SENA LEZA ULAMUBIKKILA MAANO NYWEBO KUMUGAMA?

Ciindi nokwacitika ntenda naa ciindi bantu nobapenga alimwi akufwa, tulakonzya kulibuzya naa Leza ulabona zicitika akuti naa ulabikkila maano. Bbaibbele lyaamba kuti:

“Nkaambo meso aa Jehova alangide balulami, amatwi aakwe alaswiilila mipailo yabo yakukombelezya, pele busyu bwa Jehova mbukali kulibaabo bacita zibi.”—1 Petro 3:12.

Magazini eeyi ya Ngazi Yamulindizi ilapandulula Leza mbwatugwasya lino alimwi ancayoocita kutegwa akagwisye mapenzi oonse.