Sena tupona “kumazuba aamamanino”?

Ino inga mwaingula buti?

  • Inzya

  • Peepe

  • Ambweni

Ncolyaamba Bbaibbele

“Kumazuba aamamanino kuyooba ziindi zikatazya ncobeni.” (2 Timoteyo 3:1) Businsimi bwamu Bbaibbele, antoomwe azintu zicitika mazuba aano, zitondezya kuti tupona “kumazuba aamamanino.”

Ncinzi cimbi ncotukonzya kwiiya kuzwa mu Bbaibbele?

  • Kumazuba aamamanino kuyakuba nkondo, nzala, mizuzumo yanyika, alimwi azilwazi.—Matayo 24:3, 7; Luka 21:11.

  • Kumazuba aamamanino, kulilemeka kwabantu alimwi akutabikkila maano zintu zyakumuuya kuyakuunka ansi kapati.—2 Timoteyo 3:2-5.

Mbulangizi nzi mbobalangila bantu kumbele?

Bantu bamwi basyoma . . .kuti mazuba aamamanino ayakumana nyika yaakunyonyoonwa kubikkilizya azintu zyoonse zili mulinjiyo, kakuli bamwi balangila kuti zintu ziyakubota. Ino nywebo muyeeya buti?

Ncolyaamba Bbaibbele

“Balulami bayookona nyika, alimwi bayookkala alinjiyo lyoonse mane kukabe kutamani.”Intembauzyo 37:29.

Ncinzi cimbi ncotukonzya kwiiya kuzwa mu Bbaibbele?