JOSHUA wakeelede kusololela bana Israyeli kunjila mu Nyika Yakasyomezyedwe. Eeci cakali kunookatazya kapati. Nokuba boobo, Jehova wakamuyumya-yumya kwiinda mukumwaambila kuti: ‘Koyuma akuba sicamba. Kotobela Mulawo wangu. Koubala syikati amasiku, kutegwa ubikkile maano kutobela makani oonse aalembedwe mulinguwo. Nkaambo wacita oobo uyoozwidilila alimwi unoocita zintu cabusongo.’—Jos. 1:7, 8.

‘Muziindi zikatazya ncobeni’ eezyi, andiswe tulajana buyumu-yumu bukatazya kapati. (2Tim. 3:1) Mbubwenya mbuli Joshua, andiswe tulakonzya kuzwidilila kwiinda mukutobela busolozi Jehova mbwaakamupa. Tulakonzya kubala Bbaibbele buzuba abuzuba alimwi akuzibelesya njiisyo ciindi notwasunkwa.

Nokuba boobo, bunji bwesu tulakonzya kuzumina kuti tatuli babali babotu alimwi akuti cilatukatazya kubala. Pele mbwaanga kubala Bbaibbele kulayandika kapati, amulange-lange kabbokesi kakuti “ Amusole Nzila Eezyi” kutegwa mujane nzila zibotu zikonzya kupa kuti kubala Bbaibbele kwanu kakugwasya alimwi akukkomanisya.

Sintembauzyo wakaimba kuti, “Kondisololela munzila yamilawo yako, nkaambo nzila eeyi ndilaikkomanina.” (Int. 119:35) Mulakonzya kujana lukkomano lunji kwiinda mukubala Jwi lya Leza. Muyoojana twaambo tunji tubotu nomuzumanana kubala Bbaibbele.

Nokuba kuti tamusololeli cisi mbuli Joshua mbwaakacita, kuli buyumu-yumu mbomujisi andinywe. Aboobo mbubwenya mbuli Joshua, kamubala akutobela zilembedwe kutegwa mugwasyigwe. Kuti mwacita oobo, muyoozwidilila alimwi munoocita zintu cabusongo.