KANCINI kakufwalisya pensulo ikapangidwe mbuli bwato ikali mujanza lyaba Jordan takalibonyi kuba kaalubazu. Nokuba boobo, kali akati kazintu nzyobayandisya kapati. Ba Jordan bakapandulula kuti: “Ba Russell, imulongwe wesu uucembeede, mbobakandipa kancini aaka ciindi nondakacili muniini kapati.” Nobakafwa ba Russell, ba Jordan bakazikuzyiba kuti ba Russell bakabeleka mulimo uuyandika kapati mubuumi bwabasyaanyinakulu baba Jordan alimwi abazyali babo, ikubakulwaizya muziindi zikatazya kapati. Ba Jordan bakaamba kuti: “Lino mbwaanga ndazyiba makani manji kujatikizya ba Russell, cipego eeci cilayandika kapati kulindime kwiinda kaindi.”

Kweelana acakuluula caba Jordan mbocitondezya, kubantu bamwi, cipego cilakonzya kubonwa kuti taciyandiki. Nokuba boobo, kumuntu uutondezya kulumba, cilakonzya kuyandika kapati, mane akubonwa kuti tacikonzyi kuulwa amali. Bbaibbele lipandulula cipego citakonzyi kweelana amuulo uuli woonse mumajwi aaya aazyibidwe kapati aakuti: “Leza wakaiyanda kapati nyika cakuti wakapa Mwanaakwe simuzyalwaalikke, kutegwa muntu uuli woonse uumusyoma atanyonyoonwi, pele abe abuumi butamani.”—Johane 3:16.

Icipego cikonzya kupa kuti sikucitambula abe abuumi butamani! Sena kuli cipego cili coonse cilaampindu kapati kwiinda zyoonse? Nokuba kuti bamwi inga tiibakonzya kubona mpindu yacipego eeco, Banakristo bakasimpe bacibona kuti ncipego ‘ciyandisi.’ (Intembauzyo 49:8; 1 Petro 1:18, 19) Pele nkaambo nzi Leza ncaakaaba buumi bwa Mwanaakwe kuti abe cipego kubantu?

Mwaapostolo Paulo ulapandulula kaambo ncaakacitila boobo kwiinda mumajwi aaya aakuti: ‘Cibi cakanjila munyika kwiinda mumuntu omwe alufwu kwiinda mucibi, eelyo lufwu lwakasikila bantu boonse.’ (Baroma 5:12) Muntu wakusaanguna, Adamu, wakabisya acaali kwiinda mukutamvwida Leza aboobo wakapegwa cisubulo calufwu. Kwiinda muli  Adamu, lufwu lwakasikila bana bakwe boonse—bantu boonse munyika.

“Cakuvwola cacibi ndufwu, pele cipego ncapa Leza mbuumi butamani kwiinda muli Kristo Jesu Mwami wesu.” (Baroma 6:23) Kutegwa aangulule bantu kulufwu, Leza wakatuma Mwanaakwe, Jesu Kristo, munyika kutegwa azootuulile bantu buumi bwakwe bulondokede. Kwiinda mucituuzyo eeci, iciitwa kuti ‘cinunuzyo,’ boonse aabo basyoma muli Jesu bayooba abuumi butamani.—Baroma 3:24.

Kujatikizya zilongezyo zyoonse Leza nzyapa kubakombi bakwe kwiinda muli Jesu Kristo, Paulo wakaamba kuti: “Aalumbwe Leza akaambo kacipego cakwe citabbadelwi citakonzyi kupandululwa.” (2 Bakorinto 9:15) Masimpe, cinunuzyo ncintu cilibedelede kapati ncotutakonzyi kupandulula. Pele akati kazipego zyoonse Leza nzyapa bantu, nkaambo nzi cinunuzyo ncocili cipego ciyandika kapati? Muunzila nzi mociindene azipego zimbi zyoonse nzyapa Leza? * Alimwi ino tweelede kucita buti acipego eeci? Tumukulwaizya kuti mubale bwiinguzi bwamu Bbaibbele kumibuzyo eeyi muzibalo zyobilo zitobela.

^ munc. 8 Cakulisungula, Jesu “wakaaba buumi bwakwe akaambo kandiswe.” (1 Johane 3:16) Nokuba boobo, mbwaanga cituuzyo eeco cakali cibeela camakanze aa Leza, zibalo eezyi zipandulula mulimo wa Leza mbwali Sikupa cinunuzyo.