“Tuli basimilimonyina a Leza.”—1KOR. 3:9.

NYIMBO: 64, 111

1. Munzila nzi motukonzya kubeleka a Jehova?

JEHOVA naakalenga bantu, wakali kuyanda kuti bakabe basimilimonyina anguwe. Nokuba kuti bantu tabalondokede lino, aabo basyomeka balakonzya kubeleka a Jehova abuzuba. Mucikozyanyo, tuba “basimilimonyina a Leza” kwiinda mukukambauka makani mabotu aa Bwami bwakwe alimwi akugwasya bantu kuba basikwiiya. (1Kor. 3:5-9) Amuciyeeyele buyo coolwe ncotujisi cakubeleka calukamantano a Mulengi singuzu zyoonse mumulimo uuyandika kapati! Nokuba boobo, kukambauka alimwi akugwasya bantu kuba basikwiiya tazili nzila zilikke motubeleka a Jehova. Mucibalo eeci tulabona anzila zimbi motukonzya kucita oobo, nkokuti kwiinda mukugwasya banamukwasyi alimwi abakombima, kwiinda mukusamausya bamwi, kwiinda mukulyaaba mumilimo ya Bunakristo, alimwi akwiinda mukuyungizya mulimo wesu uusetekene.—Kol. 3:23.

2. Nkaambo nzi ncocitakonzyi kuba cabusongo kweezyanisya nzyomucita kutegwa musumpule makanze a Jehova azicita bamwi?

2 Notulanga-langa cibalo eeci, muteezyanisyi nzyomukonzya kumucitila Jehova alimwi anzyobakonzya kumucitila bamwi. Amuyeeye kuti bantu baliindene ziimo, buumi, bukkale, alimwi anzyobakonzya  kucita. Mwaapostolo Paulo, iwakasololelwa amuuya wakalemba kuti: “Pele umwi aumwi alingule nzyacita lwakwe mwini, mpoonya ulajana kaambo kamupa kukondwa lwakwe mwini, ikutali akaambo kakulyeezyanya amuntu uumbi.”—Gal. 6:4.

AMUBAGWASYE BANAMUKWASYI ALIMWI ABAKOMBINYOKO

3. Nkaambo nzi ncocikonzya kwaambwa kuti muntu uli woonse uulanganya mukwasyi wakwe ulabeleka antoomwe a Leza?

3 Jehova uyanda kuti babelesi bakwe kabailanganya mikwasyi yabo. Mucikozyanyo, mweelede kubeleka kutegwa mujane mali ngobayandika bayandwa banu. Bamatumbu banji balacaala aŋanda kutegwa balanganye bana bacili baniini. Alimwi bana ibakakomena bamwi beelede kulanganya bazyali babo ibaciswa. Milimo eeyi ilayandika. Ijwi lya Leza lyaamba kuti: “Ikuti muntu katababambi kabotu bamukwasyi wakwe, ikapati aabo bamuŋanda yakwe, nkokuti walukaka lusyomo alimwi mubi kapati kwiinda muntu uunyina lusyomo.” (1Tim. 5:8) Ikuti naa kamujisi mikuli iili boobu, inga tiimwacikonzya kujana ciindi cakucita milimo ya Bunakristo mbuli mbomuyanda. Pele mutatyompwi pe! Jehova ulakkomana ciindi nomuulanganya mukwasyi wanu.—1Kor. 10:31.

4. Mbuti bazyali mbobakonzya kubikka zintu zyakumuuya mubusena bwakusaanguna, alimwi ino ncinzi cikonzya kucitika?

4 Bazyali Banakristo balabeleka antoomwe a Jehova ciindi nobabikkila bana babo mbaakani zyakumuuya. Banji ibakacita oobo kumamanino bakabona bana babo basankwa alimwi abasimbi kababeleka milimo yaciindi coonse kule akumaanda aabo. Bamwi mbaamisyinali; bamwi bacita bupainiya kubusena bubulide basikumwaya; mpoonya bamwi babelekela ku Beteli. Ambweni bakwesu abacizyi aaba tabavwuli kubonana abanamukwasyi akaambo kakuti babelekela mumasena aali kulamfwu. Nokuba boobo, bazyali ibalyaabide balabakulwaizya bana babo kuzumanana mumilimo yabo. Ino nkaambo nzi ncobacitila boobo? Balajana lukkomano lunji alimwi akukkutila akaambo kakuzyiba kuti bana babo babikka ziyandika zya Bwami mubusena bwakusaanguna. (3Joh. 4) Ambweni bazyali banji aaba balimvwa mbuli mbwaakalimvwa Hana, walo iwakaamba kuti ‘wakapa’ mwanaakwe Samuele kuli Jehova. Kukamantana kuli boobo bazyali aaba bakubona kuti ncoolwe cipati. Inga tiibayanda kuti zintu zicince pe.—1Sam. 1:28.

5. Mbuti mbomukonzya kugwasyilizya bantu ibali mumbungano yanu? (Amubone cifwanikiso icili kumatalikilo aacibalo.)

5 Kuti naa tamujisi mikuli minji mumukwasyi wanu, sena inga mwabagwasyilizya bakombinyoko ibalanganya bamwi alimwi abaabo ibaciswa, bacembeede, naa aabo ibayandika lugwasyo? Mbuti kuti mwalanga-langa mumbungano yanu akubona baabo ibayandika lugwasyo? Ambweni mulakonzya kujana ciindi cakuba abazyali bacembeede bamucizyi Munakristo uubalanganya kumwi kalanganya amilimo iimbi. Naa ambweni mulakonzya kugwasya baabo bayandika lugwasyo kwiinda mukulyaaba kubatola kumiswaangano, kubasindikila kukuula zintu, kubaulila naa kubaletela ziyandika, naa kuunka ambabo kuyooswaya muntu umwi uuli mucibbadela. Kwiinda mukucita boobo, mulabeleka antoomwe a Jehova mukwiingula mupailo.—Amubale 1 Bakorinto 10:24.

AMUSAMAUSYE BEENZU

6. Ino ncinzi cibikkilizyidwe mukusamausya bamwi?

6 Basimilimonyina a Leza balizyibidwe kuti balasamausya. Mu Chigiriki, ibbala lyakuti “kusamausya” lyaamba “kuyandisisya, naa luzyalo kubantu mbotutazyi.” (Heb. 13:2) Ijwi lya Leza lilijisi zikozyanyo izituyiisya mbotukonzya kuba bantu basamausya. (Matl. 18:1-5) Tulakonzya  alimwi tweelede kujana ciindi cakugwasya bamwi lyoonse, tacikwe makani naa ‘mbaciinga cesu calusyomo’ naa pe.—Gal. 6:10.

7. Nkaambo nzi ncomweelede kwaalanga-langa makani aakusamausya babelesi baciindi coonse ibaswaya?

7 Sena mulakonzya kubeleka a Leza kwiinda mukusamausya babelesi baciindi coonse ibaswaya? (Amubale 3 Johane 5, 8.) Ziindi zili boobu zipa coolwe ‘cakuyumizyanya.’ (Rom. 1:11, 12) Amulange cakuluula caba Olaf. Balayeeya kuti mumyaka yamusyule, mumbungano yabo kunyina wakalyaaba kutambula mulangizi wabbazu, iwatakakwete. Ba Olaf aciindi eeco ibakacili bana bakalomba bazyali babo ibatakali Bakamboni kuti naa mulangizi wabbazu ulakonzya kusikila kuŋanda yabo. Bakazumina pele bakaamba kuti ba Olaf banikoona acuuno. Kucinca ooko kwakali kweelela. Ba Olaf bakaamba kuti, “Eelo kaka yakali nsondo iikkomanisya! Mebo amulangizi wabbazu twakali kufwuma kubuka abuzuba alimwi akubandika zibalo zikkomanisya katutanalya cakulya cakuseeni. Akaambo kakuti bakandikulwaizya, ndakatalika mulimo waciindi coonse.” Kwamyaka iinda ku 40, ba Olaf babeleka mulimo wabumisyinali mumasena aaindene-indene.

8. Ntwaambo nzi itutupa kusamausya bamwi nokuba kuti kumatalikilo inga kakulibonya mbuli kuti tiikwabikkilwa maano? Amupe cikozyanyo.

8 Mulakonzya kutondezya luyando munzila zinji nokuba kuti kusoleka kwanu kumatalikilo tiikwabikkilwa maano. Amubone cikozyanyo eeci. Naakali kusololela ciiyo ca Bbaibbele, sikumwaya umwi waku Spain wakabona kuti sikwiiya wakwe Yesica, uuzwa ku Ecuador, wakali kulila. Sikumwaya wakabuzya kaambo ikakali kumupa kulila. Ba Yesica bakaamba kuti kabatanalonga, bakali bacete cakuti bumwi buzuba bakanyina cakulya. Cilikke buyo ncobakali kukonzya kupa mwanaabo, maanzi. Bakasola kucita kufwumbwa ncobakali kukonzya kubutika mwanaabo kumwi kabapaila kulomba lugwasyo. Muciindi buyo cisyoonto, Bakamboni bobilo bakabaswaya, pele ba Yesica tiibakabatambula kabotu alimwi bakaizapula magazini njobakabapa bacizyi. Bakabuzya kuti “Sena eeci ncecakulya ncomuyanda kuti ndipe mwanaangu?” Bacizyi bakasola kubaumbulizya, pele eeci tiicakagwasya pe. Nokwakainda ciindi, bacizyi bakabasiila mutaanga wazyakulya amulyango. Ba Yesica bakakulwaizyigwa kapati akaambo kaluse ndobakatondezya bacizyi aaba alimwi bakalimvwa bubi ciindi nobakayeeya kuti tiibakabikkila maano ciindi Leza naakaingula mupailo wabo. Aboobo lino, bakalikanzide kubelekela Jehova. Eelo kaka bwaabi bwabacizyi aaba bwakagwasya kapati!—Muk. 11:1, 6.

AMUGWASYILIZYE MUMILIMO YA BUNAKRISTO

9, 10. (a) Ino muukkale buli buti bumwi kaindi imwakali kuyandika basikugwasyilizya akati kabantu ba Leza? (b) Ino zintu nzi zimwi ziyandika izilanganizyigwa abaalumi balyaabide mumbungano mazuba aano?

9 Kaindi, bana Israyeli bakalijisi zyoolwe zinji zyakulyaaba kugwasyilizya. (Kul. 36:2; 1Mak. 29:5; Neh. 11:2) Mazuba aano, andinywe mulijisi zyoolwe zinji zyakwaaba ciindi canu, lubono, alimwi mulijisi luzyibo lwakucita milimo imwi ndomukonzya kubelesya kugwasya bakwesu abacizyi. Alimwi muyookkomana kapati akutambula zilongezyo zinji akaambo kakulyaaba kugwasyilizya.

10 Ijwi lya Leza likulwaizya baalumi mumbungano kubeleka antoomwe a Jehova kwiinda mukusika azyeelelo zyamulimo akuba balangizi. (1Tim. 3:1, 8, 9; 1Pet. 5:2, 3) Aabo ibacita boobo bayanda kugwasya bamwi kumubili alimwi akumuuya. (Mil. 6:1-4) Sena baalu bakamubuzya kuti naa mulayanda kubeleka kamuli basikugwasyilizya naa kulanganya mabbuku, zilawo, kubamba masena aakukombela, naa milimo iimwi buyo? Aabo ibalanganya milimo iili boobu bayoomwambila kuti cilakkomanisya kapati kugwasya bamwi.

Kulyaaba kugwasyilizya mumilimo ya Bunakristo kupa zyoolwe zinji zyakujana balongwe bapya (Amubone muncali 11)

11. Mbuti mucizyi umwi mbwaakagwasyigwa kuzwa kubalongwe mbaakajana ciindi naakali mumilimo yamayake?

 11 Aabo balyaaba kugwasyilizya mumilimo ya Bunakristo kanji-kanji balajana balongwe bapya. Amubone cikozyanyo caba Margie, imucizyi wakabeleka mumilimo minji yakuyaka Maanda aa Bwami kwamyaka iili 18. Mumyaka eeyi, bakali kubayiisya milimo bacizyi banji ibacili bana. Bakajana kuti kucita boobo ninzila mbotu kapati yakukulwaizyanya kumuuya. (Rom. 1:12) Ciindi nobakajana buyumuyumu, ba Margie bakakulwaizyigwa abalongwe babo aabo mbobakajana nobakali mumulimo wakuyaka. Sena kuli nomwakagwasyilizyide kale mumulimo wakuyaka mbuli yooyu? Tacikwe makani naa mulijisi luzyibo mukuyaka naa pe, mulakonzya kulyaaba.

12. Mbuti mbomukonzya kugwasyilizya ciindi nokwacitika ntenda?

12 Ciindi nokwacitika ntenda, bantu ba Leza balijisi zyoolwe zyakubeleka a Leza kwiinda mukugwasya bakwesu kumubili. Mucikozyanyo, balabapa mali aabo bajatikizyidwe. (Joh. 13:34, 35; Mil. 11:27-30) Nzila iimbi mbotukonzya kubagwasya nkwiinda mukusalazya naa kuyakulula maanda aabo. Ba Gabriela, mucizyi waku Poland walo uuli aaŋanda yakanyonyooka amaanzi, wakakkomana kapati ciindi bakwesu ibazwa kumbungano zili aafwaafwi ankwakkala nobakaboola kumugwasya. Wakaamba kuti, “Tandiyandi kwaamba kujatikizya nzyondakasweekelwa, eezyo nzintu buyo zyakumubili. Muciindi caboobo, ndiyanda kumwaambila nzyondakajana. Eeci icakacitika cindipa kusinizya kuti kuba cibeela ca mbungano ya Bunakristo ncoolwe cilibedelede alimwi cilakkomanisya kapati.” Banji ibagwasyigwa noyamana kucitika ntenda abalo mbobalimvwa oobo. Alimwi aabo ibabeleka a Jehova kupa lugwasyo luli boobu balakkomana kapati alimwi akukkutila.—Amubale Milimo 20:35; 2 Bakorinto 9:6, 7.

13. Mbuti kulyaaba mbokukonzya kuyumya cilongwe cesu a Jehova? Amupe cikozyanyo.

13 Ba Stephanie, alimwi abasikumwaya bamwi bakakkomana kubeleka a Jehova kwiinda mukugwasyilizya Bakamboni ibakaboola ku United States kabali bazangalisi. Bakagwasyilizya kujana alimwi akubikka zintu mumaanda aamikwasyi eeyo iyakalonga kuzwa mumasena  imwakali nkondo. Bakaamba kuti, “Twakajatikizyigwa kapati akaambo kalukkomano ndobakatondezya ciindi nobakabona luyando lwabunyina bwanyika yoonse.” Bakayungizya kuti, “Bakwesu aaba bayeeya kuti twakabagwasya, pele mubwini, balo mbobakatugwasya kwiinda. Luyando, lukamantano, lusyomo, alimwi akusyoma Jehova nkotwakalibonena, kwakayumya luyando lwesu kuli Jehova, alimwi eeci cakatupa kulumba kapati kuzintu zyoonse nzyotutambula kumbunga yakwe.”

AMUYUNGIZYE MULIMO WANU

14, 15. (a) Muuya nzi musinsimi Isaya ngwaakatondezya? (b) Mbuti bakambausi ba Bwami mazuba aano mbobakonzya kumwiiya Isaya?

14 Sena mulayanda kubeleka a Jehova kwiinda mukuyungizya mulimo wanu? Sena inga mwalyaaba kulonga kutegwa mukamubelekele kubusena kuyandika babelesi banji? Nokuba boobo, babelesi ba Leza tabayandiki kuti mane baunke kulamfwu buya kutegwa batondezye bwaabi. Pele bukkale bwabakwesu abacizyi bamwi bulabazumizya kulyaaba kuyoobeleka kumasena aali kulamfwu. Bube bwabo bulikozyene abwamusinsimi Isaya. Mukwiingula mubuzyo ngwaakabuzya Jehova wakuti, “Ino nguni ngonditiitume, alimwi ino nguni utiituunkile?” Isaya wakaingula kuti: “Ndime aano! Kondituma!” (Is. 6:8) Sena andinywe inga mwacikonzya alimwi akulyaaba kugwasyilizya mumbunga ya Jehova? Muunzila nzi zimwi momukonzya kucita oobo?

15 Kujatikizya mulimo wakukambauka alimwi akugwasya bantu kuba basikwiiya, Jesu wakaamba kuti: “Mulimo wakutebula mupati, pele babelesi mbasyoonto. Aboobo, amulombe Simalelo wabutebuzi kuti atume babelesi mumulimo wakwe wakutebula.” (Mt. 9:37, 38) Sena mulakonzya kubeleka kubusena bubulide, ambweni kamuli bapainiya? Naa sena inga mwagwasya bamwi kucita oobo? Bakwesu abacizyi banji balimvwa kuti nzila mbotu yakutondezya kuti tulamuyanda Leza alimwi abasimukoboma nkucita bupainiya mumasena naa muzilawo muyandika batebuzi bamulimo banji. Sena inga mwayeeya nzila zimbi momukonzya kuyungizya mulimo wanu? Lukkomano lunji lulaboola kwiinda mukucita boobo.

16, 17. Muunzila nzi zimbi momukonzya kuyungizya mulimo wanu kuli Jehova?

16 Sena inga mwayanda kubelekela ku Beteli naa kugwasyilizya mukuyaka masena akukombela, ambweni kamuli mubelesi uubeleka kwaciindi cisyoonto naa mubelesi weenda buya kuyoogwasyilizya? Kuyandika bantu banji ibalyaabide kubelekela Jehova kufwumbwa nkobakonzya kutumwa, nokuba kuti inga kabajisi luzyibo mumulimo uumbi. Nokuba boobo, Jehova ulaukkomanina muuya wakulyaaba uutondezyegwa abaabo ibazumina kubeleka kufwumbwa mulimo ngobapegwa.—Int. 110:3

17 Sena mulayanda kutambula lwiiyo luyungizyidwe kutegwa muubeleke kabotu mulimo wanu uusetekene? Kuti naa mulayanda, mulakonzya kweelela kunjila Cikolo Cabakambausi ba Bwami. Cikolo eeci cilayiisya baalumi alimwi abamakaintu babikkila maano kuzintu zyakumuuya ibabeleka mulimo waciindi coonse, kutegwa bayungizye mulimo wa Bunakristo. Aabo balembela kunjila cikolo eeci beelede kulibambila kuzumina mulimo uuli woonse bamanizya cikolo. Sena inga mwalyaaba kuyungizya mulimo wanu munzila eeyi?—1Kor. 9:23.

18. Mbubotu nzi mbomukonzya kujana kwiinda mukubeleka antoomwe a Jehova abuzuba?

18 Mbotuli bantu ba Jehova, tulakulwaizyigwa kuba baabi, icitondezyo cabubotu, luzyalo, alimwi aluyando, alimwi akugwasyilizya bamwi abuzuba. Kuti twacita oobo, tulakkomana, alimwi akuba aluumuno. (Gal. 5:22, 23) Kufwumbwa naa muli mubukkale buli buti, mulakonzya kujana lukkomano kwiinda mukwiiya bwaabi bwa Jehova alimwi mulakonzya kuzumanana kuba basimilimonyina ibayandwa!—Tus. 3:9, 10.