DAVIDA wakaliyumya kutegwa atawi akaambo kabasikalumamba ibakali kumutonkaika kabasoleka kuti bamwiindilile. Bakaliyoowede kapati ciindi nobakali kutija kuzwa aabusena bwakali kulwaninwa. Ino ncinzi cakabayoosya boobu? Cakwiinduluka-induluka, kweelede kuti Davida wakali kubamvwa kabaamba jwi ndemunya cakuyoowa. Lyakali zina lyamwaalumi. Ooyu wakali mwaalumi wakaimvwi cakunyansya mukkuti, ambweni Davida tanaakalinabwene mwaalumi mupati boobu.

Goliati! Davida wakabona ncobakali kumuyoowela basikalumamba—wakali mupati kapati, nkalakata yamulombwana. Noliba leelyo naatakajisi zilwanyo, wakali kukonzya kulema makkilogilamu aainda mbobalema baalumi bapati bobilo. Pele aciindi eeci wakalijisi zilwanyo zinji, alimwi wakalaanguzu kapati, sikalumamba uucibwene. Goliati wakoongolola cabukali kwiita muntu ngwatiilwane limwi. Amweezeezye buyo jwi lyakwe lipati kalilimvwisya mumalundu ciindi naakali kusampaula basikalumamba bana Israyeli amwami wabo, Saulo. Wakali kuyanda kuti mwaalumi umwi aunke kuti alwane anguwe, kutegwa nkondo eeyi imane kwiinda mukulwana kwabantu bobilo buyo!—1 Samuele 17:4-10.

Bana Israyeli bakayoowa kapati. Awalo Mwami Saulo wakayoowa. Bukkale oobu mbwaakajana Davida bwakaliko kwaciindi ciinda kumwezi omwe. Impi zyabasikalumamba zyobilo, yaba Filisiti alimwi ayabana Israyeli zyakazumanana kulangana kumwi Goliati kasampaula buzuba abuzuba. Davida wakatyompwa kapati. Eelo kaka cakali kuusisya kubona mwami wa Israyeli abasikalumamba bakwe kubikkilizya abanabokwabo Davida botatwe kabazyangama akaambo kakuyoowa! Mumeso aa Davida, ooyu Goliati iwatakali mukombi wa Leza wakali kucita cintu cibi kapati ikutali buyo kusampaula impi yabasikalumamba yabana Israyeli; wakali kutukila Leza wa Israyeli, Jehova. Pele ino ncinzi Davida iwakali buyo mukubusi ncaakali kukonzya kucita? Alimwi ncinzi ncotukonzya kwiiya mazuba aano kujatikizya lusyomo lwa Davida?—1 Samuele 17:11-14.

“UMUNANIKE, NKAAMBO OOYU NGONGUWE NGUNDASALA!”

Atulange cakacitikide myezi minji yakaindide. Kwakali kumazuba ciindi Davida naakali kweembela mbelele zyabausyi mumbali aamalundu kufwaafwi aku Betelehemu. Wakali mulombe iwakali kweebeka, uulangilwa kuti wakacili mukubusi alimwi uucenjede. Ciindi nokwakanyina coongo, wakali kulizya kalumbu. Ikubota kwazintu nzyaakalenga Leza nkokwakali kumukulwaizya kucita boobo, alimwi wakasumpuka mukwiimba akaambo kakuba aciindi cinji cakwiimba kumwi kakkomene. Pele bumwi buzuba kumazuba, Davida wakaitwa. Bausyi bakali kuyanda kumubona cakufwambaana.—1 Samuele 16:12.

Wakabajana bausyi, ba Jese kababandika amudaala umwi. Wakali musinsimi Samuele uusyomeka. Jehova ngowakamutumide kuti ananike umwi wabana basankwa ba Jese kuba mwami wa Israyeli uutobela! Samuele wakalibwenene kale abanabokwabo Davida ibali ciloba, pele Jehova wakamwaambila cakusalazya Samuele kuti taakwe ngwaakasalide akati kabo. Aboobo, Davida naakasika, Jehova wakaambila Samuele kuti: “Umunanike, nkaambo ooyu ngonguwe ngundasala!” Kumbele lyabanabokwabo Davida boonse, Samuele wakajalula lwija ilwakazwide mafwuta aalubazu akwaatila amwi amutwe wa Davida. Buumi bwa Davida bwakacinca kuzwa ciindi naakananikwa. Bbaibbele lyaamba kuti: “Mpoonya muuya wa Jehova wakatalika kubeleka ali Davida kuzwa buzuba oobo.”—1 Samuele 16:1, 5-11, 13.

Cakulibombya, Davida wakaamba kuti Jehova nguwakamugwasya kuzunda banyama bamusyokwe

 Sena Davida wakatalika kuba amakanze mabi akaambo kabwami? Peepe, wakakkazika moyo akulindila kusololelwa amuuya wa Jehova kutegwa azyibe ciindi naakeelede kuba amikuli mipati eeyo. Pele kwaciindi cili mbocibede, wakazumanana amulimo wakwe wakweembela mbelele. Ooyu mulimo wakali kuubeleka cakulyaaba alimwi acabusicamba. Mbelele zyabausyi zyakali muntenda ziindi zyobilo, ciindi cakusaanguna zyakali kuyanda kulumwa syuumbwa mpoonya aciindi cimbi acibbeya. Davida kunyina naakazitandila buyo kule zinyama eezyi. Muciindi caboobo, wakatalika kuzilwana mpoonya aawo kutegwa akwabilile mbelele zyabausyi izyakali muntenda. Ziindi eezyi zyoonse zyobilo, wakazijaya zinyama eezyi iziyoosya kapati!—1 Samuele 17:34-36; Isaya 31:4.

Mukuya kwaciindi, Davida wakaitwa alimwi. Mpuwo yakwe yakamusikila Mwami Saulo. Nokuba kuti Saulo wakacili sikalumamba uujisi nguzu, tanaakacili kukkomaninwa a Jehova akaambo kakutatobela malailile aa Leza. Jehova wakaugwisya muuya wakwe kuli Saulo, aboobo kanji-kanji mwami wakali kunjilwa muuya mubi, nkokuti bukali, kulikonga, alimwi abusinkondo. Ciindi muuya mubi nowakali kumunjila Saulo, cintu comwe cakali kukonzya kumupa kulimvwa kabotu ninyimbo. Bamaalumi ba Saulo bamwi bakalaazyi makani aajatikizya Davida kuti wakali mwiimbi alimwi akuti wakali mulwani. Aboobo Davida wakaitwa, alimwi tiilyakalampa wakaba umwi wabaimbi ba Saulo alimwi abasikumunyamwida zilwanyo.—1 Samuele 15:26-29; 16:14-23.

Kwaambisya bakubusi balakonzya kwiiya zinji kulusyomo lwa Davida mumakani aaya. Amubone kuti wakali kubelesya ciindi cakwe cimwi kucita zintu izyakali kumupa kuswena kuli Jehova. Kuyungizya waawo, cakukkazika moyo wakaiya kucita zintu zigwasya alimwi izyakali kukonzya kumupa kufwambaana kujana mulimo. Pele kwiinda zyoonse, wakazumina kusololelwa amuuya wa Jehova. Eelo kaka eezyi nziiyo zibotu nzyotukonzya kwiiya toonse!—Mukambausi 12:1.

“KUTABI MUNTU UULI WOONSE UULENGUKA MOYO AKAAMBO KANGUWE”

Ciindi naakali kubelekela Saulo, Davida kanji-kanji wakali kupiluka kuŋanda kuyakweembela mbelele, zimwi ziindi kwaciindi cilamfwu. Eeci nceciindi Jese naakatuma Davida kuyoolanga bana basankwa botatwe ibakali bapati, balo ibakali mumpi ya Saulo. Akaambo kakumvwida, Davida, kanyamwide azintu zinji nzyaakali kutolela banabokwabo, wakanyamuka kuunka ku Kkuti lya Ela. Naakasika, wakagambwa kujana kuti impi zyabasikalumamba zyobilo zyakali mubukkale bukatazya ibwapandululwa kumatalikilo aacibalo eeci. Impi zyabasikalumamba eezyi zyakalilangene imwi kulubazu lumwi mpoonya iimwi kulubazu lumbi eelyo akati kwakali kkuti.—1 Samuele 17:1-3, 15-19.

Kuli Davida, bukkale oobu tiibwakali kuyandika. Mbuti mpi yabasikalumamba ba Leza muumi, Jehova, mbobakali kunga baccija akaambo kakuyoowa muntu uulya maila—alimwi buya muntu uutakombi Leza? Davida wakabona kuti kusampaula kwa Goliati kwakali kutukila Jehova. Aboobo wakatalika kwaambila basikalumamba kujatikizya kuzunda Goliati. Kalitanalampa, mupati wa Davida, Eliabu wakaamvwa makani ngaakali kwaamba Davida. Aboobo wakamukalalila kapati musyoonto wakwe, akwaamba kuti wakaunkila buyo kuyakweebelela nkondo. Pele Davida wakaingula kuti: “Ino ncinzi ncindacita? Mebo ndali kubuzya buyo.” Mpoonya wakazumanana kwaamba makani aajatikizya kuzunda Goliati kusikila mane limwi umwi wakaambila Saulo makani aaya. Mwami wakalaila kuti Davida atolwe kulinguwe.—1 Samuele 17:23-31.

Davida wakaamba majwi aaya aakkazika moyo kumwami kujatikizya Goliati: “Kutabi muntu uuli woonse uulenguka moyo akaambo kanguwe.” Mubwini, Saulo alimwi abamaalumi bakwe bakalityompedwe akaambo ka Goliati. Ambweni bakatalikide kulyeezyanisya  amwaalumi ooyu mubbabbani, akuyeeya kuti baceya kulwana anguwe. Bakatalika kweezeezya mubbabbani ooyu iwakajisi zilwanyo mbwaakali kukonzya kubanyonyoona mukaindi kasyoonto buyo alimwi kakunyina abuyumuyumu. Pele Davida walo taakwe naakali kuyeeya boobu pe. Mbubwenya mbotutiibone, bukkale oobu wakabubona munzila iimpene kapati. Aboobo wakalyaaba kuti walo akamulwane Goliati.—1 Samuele 17:32.

Saulo wakakaka akwaamba kuti: “Tokonzyi kuunka kuyoolwana mu Filisiti ooyu nkaambo yebo ucili mwana, alimwi walo wali sikalumamba kuzwa kubwana bwakwe.” Sena masimpe kuti Davida wakacili mwana? Peepe, pele wakacili muniini kunjila mumpi yabasikalumamba, alimwi ambweni wakali kulibonya bwana. Nokuba boobo, Davida wakalizyibidwe kale kuti ngusikalumamba singuzu alimwi ambweni aciindi eeci wakali aamyaka iitandila ku 20.—1 Samuele 16:18; 17:33.

Davida wakasyomezya Saulo kwiinda mukumwaambila cakacitika kujatikizya syuumbwa alimwi acibbeya. Sena wakali kulisumpula buya? Peepe. Davida wakalizyi mbwaakazunda munkondo eezyi. Wakaamba kuti: “Jehova, iwakandivwuna kumala aasyuumbwa aacibbeya ngonguwe uutiindivwune kujanza lyamu Filisiti ooyu.” Kumamanino, Saulo wakazumina, wakaamba kuti: “Mbubo koya, Jehova abe anduwe.”—1 Samuele 17:37.

Sena inga mwayanda kuba alusyomo mbuli lwa Davida? Amubone kuti, lusyomo lwa Davida tiilwakayeeme azintu zyakuyeeyela buyo. Wakajisi lusyomo muli Leza wakwe akaambo kaluzyibo alimwi azintu izyakamucitikila. Jehova wakalimuzyi kuti Mukwabilizi siluyando alimwi Sikuzuzikizya zisyomezyo zyakwe. Ikuti katuyanda kuba alusyomo luli boobu, tweelede kuzumanana kwiiya zinji kujatikizya Leza mu Bbaibbele. Mpoonya twanoopona kweelana anzyotwiiya, ciyoopa kuti zintu zibotu izinootucitikila ziyumye lusyomo lwesu andiswe.—Bahebrayo 11:1.

“JEHOVA ULAKWAABA MUMAANZA AANGU”

Kumatalikilo, Saulo wakasola kusamika Davida zilwanyo zyakwe. Zilwanyo eezyi zyakali kukozyanya azya Goliati, zyaakapangidwe aamukuba, alimwi kulangilwa kuti zyakali kubikkilizya acibaki cankondo icakajisi tubulo tuyalene mbuli makwa aanswi. Nokuba boobo, Davida wakasola kweendeenda kumwi kasamide zibelesyo eezyi zipati alimwi zilema pele wakalimvwa kuti eeci tacikonzyi kumugwasya pe. Tanaakayiisidwe kuba sikalumamba, aboobo kunyina naakazyibide kusama zilwanyo ikwaambisya zilwanyo zyankondo nzyaakali kusama Saulo, walo iwakali kubainda kulampa mucisi ca Israyeli. (1 Samuele 9:2) Wakazigwisya zyoonse akusala kusama zisani nzyaakazyibide—izyamweembezi uulibambilide kukwabilila butanga bwakwe.—1 Samuele 17:38-40.

Davida wakabweza nkoli yakwe yabweembezi, akabbeeke kakwe agwezyo, mpoonya ankwisyo. Lino nkwisyo tiilyakali kulibonya kuti lilizulide, pele mubwini cakali cilwanyo cikali. Kalijisi aakubikkila bbwe kumamanino aatutambo tobilo twacikutu, nkwisyo cakali cibelesyo cibotu kumweembezi. Wakali kukonzya kubikka bbwe, akulizingulusya cakufwambaana atala aamutwe wakwe, mpoonya akulekezya katambo komwe kuwaala bbwe kakunyina kwiimpya. Cilwanyo eeci cakali kugwasya kapati cakuti zimwi ziindi basikalumamba bakali kubelesya mankwisyo.

Aboobo kalibambilide, Davida wakazuza kuyooswaangana asinkondonyina. Tulakonzya kumuyeeyela Davida kapaila camoyo woonse ciindi naakali mumulonga iwakanyina meenda akubwezelela mabwe osanwe aabulungene. Mpoonya wakaunka kubusena bwakulwanina—kayaabuzuza kutali kweenda.

Ciindi Goliati naakamubona sinkondonyina, ino wakayeeya nzi? Tubala kuti: “Wakamusampaula akumunyansya nkaambo wakacili buyo mulombe mubotu weebeka.” Goliati wakapozomoka wati: “Sena ndili mubwa noboola kulindime amisako?” Cakutadooneka wakaibona nkoli ya Davida pele tanaakalibona nkwisyo. Wakamusinganya Davida muzina lyabaleza baba Filisiti akukonka kuti mubili wasinkondonyina ooyu ulaupa bayuni abanyama bamusyokwe.—1 Samuele 17:41-44.

Kusikila sunu, majwi aa Davida atondezya lusyomo luyumu. Amweezeezye buyo mwaalumi uucili mwana-mwana koompolola kuli Goliati kuti: “Yebo waboola kulindime apanga, sumo amuumba, pele mebo ndiboola kulinduwe muzina lya Jehova wamakamu, Leza wabasikalumamba bana Israyeli, ooyo ngoosampaula.” Davida wakalizyi kuti nguzu zyabantu alimwi azilwanyo tiizyakali kuyandika kapati. Goliati wakatondezya kubula bulemu kuli Jehova Leza, alimwi Jehova tanaakali kuyooumuna buyo pe. Kweelana ambwaakaamba Davida, “nkondo njiya Jehova.”—1 Samuele 17:45-47.

Davida wakamubona Goliati mbwaakali mupati alimwi azilwanyo nzyaakajisi. Nokuba boobo, Davida tanaakalekela zintu zili boobu kumukonga. Kunyina  naakacita mbuli Saulo abamaalumi ibakali mumpi yakwe. Davida taakwe naakalyeezyanisya a Goliati. Muciindi caboobo, wakeezyanisya Goliati kuli Jehova. Kalampa mamita aali 2.9, Goliati wakali kubainda bamaalumi boonse, pele sena wakali kukonzya kweelana a Mwami wabubumbo boonse? Mubwini, mbubwenya mbuli muntu uuli woonse, wakali buyo mbuli kauka—aciindi eeci, kauka nkaakali kuyanda kunyonyoona!

Davida wakazuza kuunka kuli sinkondonyina, akunjila mukabbeeke kakwe kubweza bbwe. Wakalibikka munkwisyo lyakwe akulizingulusya atala aamutwe wakwe kusikila mane lyalimvwisya kuvwuuma. Goliati, ambweni kali kusyule lyasikumunyamwida ntobo wakeenda kuunka kuli Davida. Kulampa kwa Goliati ambweni kwakamuletelela mbwaanga sikumunyamwida ntobo tanaakali kukonzya kwiinyamuna ntobo kutegwa ikwabilile mutwe wamubbabbani ooyu. Aboobo, Davida wakapima mutwe.—1 Samuele 17:41.

Davida wakabona kuti naba mubbabbani ooyu wakali buyo mbuli kantu kasyoonto kuti weezyanisyigwa aa Jehova Leza

Davida wakalilekezya bbwe lyakwe. Amweezeezye buyo mbokwakaumwine ciindi nolyakafeemuka kugama kumutwe. Cakutadooneka Jehova wakasinizya ncobeni kuti Davida tanaakali kuyoowaala limbi. Bbwe lyakauma mpolyakagamikidwe, akubbila ankumo ya Goliati. Mubbabbani wakawa ansi cakuvwuntama! Kulangilwa kuti sikunyamuna ntobo wakatija akaambo kakuyoowa. Davida wakaboola mpaakawida Goliati, akubweza panga lya Goliati akukosola mutwe wamubbabbani.—1 Samuele 17:48-51.

Mpoonya, Saulo alimwi abasikalumamba bakwe bakaba basicamba. Kaboongolola, bakabatandaanya ba Filisiti. Nkondo yakaba mbubwenya Davida mbwaakaambilide Goliati kuti: “Jehova . . . ulamwaaba nywebo nyoonse mumaanza eesu.”—1 Samuele 17:47, 52, 53.

Mazuba aano, babelesi ba Leza tabatoli lubazu munkondo iini. Ciindi eeco cakainda. (Matayo 26:52) Pele mbubwenya buyo, tuyandika kwiiya lusyomo lwa Davida. Mbubwenya mbulinguwe, tweelede kubona Jehova kuba mwini-mwini—kuti ngo Leza alikke ngotweelede kubelekela alimwi akuyoowa. Ziindi zimwi, tulakonzya kulitenga twalyeezyanisya amapenzi eesu, pele mapenzi eesu masyoonto kuti twaayezyanisya kunguzu zya Jehova ziteeli. Kuti twasala Jehova kuba Leza wesu alimwi kuba alusyomo mulinguwe mbuli Davida mbwaakacita, nkokuti kunyina buyumuyumu, naa penzi ilyeelede kutuyoosya. Kunyina cikonzya kwiinda nguzu zya Jehova kuzunda!