Mamiliyoni aabantu munyika mbacete nokuba kuti kwasolekwa nzila zinji zyakumana penzi eeli.

Ino ncinzi cikonzya kupa kuti bacete bakkomane?

NZYOBAAMBA BANTU

Bantu banji basyoma kuti lukkomano lujanwa buyo kwiinda mukuba amali alimwi akuti kuzwidilila kwini-kwini kuyeeme amali muntu ngajisi. Ibacete tabalangilwi kuba abuumi bukkomanisya akaambo kakuti bajisi lwiiyo lusyoonto naa tiibakayiila limwi, tabajisi busilisi buli kabotu, abubotu buyo bumwi.

NCOLYAANBA BBAIBBELE

Bbaibbele liyiisya kuti lukkomano lwini-lwini taluyeeme aamali ngajisi muntu, pele luyeeme aakuba acilongwe cibotu a Mulengi. Bbaibbele lyaamba kuti: “Balikkomene aabo bazyi kuti bayandika kusololelwa a Leza.” (Matayo 5:3) Tacikwe makani amali ngobajisi, aabo bazyi kuti bayandika kusololelwa a Leza balayanda kuzyiba mbwayeeya Leza aboobo balakonzya kwiiya twaambo twamasimpe tuli mu Bbaibbele tukonzya kubaletela luumbulizyo lwini-lwini akuliiba. Eeci ncecileta lukkomano lwini-lwini.

Bantu ibamvwisya akutobela lulayo lwamu Bbaibbele balakonzya kubulanganya kabotu bucete. Mucikozyanyo, lulayo lwamu Bbaibbele lulabagwasya bantu kutajanika mumicito mibyaabi mbuli kufweba alimwi akuciindizya kunywa bukoko. Micito iili boobu imana buyo mali alimwi ilakonzya kupa kuti muntu ayandike busilisi budula.—Tusimpi 20:1; 2 Bakorinto 7:1.

Bbaibbele alimwi lilacenjezya kujatikizya bubi bukonzya kuba akaambo kabusyaacivwulemwangu alimwi akuyandisya kuvwuba. (Marko 4:19; Baefeso 5:3) Lulayo luli boobu lulakonzya kumugwasya muntu kutanyonyoona mali kunjuka naa kuba amuuya ‘wakuyandisya mali,’ imuuya Bbaibbele ngolyaamba kuti “muyanda wamisyobo yoonse yazintu zibyaabi.” (1 Timoteyo 6:10) Magwalo acenjezya boobu: “Nokuba kuti muntu kajisi zintu zinji buti, ibuumi bwakwe tabuzwi kuzintu eezyo nzyajisi.” (Luka 12:15) Mubufwaafwi inga twaamba kuti, naavwula buti mali taakonzyi kuula buumi. Kulubazu lumwi, kutobela lulayo lwamu Bbaibbele kupa kuti buumi bube ampindu alimwi kuletela lukkomano.

Nokuba kuti bacete balakonzya kuti kabajana buyumuyumu kujana cakulya, zyakusama, alimwi akwakukkala, pesi balakonzya kujana lukkomano kwiinda mukukkutila azintu nzyobajisi, kubelesya buumi bwabo mukukkomanisya Mulengi wabo, alimwi akupona kweelana ancayanda. Balizyi kuti ncamasimpe cisyomezyo camu Bbaibbele cakuti “cileleko icizwa kuli Jehova ncecivwubya, alimwi tayungizyi macise kulincico pe.”—Tusimpi 10:22.

LUGWALO LUYANDIKA: “Balikkomene aabo bazyi kuti bayandika kusololelwa a Leza.”Matayo 5:3.

 Sena bucete kuli nobuyoomana?

NCOLYAAMBA BBAIBBELE

Nokuba kuti bantu baalilwa kumana penzi lyabucete, ino-ino, Leza uyoogusya icintu cipa kuti kakuli bucete—muuya ngobajisi bantu bamwi alimwi amfwulumende wakubikkila buyo maano kuzintu nzyobayanda balo. (Mukambausi 8:9) Mulengi wesu uyoozigusya mfwulumende zyabantu ibabikkila buyo maano kuzintu nzyobayanda. Bwami bwakwe, naa mfwulumende yakwe yakujulu, iyoobapa zintu nzyobayandika bantu boonse ibanooli anyika kakunyina kusalulula. Cakusalazya, Bbaibbele lilasyomezya kuti Mwami wa Bwami bwa Leza uyoolanganya zyoonse nzyobayandika bacete. “Uyoovwuna mucete uukwiilila lugwasyo . . . Muntu uupengede alimwi amucete uyoobafwida lubomba, alimwi uyoofwutula buumi bwabacete.”—Intembauzyo 72:12-14.

Nyika iyooba paradaiso, bantu boonse banoojisi kwakukkala acakulya alimwi kunoonyina bucete naaceya. Mubbuku lyamu Bbaibbele lya Isaya, Leza usyomezya kuti bantu bakwe “bayooyaka maanda akukkala mulingawo, bayoosyanga myuunda yamisaansa akulya micelo yanjiyo. . . . Basale bangu bayakwiikkomanina kapati milimo yamaanza aabo.” (Isaya 65: 21, 22) Muciindi cakupona buumi bwakupenga, bantu boonse bayookkomana ‘apobwe lyazyakulya zibotu zyamafwuta’ alimwi azintu zimbi zibotu Jehova nzyayoobapa.—Isaya 25:6.

IKAAMBO MAKANI AAYA NCAAYANDIKA

Ikuyeeya cisyomezyo ca Leza canyika iinyina bucete kupa baabo ibali mubukkale bukatazya kuba alusyomo lwakuti Leza ulababikkila maano alimwi akuti mapenzi aabo alaafwaafwi kumana. Muntu uubikkila maano kubulangizi oobu ulakonzya kuba anguzu zyakuliyumya mubukkale bukatazya buliko lino.

LUGWALO LUYANDIKA: “Uyoovwuna mucete uukwiilila lugwasyo . . . Muntu uupengede alimwi amucete uyoobafwida lubomba, alimwi uyoofwutula buumi bwabacete.”Intembauzyo 72:12, 13.