BUUMI bulalweela kuti zintu zyoonse kazili buyo kabotu. Pele zimwi ziindi mapenzi alakonzya kupa kuti buumi bulule citaambiki.

Mucikozyanyo, ba Sally * ibakkala ku United States, balo ibakanyonyookelwa zintu zinji ciindi nokwakali guwo pati, bakaamba kuti: “Ndakabula cakucita. Kwamazuba aali mbwaabede, ndakali kulimvwa kuti buumi bwayuma cakuzwa munzila.”

Ino mbuti kuti muyandwa wanu wafwa? Ba Janice ibakkala ku Australia bakaamba kuti: “Ciindi nondakafwidwa bana bangu basankwa boonse bobilo, ndakatyompwa citaambiki alimwi ndakalimvwa kubula mpindu mubuumi. Aboobo ndakapaila kuli Leza kuti: ‘Akaka ndakomba, moyo wangu waata! Kondileka buyo ndifwe. Buumi bwandicima.’”

Ba Daniel abalo bakatyompwa kapati ciindi bakaintu babo nobatakasyomeka mucikwati. Bakaamba kuti: “Ciindi bakaintu bangu nobakalyaambilila kuti tiibakali kusyomeka mucikwati, ndakalimvwa mbuli kuti kuli wandiyasa naifi kumoyo. Cakandicisa kapati alimwi cakatola myezi iili mbwiibede kacindicisa.”

Magazini eeyi ya Ngazi Yamulindizi ilatondezya kaambo ncocigwasya kuzumanana kupona noliba leelyo

Aboobo cakusaanguna, mbuti mbotukonzya kuliyumya ciindi nokwacitika ntenda zilicitikila?

^ munc. 3 Mazina amwi muzibalo eezyi acincwa.