BANA banu bayanda kubikkilwa maano. Basikumunjizya mulimo bayanda kuti mucite cintu cimwi. Awalo ngomukwetene limwi uyanda kuti mucite cintu cimwi. Zyoonse eezyi zyaboola aciindi nomulanganya bazyali banu bacisidwe. Oobu tabuli mbobuumi mbomwakali kuyanda, pele lino mbobuumu mbomupona abuzuba. Mpoonya mwalibuzya kuti: “Ino ndilacita buti?” “Bantu balandiyanda!” Kucita zyoonse nzyobayanda tacikonzyi kumugwasya kapati abalo buya tabakonzyi kugwasyigwa. Ncinzi ncomukonzya kucita kutegwa mweendelezye zintu eezyi?

CIKOZYANYO CAMU BBAIBBELE: MUSA

Akaambo kakuti Musa ngowakali mubetesi alikke wabana Israyeli kaindi, ambweni wakalimvwa kuti wakali kucita buyo cakali kuyandika. Pele bausyizyala bakamwaambila kuti: “Oobu mbocita tacili kabotu pe. Masimpe ulakatala.” Bakapa muzeezo wakuti Musa ape mulimo wakubeteka kubaalumi beelela mpoonya balo kabamuletela buyo milandu mipati. Ino eeci cakali kuyoogwasya buti? Bausyizyala Musa bakamwaambila kuti: “Uyookonzya kuubeleka mulimo ooyu, alimwi bantu aaba boonse bayoopiluka kumatente aabo muluumuno.”—Kulonga 18:17-23.

NCOBACITA BA DELINA

Mbubwenya mbokwaambwa mucibalo cakusaanguna, ba Delina baciswa bulwazi bwa neuromuscular disorder ibwiitwa kuti dystonia. Alimwi balanganya banabokwabo botatwe ibalemene. Bakaamba kuti: “Ndajana kuti kutacita zintu zinji aciindi comwe alimwi akutasumpya kucita zintu kucesya kukatala. Ikwaambila bamwi kujatikizya bukkale bwangu capa kuti bantu kabandigwasya kubikkilizya abalumi bangu. Alimwi, abuzuba mafwumofwumo nditola ciindi cisyoonto kulanganya zisyango—cintu cindipa kukkutila kapati.”

NCOMUKONZYA KUCITA

Ikuti kuvwula kwazyakucita kwatalika kweendelezya buumi bwanu, amusole kucita zintu zitobela:

  • Amuyandaule muntu uukonzya kumugwasya. Mucikozyanyo, sena kuli bana aŋanda ibakonzya kumugwasya? Sena kuli banamukwasyi naa balongwe ibakkala munsi ankomukkala ibakonzya kumugwasya?

  • Amubaambile bamwi nzyomuyanda. Mucikozyanyo, amubaambile basikumunjizya mulimo ikuti naa nzyobayanda kuti kamucita zyavwulisya. Eeci tacaambi kuti mweelede kubakonga kuti mulacileka mulimo. Muciindi caboobo, amubaambile buyo buyumuyumu mbomujana. Balakonzya kuzumina kuubya-ubya mulimo wanu.

  • Amulembe mulongo wazintu nzyomulangila kucita mumvwiki. Sena kuli nzyomukonzya kupa bamwi kucita?

  • Ikuti naa mwatambwa kuyoolikondelezya, mweelede kubona naa inga mwaunka naa pe. Ikuti kamutacikonzyi kuunka akaambo kakuti tamujisi ciindi naa nguzu, mulakonzya kukaka munzila iili kabotu.

Masimpe Ngakuti: Ikuti mwayanda kucita zintu zyoonse aciindi comwe, cilakonzya kumupa kwaalilwa kucita cintu cili coonse.

“Zintu zyoonse zilijisi ciindi canzizyo.” —Mukambausi 3:1