BA DIANA bajisi myaka yakuzyalwa iinda ku 80. Balumi babo bakali kuciswa bulwazi bwakuluba (Alzheimer) alimwi bakakkala muŋanda mobalanganya bacembeede kwamyaka iili mbwiibede kabatanafwa. Kunze lyaboobo, bakali mubuumba akaambo kalufwu lwabana babo basankwa bobilo alimwi bakaliyumya kubulwazi bwakkansa yakunkolo mbobakajisi. Nokuba boobo, ciindi bantu bamumbungano yaba Diana nobakali kubabona ku Ŋanda ya Bwami naa mumulimo wamumuunda, bakali kubona kuti balikkomene lyoonse.

Ba John bakali balangizi beendeenda kwamyaka iinda ku 43. Bakali kuuyandisya kapati mulimo wabo, bwakali mbobuumi bwabo! Nokuba boobo, bakacileka kubeleka mulimo wabo wakweendeenda kutegwa balanganye munamukwasyi uuciswa, alimwi lino balabeleka mumbungano iili nkobakkala. Ciindi bantu ibakabazyi kaindi ba John nobaswaangana ambabo kumuswaangano wabbazu naa wacooko, balibonya kuti kunyina nobakacinca bube bwabo. Bacili alukkomano.

Nkaambo nzi ba Diana aba John ncobacijisi lukkomano? Mbuti muntu umwi uupengede mumizeezo alimwi akumubili mbwakonzya kuba alukkomano? Alimwi mbuti muntu uutacibeleki mulimo ngwayandisya kapati mbwakonzya kuzumanana kukkomana? Bbaibbele lilatwaambila mbocikonzyeka, lyaamba kuti: “Mululami uyookondwa muli Jehova.” (Int. 64:10) Tulakonzya kukamvwisya kaambo aaka kamasimpe kayandika kapati ikuti naa twacizyiba cipa kuba alukkomano alimwi acipa kutaba alukkomano.

LUKKOMANO LWAKAINDI BUYO KASYOONTO

Cakutadooneka mulizyi kuti zintu zimwi zilaleta lukkomano lyoonse. Amuyeeye buyo kujatikizya musankwa amusimbi ibayandana kapati nobakwatana. Naa mbuti ikuba muzyali naa kutambula mikuli mumbunga? Zintu zili boobu ziletela lukkomano alimwi cakweelela, zintu zyamubuumi zili boobu zizwa kuli Jehova. Ngowakatalisya lukwatano, nguupa kuti kacikonzyeka kuzyalana alimwi nguupa mikuli kwiinda mumbungano ya Bunakristo.—Matl. 2:18, 22; Int. 127:3; 1Tim. 3:1.

Nokuba boobo, zintu zimwi iziletela lukkomano zilakonzya kuba zyakaindi buyo kasyoonto. Cuusisya ncakuti, umwi mulukwatano ulakonzya kuleka kusyomeka naa ulakonzya kufwa. (Ezk. 24:18; Hos. 3:1) Bana bamwi tabamvwidi bazyali alimwi a Leza, ambweni buya balakonzya kugusyigwa mumbungano. Bana ba Samuele tiibakamubelekela munzila iitambulika Jehova alimwi micito  ya Davida yakamuletela mapenzi muŋanda yakwe mwini. (1Sam. 8:1-3; 2Sam. 12:11) Zintu zili boobu zileta buumba alimwi amapenzi. Masimpe tazituleteli lukkomano pe.

Mbubwenya buyo, mikuli yamulimo akati kabantu ba Leza ilakonzya kumana, ambweni akaambo kakuciswa-ciswa, mikuli yamukwasyi, naa kucinca kucitika mumbunga. Bunji bwabaabo ibali mubukkale oobu balazumina kuti balaluyeeya lukkomano oolo milimo yabo ndolwakali kubaletela.

Tulakonzya kubona caantangalala kuti lukkomano iluboola akaambo kazintu eezyo lulakonzya kuba lwakaindi buyo kasyoonto. Aboobo, sena kuli lukkomano lumwi, oolo ilutamani noliba leelyo bukkale nobwacinca? Inzya nkoluli, nkaambo Samuele, Davida alimwi abamwi bakazumanana kuba alukkomano luli mbolubede ciindi nobakali mumasunko.

LUKKOMANO LUTAMANI

Jesu wakalizyi bwini mbolubede lukkomano. Katanaba muntunsi kali kujulu, ciindi bukkale nobwakali kabotu, wakali “kukkomana kapati kumbele [lya Jehova] ciindi coonse.” (Tus. 8:30) Nokuba boobo, kali anyika zimwi ziindi wakali kuyaanya mapenzi manji. Pele, Jesu wakali kukkomana kucita kuyanda kwa Bausyi. (Joh. 4:34) Ino mbuti kujatikizya ciindi cikatazya kapati naakali afwaafwi kufwa? Tubala kuti: “Nkaambo akaambo kalukkomano ndwaakabikkilidwe kumbele wakaliyumya acisamu cakupenzyezya.” (Heb. 12:2) Aboobo tulijisi kaambo kabotu ncotweelede kutulanga-langa twaambo tobilo akati katwaambo ntwaakaamba Jesu kujatikizya lukkomano lwini-lwini.

Ciindi cimwi, basikwiiya ibali 70 bakapiluka kuli Jesu nobakamanizya mulimo wakukambauka. Bakalikkomene kapati akaambo kakuti bakacita milimo mipati, nokuba kutanda madaimona. Mpoonya Jesu wakabaambila kuti: “Mutakkomani akaambo kakuti myuuya ilamumvwida, pele amukkomane akaambo kakuti mazina aanu alembwa kujulu.” (Lk. 10:1-9, 17, 20) Masimpe, icakali kuyandika kapati kwiinda kukkomana akaambo kamukuli waalubazu umwi kwakali kukkomaninwa a Jehova. Wakali kuyoobayeeya basikwiiya aaba basyomeka, calo icakeelede kubapa kukkomana kapati.

Mubukkale bumwi alimwi, Jesu wakali kwaambaula kunkamu yabantu. Mukaintu umwi mu Juda wakaamba kuti banyina mwiiyi mubotu ooyu, Jesu, beelede kuti bakalikkomene kapati. Pele Jesu wakamululamika kwiinda mukumwaambila  kuti: “Peepe, ibakkomene mbaabo baswiilila jwi lya Leza akucita ncolyaamba!” (Lk. 11:27, 28) Ikuba muzyali uukkomene ncintu cibotu kapati; nokuba boobo, kuba acilongwe a Jehova akaambo kakumumvwida nkaambo kapati ikapa kukkomana.

Masimpe, ikuzyiba kuti Jehova ulatukkomanina nkakaambo kapati ikapa kukkomana mumoyo. Masunko, nokuba kuti taakkomanisyi, taakonzyi kucinca mbokali kamasimpe kaambo aaka. Muciindi caboobo, ikuliyumya cakusyomeka mumasunko nkuzunda kwalo ikupa kuba alukkomano mumoyo. (Rom. 5:3-5) Kuyungizya waawo, Jehova ulapa muuya wakwe kuli baabo ibamusyoma alimwi lukkomano ncibeela camucelo wamuuya. (Gal. 5:22) Eeci citugwasya kumvwisya kaambo lugwalo lwa Intembauzyo 64:10 cakweelela ncolwaambila kuti: “Mululami uyookondwa muli Jehova.”

Ino ncinzi cakagwasya ba John kuzumanana kukkomana kapati?

Eeci ncecapa kuti ba Diana aba John, ibaambwa musyule oomu, bacikonzye kuba alukkomano lutamani ciindi nobalwana bukkale bukatazya. Ba Diana bakaamba kuti: “Jehova ndamucita kuba mayubilo aangu, mbubwenya mwana mbwacita kubazyali bakwe.” Mbuti mbobabona kuti Leza ulabakkomanina? Bakayungizya kuti, “Ndilimvwa kuti wandilongezya kwiinda mukundipa nguzu zyakucikonzya kuzumanana kukambauka lyoonse kandikkomene.” Ba John, ibakazumanana kabali basungu mumulimo wakukambauka ciindi nowakamana mulimo wabo ngobakali kuyandisya kapati wakweendeenda, bakapandulula icakabagwasya kapati: “Kuzwa mu 1998 ciindi nondakapegwa mulimo wakuyiisya ku Cikolo Cakwiiya Mulimo, ndacita ciiyo cangu ndemwini ziindi zinji kwiinda lyoonse.” Kabalyaambila lwabo alimwi akwiiminina bakaintu babo, bakayungizya kuti: “Mbotwali kukubona kubelekela Jehova kwamyaka minji mubukkale buli boonse mbotwakali kukonzya, kwakapa kuti kucinca ooku kuube-ube kulindiswe. Twacita kweelana akucinca kakunyina kuusa pe.”

Abambi banji bakalibonena mboluli lwamasimpe lugwalo lwa Intembauzyo 64:10. Mucikozyanyo, amulange banabukwetene ibakabeleka kwamyaka iili 30 ku Beteli ku United States. Mpoonya bakatumwa kuyoobeleka kabali bapainiya baalubazu. Cakutasisa, bakazumina kuti: “Mbocibede buya kulaba kuusa wasweekelwa cintu ncoyandisisya.” Pele bakayungizya kuti: “Tokonzyi kuzumanana kuusa mane kukabe kutamani.” Cakufwambaana bakatalika kubeleka mumulimo wabukambausi antoomwe ambungano. Banabukwetene aaba alimwi bakaamba kuti: “Twakali kupaila kujatikizya zintu zimwi zigaminide. Mpoonya kubona mipailo yesu mboyakali kwiingulwa cakatukulwaizya alimwi akutupa kukkomana. Nokwakainda buyo ciindi cisyoonto kuzwa notwakasika, bamwi mumbungano bakatalika bupainiya alimwi twakalongezyegwa aziiyo zya Bbaibbele zyobilo iziyaambele.”

“KUKONDWA MANE KUKABE KUTAMANI”

Masimpe, talili lyoonse nocili cuubauba kuba alukkomano, alimwi kulaba ziindi zintu noziteendi kabotu. Pele Jehova wakasololela kwiinda mumuuya kuti majwi aapa bulangizi aali kulugwalo lwa Intembauzyo 64:10 alembwe. Nociba ciindi notutyompedwe, tulakonzya kuba alusyomo lwakuti aabo ibatondezya kuti ‘mbalulami’ kwiinda muzumanana kusyomeka nokuba kuti kwaba kucinca kujatikizya bukkale bwabo ‘bayookondwa muli Jehova.’ Kuyungizya waawo, tulakonzya kulangila kuciindi cisyomezyo ca Jehova ‘camajulu mapya anyika mpya’ nociyoozuzikizyigwa. Mpoonya kutalondoka kuyoogusyigwa cakumaninina. Bantu ba Leza boonse ‘bayoosekelela akukondwa mane kukabe kutamani’ kuzintu nzyayoolenga alimwi akubapa.—Is. 65:17, 18.

Amuciyeeyele buyo ncociyakwaamba eeci: kukkomana abuumi bubotu alimwi akutalika buzuba buli boonse kamujisi nguzu zinji. Kufwumbwa naa akali buti mapenzi aakali kutupenzya mumizeezo kaindi, taacinooyeeyegwi limbi. Tulijisi lusyomo lwakuti “zintu zyakaindi tazikaibalukwi limbi pe, nokuba kuyeeyegwa mumoyo.” Maleele aakubusyigwa kwabafwu ayoobakamantanya alimwi bantu abayandwa babo. Bantu banji kapati bayoolimvwa mbobakalimvwa bazyali balo mwanaabo musimbi iwakajisi myaka iili 12 naakabusyigwa a Jesu: “Bakakkomana kapati.” (Mk. 5:42) Kumamanino, bantu boonse munyika bayooba ‘balulami’ ncobeni alimwi ‘bayookondwa muli Jehova’ mane kukabe kutamani.