Sena mulayeeya ciindi nomwakawide kamucili bana? Ambweni mwakalicisa kujanza naa agondo. Sena mulakonzya kuyeeya mbobakamuumbulizya banyoko? Ambweni bakacisanzya cilonda akubikka bbandeji alincico. Mwakalila, pele majwi mabotu ngobakaamba alimwi aluumbulizyo ndobakamupa zyakapa kuti mulimvwe kabotu. Aciindi eeco mubuumi bwanu, luumbulizyo lwakali afwaafwi.

Pele ciindi notuyaabukomena, buumi inga buyaabwiindila kuyuma. Mapenzi inga ayaabuvwula, alwalo luumbulizyo inga lulakatazya kujana. Cilausisya kuti, mapenzi aamuntu mupati taakonzyi kumana kwiinda mukubelesya bbandeji naa kukumbatwa abanyina. Amubone zikozyanyo zisyoonto buyo.

  • Sena kuli nomwakanyongene kale mumizeezo akaambo kakulesyegwa mulimo? Ba Julian bakaamba kuti, ciindi nobakalesyegwa mulimo bakanyongana kapati. Bakalibuzya kuti: ‘Ino mukwasyi wangu ndilaulanganya buti? Ndali kubeleka canguzu kwamyaka minji, ino nkaambo nzi kkampani ncoyandibona kuti ndinyina mulimo?’

  • Ambweni mulikopene kapati akaambo kakumana kwacikwati canu. Ba Raquel bakapandulula kuti: “Ciindi balumi bangu nobakandisiya cakutayeeyela myezi iili 18 yainda, ndakausa kapati. Cakali mbuli kuti moyo wangu waanduka muzibeela zyobilo, ndakaciswa kumubili alimwi amumoyo. Eeci cakandiyoosya kapati.”

  • Ambweni muciswa bulwazi butalangilwi kuti bulakonzya kupona. Zimwi ziindi mulakonzya kulimvwa mbuli sikale Jobu, walo wakaamba kuti: “Buumi bwandicima; tandiyandi kuzumanana kupona.” (Jobu 7:16) Ambweni mulimvwa mbobalimvwa ba Luis ibajisi myaka yakuma 80, balo bakaamba kuti: “Zimwi ziindi ndilimvwa kuti ndilindila buyo kufwa.”

  • Naa ambweni ndufwu lwamuyandwa wanu lumupa kuyanda luumbulizyo. Ba Robert bakaamba kuti: “Ciindi mwanaangu musankwa naakafwa muntenda yandeke, cakusaanguna tiindakasyoma, kumane cakatalika kundicisa, kucisa kwalo Bbaibbele nkolikozyanisya akuyaswa apanga ndamfwu.”—Luka 2:35.

Nomuba muziindi eezyo zyamapenzi, ba Robert, ba Luis, ba Raquel, alimwi aba Julian bakajana luumbulizyo. Bakalujana kumuntu wiinda kupa luumbulizyo—Leza Singuzuzyoonse. Ino mbuti mbwapa luumbulizyo? Sena uyoomupa andinywe luumbulizyo ndomuyandika?