BAMWI BAAMBA KUTI TABUGWASYI. Dokota umwi wakaamba kuti kubelesya busolozi bwamu Bbaibbele cili mbuli kubelesya bbuku lyamumyaka yakuma 1920 ikuyiisya sayaansi yamazuba aano. Muntu uutalilemeki Bbaibbele mane ulakonzya kubuzya naa inga mwabelesya kabbuku kamalailile aakkompyuta iyakaleka kubeleka kumusololela kubelesya kkompyuta mpya yamazuba aano. Munzila imwi, bantu bamwi baamba kuti Bbaibbele talicigwasyi naaceya.

Nkaambo nzi muntu ncakonzya kubelesya bbuku lyansiku mazuba aano, oobu sayaansi mboyasumpuka? Kuyungizya waawo, kuli mawebbusaiti manji kapati aapa malailile mapya alimwi abusolozi bugwasya. Mapulogilamu aamu TV azwide basyaazibwene bajisi luzyibo ibapandulula kujatikizya mizeezo yabantu alimwi ambobalilemeka, basyaazibwene mumakani aabukkale alimwi abasikulemba mabbuku. Zintoolo mobasambala mabbuku zilasambala mabbuku manji kapati aamba muntu mbwakonzya kulwana mapenzi, alimwi balapanga mali manji kapati.

Ikuti makani aali boobo kaaliko, ino Bbaibbele ndyanzi lyalo ilyakamana kulembwa myaka iitandila ku 2,000 yainda? Sena inga tiitwaamba kuti bantu ibatalilemeki Bbaibbele baliluzi ciindi nobaamba kuti ikubelesya bbuku lyakaindi boobo kuti libasololele, cili mbuli kubelesya bbuku lyasayaansi lyakaindi naa kabbuku kamalailile aakkompyuta kakaindi? Bwini mbwakuti, kuyeeya kuli boobo takuluzi. Sayaansi alimwi azyakupanga-panga zilacinca mukaindi kasyoonto buyo, pele sena zintu nzyobayandika bantu zilacinca? Bantu baciyanda kuzyiba ikaambo ncotuponena alimwi akuba alukkomano mubuumi akuliiba, kuba amukwasyi uuli kabotu alimwi akuba azilongwe izili kabotu.

Nokuba kuti ndyakaindi, Bbaibbele lilaamba kujatikizya makani aaya. Alimwi lyaamba kuti lyakasololelwa a Mulengi wesu. Lilakonzya kutusololela mumbazu zyoonse zyabuumi alimwi akutugwasya kulwana buyumuyumu buli boonse bukonzya kutusikila. (2 Timoteyo 3:16, 17) Kuyungizya waawo, lyaamba kuti lilijisi lulayo lubeleka lyoonse—inzya lulayo lutaleki kubeleka. Bbaibbele kuligama lyaamba kuti: “Jwi lya Leza lilaabuumi.”—Bahebrayo 4:12.

Sena nzyolyaamba Bbaibbele mubwini nzyamasimpe? Sena talicibeleki naa ndebbuku lijisi lulayo lubotu alimwi lugwasya kapati kwiinda mabbuku oonse? Makanze aamagazini eeyi ya Ngazi Yamulindizi, iyakusaanguna mumamagazini aalubazu aaciboola, ngakumugwasya kujana bwiinguzi kumibuzyo eeyi.