (Mil. 20:29, 30; 2Tes. 2:3) Basiluleyo aaba bakatalika kunyonganya njiisyo zyakasimpe kujatikizya Leza mwini-mwini uuli alikke. Mucikozyanyo, bakaleka kubelesya zina lya Leza muma Bbaibbele aabo akutalika kubelesya mabala aabulemu mbuli lyakuti “Mwami.” Kwiinda mukugwisya zina lya Leza limugeme alimwi akubikka bbala lyakuti “Mwami” mubusena bwandilyo, bakapa kuti cikatazye kuli sikubala Bbaibbele kubona Jehova mbwaindene “abami” bambi ibaambidwe mu Magwalo. (1Kor. 8:5) Bakabelesya bbala ndilyonya eeli lyakuti “Mwami,” kwaamba Jehova alimwi a Jesu, calo cakapa kuti cikatazye kumvwisya kuti Jehova a Mwanaakwe baliindene alimwi akuti bajisi mikuli iindene. (Joh. 17:3) Eeci cakasololela kunjiisyo ya Butatu, eeyo iitajaniki mu Jwi lya Leza. Akaambo kaceeci, bantu banji basyoma kuti tacikonzyeki kumuzyiba Leza. Eelo kaka oobu mbubeji bupati!—Mil. 17:27.

Mbuti Saatani mbwaabelesya bukombi bwakubeja kusumpula zisusi zyakutalilemeka? (Amubone muncali 12) *

12. Ino bukombi bwakubeja busumpula nzi? Kweelana alugwalo lwa Baroma 1:28-31, ncinzi cacitika akaambo kaceeco?

12 Saatani ubelesya zisusi zyakutalilemeka. Mumazuba aabana Israyeli bansiku, Saatani wakabelesya bukombi bwakubeja kusumpula micito yakutalilemeka. Ucicita mbubwenya oobo amazuba aano. Bukombi bwakubeja bulazumizya alimwi buya akusumpula micito yakutalilemeka. Akaambo kaceeci, banji ibalitaminina kubelekela Leza bacileka kutobela zyeelelo zyakwe zyakulilemeka. Mulugwalo ndwaakalembela bana Roma, mwaapostolo Paulo ulacipandulula icakacitika akaambo kakusumpula micito yakutalilemeka. (Amubale Baroma 1:28-31.) Akati kazintu “ziteelede,” kuli misyobo yoonse yakutalilemeka mumakani aakoonana, kubikkilizya akoonana kwabantu bajisi zizo zikozyene. (Rom. 1:24-27, 32; Ciy. 2:20) Eelo kaka cilayandika kapati kulindiswe kutobela njiisyo zyamu Bbaibbele zitakatazyi!

13. Ninzila nzi iimbi njabelesya Saatani kweena bantu?

13 Saatani ubelesya zintu nzyotuyandisya kapati.  Toonse tulayanda kuba aluzyibo muzintu zimwi kutegwa katucikonzya kujana nzyotuyandika alimwi anzyobayandika banamukwasyi. (1Tim. 5:8) Kanji-kanji, luzyibo oolo tulalujana kwiinda mukuunka kucikolo alimwi akuba basungu kubala. Pele tweelede kucenjela. Muzisi zinji, basicikolo tabayiisyigwi buyo zintu zigwasya, pele balayiisyigwa abusongo bwamunyika. Mucikozyanyo, basicikolo bakulwaizyigwa kudooneka kuti naa Leza nkwali alimwi akutalemeka Bbaibbele. Baambilwa kuti bantu boonse basongo basyoma kuti buumi bwakatalika kwiinda mukusanduka. (Rom. 1:21-23) Njiisyo zili boobu tazyeendelani ‘abusongo bwa Leza.’—1Kor. 1:19-21; 3:18-20.

14. Ino busongo bwamunyika busumpula nzi?

14 Busongo bwamunyika tabweendelani azyeelelo zya Jehova alimwi buya bulakazyanya anzizyo. Tabupi kuba amucelo wamuuya wa Leza, muciindi caboobo busumpula “milimo yanyama.” (Gal. 5:19-23) Bukulwaizya bantu kuba amuuya wakulisumpula, calo icapa kuti babe “basikuliyanda.” (2Tim. 3:2-4) Bube oobu buliindene abube bwakulicesya oobo babelesi ba Leza mbobakulwaizyigwa kuba ambubo. (2Sam. 22:28) Banakristo bamwi ibakaunka kuyunivesiti bakatalika kuba amizeezo yamunyika muciindi cakuba amizeezo ya Leza. Aboobo atubone cikozyanyo comwe buyo citondezya icikonzya kucitika kuti naa tiitwacenjela.

Ino mbuti mizeezo yesu mboikonzya kunyonganizyigwa abusongo bwabantu? (Amubone muncali 14-16) *

15-16. Ncinzi ncotwiiya kucakuluula camucizyi umwi?

15 Mucizyi umwi iwabeleka mumulimo waciindi coonse kwamyaka iili 15 wakaamba kuti: “Mbuli Kamboni uubbapatizyidwe, ndakabala alimwi akumvwa kujatikizya ntenda ziboola akaambo kakuunka kuyunivesiti, pele tiindakazibikkila  maano. Ndakayeeya kuti lulayo oolo talubeleki kulindime.” Ino mbuyumuyumu nzi mbwaakajana? Wakaamba kuti: “Lwiiyo lwangu lwakanditolela ciindi cinji alimwi anguzu cakuti tiindakali kujana ciindi cakupaila kuli Jehova mbuli mbondakali kucita musyule. Ndakali kumvwa butolo kubandika zyamu Bbaibbele abamwi alimwi ndakali kukatala kapati cakuti tiindakali kulibambila kabotu miswaangano. Ndilalumba kapati akaambo kakuti mbondakazyibila buyo kuti lwiiyo lwaatala lunyonganya cilongwe cangu a Jehova, ndakabona kuti ndeelede kuleka. Mpoonya ndakacileka.”

16 Ino lwiiyo lwaatala lwakaijatikizya buti mizeezo yamucizyi ooyu? Wakaingula kuti: “Ndiluuside kapati kuti lwiiyo ndondakasala lwakandiyiisya kuba muntu uubikkila maano kukulubizya kwabamwi, kwaambisya bakwesu abacizyi. Ndakatalika kulangila zinji kulimbabo alimwi akulyaandaanya ambabo. Cakanditolela ciindi kuleka kuyeeya munzila iili boobu. Eeci cakandiyiisya kuti nintenda kutakubikkila maano kucenjezya nkwatupa Taateesu wakujulu kwiinda mumbunga yakwe. Jehova wakalindizyi kabotu kwiinda mbondakalizyi ndemwini. Ndakeelede kumuswiilila!”

17. (a) Makanze nzi ngotweelede kuba angawo? (b) Ncinzi ncotuyoobandika mucibalo citobela?

17 Amube amakanze aakutazumina kucegwa “kwiinda mubusongo bwabantu alweeno” lwamunyika ya Saatani. Amuzumanane kuzicenjelela nzila nzyabelesya Saatani kweena bantu. (1Kor. 3:18; 2Kor. 2:11) Mutamuzumizyi kunyonganya mizeezo yanu kujatikizya mbomumubona Jehova. Amupone kweelana azyeelelo zya Jehova zyakulilemeka izisumpukide. Kuyungizya waawo, mutalekeli Saatani kumuyunga kutabikkila maano kululayo lwa Jehova. Pele ino ncinzi ncomweelede kucita ikuti naa mwabona kuti mwakayungwa kale amizeezo yamunyika eeyi? Mucibalo citobela tuyoobona Jwi lya Leza mbolikonzya kutugwasya kunyonyoona noiba mizeezo alimwi amicito ‘miyumu nta.’—2Kor. 10:4, 5.

LWIIMBO 49 Kukkomanisya Moyo wa Jehova

^ munc. 5 Saatani ulicibwene kapati kweena bantu. Wabeena bantu banji kusyoma kuti balaangulukide kakuli mubwini mbazike bakwe. Mucibalo eeci tulalanga-langa nzila zili mbozibede Saatani nzyabelesya kweena bantu.

^ munc. 48 BUPANDULUZI BWAZIFWANIKISO: Bana Israyeli ibayanzana abana Kanana basunkwa kukomba Baala alimwi akutalilemeka.

^ munc. 51 BUPANDULUZI BWAZIFWANIKISO: Cikwankwani icaambilizya cikombelo cizumizya koonana kwabantu ibajisi zizo zikozyenye.

^ munc. 53 BUPANDULUZI BWAZIFWANIKISO: Mucizyi uucili mwana uli mukkilasi kuyunivesiti. Walo alimwi abasicikolonyina bayungwa amuzeezo wamwiiyi wabo wakuti sayaansi alimwi azyakupanga-panga zilakonzya kumana mapenzi aabantu woonse. Mpoonya ku Ŋanda ya Bwami takkomene alimwi ubikkila maano kukulubizya kwabamwi.