INO MUYEEYA BUTI?

Sena nkuyanda kwa Leza kuti katufwa? Bbaibbele lyaamba kuti: [Leza] uyoosindula misozi yoonse kumeso aabo, alimwi lufwu talukabi limbi.”Ciyubunuzyo 21:4.

Magazini eeyi ya Ngazi Yamulindizi ilalanga-langa ncolyaamba Bbaibbele kujatikizya buumi alufwu.