SENA BBAIBBELE LICIGWASYA AMAZUBA AANO?

Twalanga makani manji aaliko kujatikizya kuyaambele kwasayaansi, sena Bbaibbele licigwasya? Bbaibbele lyaamba kuti:

“Magwalo oonse akasololelwa a Leza alimwi alagwasya.”—2 Timoteyo 3:16.

Magazini eeyi ya Ngazi Yamulindizi ilatondezya Bbaibbele mbolikonzya kutusololela mubuumi bwabuzuba abuzuba.