Mu “Bbaibbele lya Busanduluzi Bwanyika Mpya” lyamu Chingisi ilyakalembululwa mu 2013, Intembauzyo 144:12-15 yaamba bantu ba Leza. Bbaibbele lyainda lyakali kwaamba beenzu basizibi, balo ibaambidwe mukapango 11. Nkaambo nzi mabala ncaakacinca?

Ibbala lya Chihebrayo ilyakabelesyegwa litondezya kuti mabala oonse alakonzya kubelesyegwa. Ikuti kacili boobo, mabala aakabelesyegwa ayeeme atwaambo tutobela:

  1. Mabala aabelesyedwe aleendelana abbala lyamu Chihebrayo ilyakabelesyegwa. Mbotweendelana twaambo ku Intembauzyo 144:12-15 alimwi atupango tuli musyule kuyeeme aabbala lyakusaanguna mukapango 12, nkokuti bbala lya Chihebrayo lyakuti asher. Ibbala lyakuti asher lilakonzya kulembwa munzila zinji. Mucikozyanyo, lilakonzya kulembwa kuti “aabo” naa “bantu aabo.” Ibbala lyakuti “aabo” ndendilyo ilyakapedwe mubusanduluzi bwainda. Aboobo, zintu zibotu zyaambidwe mukapango 12 kusikila ku 14 zyakali kujatikizya babi, aabo baambidwe mutupango tuli musyule. Nokuba boobo, ibbala lya asher lilakonzya alimwi kutondezya cintu cicitika akaambo kacintu cimwi aboobo lilakonzya kusandululwa kuti “kutegwa” naa “aboobo.” “Aboobo” ndebbala lyakabelesyegwa mubusanduluzi ibwakalembululwa mu 2013 alimwi amubusanduluzi bwama Bbaibbele aamwi.

  2. Mabala aabelesyedwe aleendelana kabotu atupango tutobela muntembauzyo. Kubelesyegwa kwabbala lyakuti “aboobo” mukapango 12 caamba kuti zilongezyo izitobela mukapango 12 kusikila ku 14 zibonwa kuti zyaamba balulami—aabo ibalomba ‘kuvwunwa akufwutulwa’ kumaanza aababi (kapango 11). Kucinca ooku alimwi kulitondezyedwe mukapango 15, mwalo ibbala lyakuti “balikkomene” nkolyaambidwe ziindi zyobilo munzila ziindene. Munzila imwi, muzibeela zyoonse zyobilo, ‘bantu bakkomene” mbantu bomwe—aabo bajisi “Jehova kali Leza wabo!” Alimwi mutalubi kuti, malembe aakusaanguna aamumwaambo wa Chihebrayo tanaakajisi twaandaanyo mbuli tooto itutondezya majwi aazubuludwe (ma quotation marks). Aboobo, basanduluzi beelede kusala muzeezo uuluzi, kumwi kabayeeya amboulembwa mwaambo wakweema wa Chihebrayo, twaambo tweengelede alimwi azibalo zikozyenye zyamu Bbaibbele.

  3. Mabala aabelesyedwe aleendelana azibalo zyamu Bbaibbele izisyomezya zilongezyo kubantu ba Leza basyomeka. Akaambo kakucinca kwancolikonzya kwaamba ibbala lyakuti asher, ntembauzyo lino itondezya bulangizi bwini-bwini mbwaakajisi Davida bwakuti Leza naakavwuna cisi ca Israyeli kuli basinkondonyina, wakali kukonzya kubalongezya bantu kwiinda mukubapa lukkomano akukkala kabotu. (Lev. 26:9, 10; Dt. 7:13; Int. 128:1-6) Mucikozyanyo, lugwalo lwa Deuteronomo 28:4 lwaamba kuti: “Bayoolongezyegwa bana banu, butebuzi bwanu alimwi abana babanyama banu bavwubwa alimwi abana baŋombe zyanu abambelele zyanu.” Masimpe, mubulelo bwa Solomoni mwana wa Davida, cisi cakajana luumuno lutaambiki alimwi akukkala kabotu. Ciinda zyoonse, zibeela zyabulelo bwa Solomoni zyaamba kumbele kubulelo bwa Mesiya.—1Bam. 4:20, 21; Int. 72:1-20.

Aboobo, kucinca kwamabala mu Intembauzyo 144 takucinci mbotuzimvwisya njiisyo zyamu Bbaibbele. Nokuba boobo, kugwasya kuti ntembauzyo yoonse itondezye kabotu-kabotu bulangizi mbobakali kubikkila maano kwaciindi cilamfwu babelesi ba Jehova—kunyonyoonwa kwababi mpoonya akuboola kwaluumuno lutamani alimwi akukkala kabotu kwabalulami.—Int. 37:10, 11.