Ikuti kamuli mubuyumuyumu, cakutadooneka inga mwalangila kuti mulongwe uuli kabotu ulamugwasya. Akaambo kakuba amuzeezo ooyu, bantu bamwi baamba kuti Leza tali mulongwe uuli kabotu nkaambo balimvwa kuti kunyina ncacita kutegwa abagwasye. Bwini mbwakuti, Leza tanaatucitila buyo zintu zinji kutegwa tugwasyigwe pele alimwi uyoobweza ntaamu kumana mapenzi oonse aatulwana mazuba aano. Ino ncinzi Leza ncayoocita kumbele?

KUMANA BUBI BOONSE

Leza uyoobumana bubi boonse kwiinda mukunyonyoona sikubutalisya. Bbaibbele lilamwaamba sikubutalisya ciindi nolyaamba kuti: “Nyika yoonse ili mumaanza aamubi.” (1 Johane 5:19) “Mubi” ooyo ngonguwe Jesu ngwakaamba kuti “mweendelezi wanyika,” Saatani Diabolosi. (Johane 12:31) Nguzu nzyajisi Saatani munyika nzezipa kuti kakuli bukkale bukatazya kapati munyika. Ino ncinzi Leza ncayoocita?

Ino-ino Jehova Leza uyoobweza ntaamu kwiinda mukubelesya Mwanaakwe, Jesu Kristo “kumunyonyoona ooyo uujisi nguzu zyakuleta lufwu, nkokuti, Diabolosi.” (Bahebrayo 2:14; 1 Johane 3:8) Bwini mbwakuti, Bbaibbele litondezya kuti Diabolosi ulizyi kuti “ujisi buyo kaindi kaniini” katananyonyoonwa. (Ciyubunuzyo 12:12) Alimwi Leza uyoobumana bubi boonse alimwi akunyonyoona baabo babucita.—Intembauzyo 37:9; Tusimpi 2:22.

KUBAMBA NYIKA KUBA PARADAISO

Aakumana kugwisya bubi boonse anyika, Mulengi wesu uyoobweza ntaamu yakuzuzikizya makanze aakwe aakusaanguna kujatikizya bantu alimwi anyika. Ino nzintu nzi nzyotukonzya kulangila?

Luumuno akuliiba. “Babombe myoyo bayookona nyika, eelyo bayoobotelwa kapati muluumuno lunji.”—Intembauzyo 37:11.

Zyakulya zibotu zinji. “Kuyooba maila manji anyika; atala lyamalundu ayoovwula citaambiki.”—Intembauzyo 72:16.

Maanda mabotu alimwi amilimo iikatalusya. “Bayooyaka maanda akukkala mulingawo, bayoosyanga myuunda yamisaansa akulya micelo yanjiyo. . . . Basale bangu bayakwiikkomanina kapati milimo yamaanza aabo.”—Isaya 65:21, 22.

Sena mulabulombozya bukkale buli boobu? Ino-ino oobu bunooli bukkale bwabantu boonse.

KUGWISYA MALWAZI ALIMWI ALUFWU

Mazuba aano muntu uuli woonse ulakonzya kuciswa mpoonya akufwa, pele zintu zyamusyobo ooyu tazikazumanani pe. Ino-ino Leza uyoobelesya mpindu yacinunuzyo cacipaizyo ca Jesu ‘kutegwa muntu uuli woonse uumusyoma atakanyonyoonwi, pele akabe abuumi butamani.’ (Johane 3:16) Ino ncinzi ciyootobela?

Malwazi ayoogwisyigwa. “Taakwe muntu naba omwe uukkala munyika uuyakwaamba kuti: ‘Ndaciswa.’ Bantu bakkala munyika eeyo bayoolekelelwa zibi zyabo.”—Isaya 33:24.

Lufwu luyooleka kupenzya bantu. “Uyoolumena lufwu mane kukabe kutamani, alimwi Mwami Singuzuzyoonse Jehova uyoosindula misozi kumasyu oonse.”—Isaya 25:8.

Bantu bayoopona kukabe kutamani. “Cipego ncapa Leza mbuumi butamani kwiinda muli Kristo Jesu Mwami wesu.”—Baroma 6:23.

Bantu ibakafwa bayoobusyigwa. “Kuyooba bubuke bwabantu baluleme abataluleme.” (Milimo 24:15) Bayoogwasyigwa acipego ca Leza cacinunuzyo.

Ino Leza uyoozizukizya buti zyoonse eezyi?

 KUTALISYIGWA KWAMFWULUMENDE IILONDOKEDE

Leza uyakwaazuzikizya makanze aakwe aajatikizya bantu alimwi anyika kwiinda mumfwulumende yakujulu, a Kristo Jesu kali Mweendelezi iwakasalwa. (Intembauzyo 110:1, 2) Eeyi nimfwulumende naa bwami, bwalo Jesu mbwaakayiisya basikumutobela kupailila naakati: “Taateesu ooli kujulu, . . . abuboole Bwami bwako.”—Matayo 6:9, 10.

Bwami bwa Leza buyakweendelezya alimwi akumana nkondo zyoonse akupenga ikuli munyika. Bwami oobu nimfwulumende mbotu kapati yalo bantu njobatanabede aanjiyo! Nkakaambo kaako Jesu walo wakabeleka canguzu kwaambilizya “makani mabotu aa Bwami” ciindi naakacili waano anyika mpoonya wakaambila basikwiiya bakwe kucita mbubonya.—Matayo 4:23; 24:14.

Akaambo kaluyando lupati ndwajisi kubantu, Jehova Leza wasyomezya kubacitila zintu zyoonse eezyi bantu. Sena eeci tacimupi kuyanda kumuzyiba alimwi akuswena kulinguwe? Ikuti mwasala kucita boobo, ino muyoogwasyigwa buti? Cibalo citobela cilabandika makani aaya.

INO NCINZI LEZA NCAYOOCITA KUMBELE? Leza uyakwaagwisya malwazi alimwi alufwu, akukamantanya bantu mubweendelezi bwa Bwami bwakwe mpoonya akubamba nyika kuba paradaiso