“Ndakaba apenzi lyakutabona kabotu buzuba nondakazyalwa ciindi nobakandibikka musamu mukali mumeso. Nindakali mukubusi ndakabeda limwi moofwu alimwi ndakatyompwa kapati.”—Ba Paqui, ibakaintu ibajisi myaka iili akati ka 40 a 60 ibakwetwe kumoofwu.

KOOFWAALA naa penzi lijatikizya kutabona lilakonzya kuboola akaambo katwaambo tunji kubikkilizya akulicisa naa bulwazi. Eeci cilakonzya kwaajatikizya meso, nsinga zyameso naa bongo. Bantu ibaleka kubona kabotu naa iboofwaala kanji-kanji balimvwa kutabikkilwa maano, buumba alimwi akuyoowa. Nokuba boobo ibanji balaiya kuliyumya alimwi akupona buumi bukkomanisya.

Kanji-kanji meso ngaatupa kuzyiba zintu izituzingulukide. Aboobo, ikuti muntu waba moofwu, ubelesya nzila zimwi kapati mbuli kuswiilila, kununkizya, kujata alimwi akulabila.

Kweelana amagazini iitegwa Scientific American, buvwuntauzi kujatikizya neuroplasticity (mbobubeleka bongo) butondezya kuti bongo bulakonzya “kucinca kweelana abukkale.” Cibalo cakayungizya kuti: “Bumboni butondezya kuti ciindi bongo nobutatambuli milumbe kuzwa kuzizo zimwi zyamubili, bulakonzya kubambulula zintu kutegwa bugwasyilizye akupa kuti zizo zimwi zibelekele antoomwe.” Amulange-lange makani aatobela.

Kumvwa: Majwi, mijiinci, kulila kwazintu kulakonzya kugwasya kweezyeezya cintu cimwi. Mwaalumi moofwu wazina lyakuti Fernando wakaamba kuti: “Ndaiya kuyeeya alimwi akuzyiba bantu kwiinda mumajwi aabo naa mbobeenda.” Ba Juan abalo iboofwu bakaamba kuti: “Kumuntu moofwu, ijwi lyamuntu umwi ncecizyibyo.” Mbubwenya mbocibede kubantu boonse, muntu moofwu ulabikkila maano mbolimvwika ijwi, calo cikonzya kumuzyibya mbwalimvwide muntu naambaula.

Kumuntu moofwu iwakayiisyigwa kabotu kuswiilila, mbokumvwika cilakonzya kwaamba zinji kujatikizya busena, nkoitozya myootokala, mboili mpati luumu alimwi ampozibede zintu zimwi.

Kununkizya: Kununkizya akwalo kulakonzya kugwasya kuzyiba, kutali buyo nkocibede cintu icinunkilila. Mucikozyanyo, ciindi moofwu neenda munzila, kununkizya kulakonzya kumugwasya kuyeeyela busena mbobubede calo icikonzya kubikkilizya amisika, mobasambala kkofi, zyakulya, azimwi buyo. Aboobo, zintu izilila lyoonse zilakonzya kugwasya kuyeeyela maapu mboibede,  mbubwenya kujata mbokugwasya kuzyiba cintu mbocibede.

Kujata: Ba Francisco bakaamba kuti: “Minwe yangu ngameso aangu.” Kubelesya nkoli kulakonzya kuyungizya nkoikonzya kusika minwe eeyo. Ba Manasés ibakazyalwa kabali boofwu alimwi ibakaiya kubelesya nkoli kubwana bakaamba kuti: “Ndilizyi eeni mpondibede. Ndilalumba akaambo kazizo zimbi nzyondijisi, kucikonzya kwiibaluka, alimwi ambotubambidwe tuzila twamumabali aamugwagwa twalo ntondizyiba kwiinda mukubelesya nkoli yangu.”

Kubala magazini ya Ngazi Yamulindizi yaboofwu

Kujata alimwi kulabagwasya boofwu kubala kwiinda mukubelesya mabbuku aaboofwu. Mubwini, mazuba aano tacigambyi kumoofwu kubelesya nzila zili mbozibede kutegwa zimugwasye kuba aluzyibo alimwi akuzyiba makani aa Leza. Kuyungizya aamabbuku aaboofwu, kuli nzila zimbi izibikkilizya azyakuswiilila zyakalekkoodwa alimwi amakkompyuta. Kwiinda muzibelesyo eezyi, boofwu balakonzya kubala Bbaibbele alimwi amabbuku aaindene-indene aagwasya kwiiya Bbaibbele. *

Mabbuku aaya aamba kujatikizya Leza  abagwasya kapati alimwi akubapa bulangizi ba Paqui alimwi abalumi babo ibaambwa kumatalikilo aacibalo. Kuyungizya waawo, balagwasyigwa amukwasyi mupati wakumuuya, mbungano ya Bunakristo ya Bakamboni ba Jehova. Ba Paqui baamba kuti: “Lino tulapona mbubonya mbobapona bantu boonse alimwi bunji bwazintu tulalicitila tobeni.”

Masimpe, boofwu bulaleta buyumuyumu ibulibedelede. Pele cilakulwaizya kaka kuti bukkale nobwacinca, bantu balabulwana buyumuyumu oobo alimwi akuzumanana mubuumi kabakkomene!

^ par. 10 Bakamboni ba Jehova balasimba mabbuku aaboofwu aagwasya kwiiya Bbaibbele mumyaambo iinda ku 25.