INO MUYEEYA BUTI?

Ncipego nzi icipati kwiinda zyoonse Leza ncaakatupa?

Bbaibbele lyaamba kuti: “Leza wakaiyanda kapati nyika cakuti wakapa Mwanaakwe simuzyalwaalikke.”Johane 3:16.

Magazini eeyi ya Ngazi Yamulindizi ilabandika kaambo Leza ncaakatumina Jesu anyika kuzootufwida alimwi ambotukonzya kutondezya kulumba kucipego eeco.