BANTU banji nobamana kulanga-langa bumboni, balazumina kuti ibuumi bwakabako akaambo kabusongo bumwi busumpukide. Mucikozyanyo, amulange-lange makani aajatikizya Antony Flew, syaazibwene mubusongo bwabantu iwakali kukulwaizya bantu kutasyoma muli Leza aciindi cimwi. Naakaiya kujatikizya buumi mbobupangidwe munzila iikatazya kumvwisya alimwi amilawo yeendelezya bubumbo, wakacinca mbwaakali kuyeeya. Naakali kwaamba mbobakali kuyeeya basyaabusongo bakaindi, wakalemba kuti: “Kufwumbwa bumboni busyomeka ibwajanika, ngamakani ngotweelede kutobela.” Kweelana ambwaakaamba Syaazibwene Flew, bumboni bwakali kutondezya kuti kuli Mulengi.

Gerard Hertel, iwaambwa kumatalikilo aazibalo eezyi zitobelene, awalo mbwaakayeeya oobo. Nokuba kuti wakasika alamfwu mulwiiyo lwakwe lwatuuka, wakaamba kuti: “Tiindakajana bumboni bwakuti buumi bwakalitalikila buya kuzwa kuzintu zitali zyuumi. Kubona zintu zipona mbozipangidwe kabotu-kabotu alimwi ambozigambya, cakandipa kusyoma kuti kweelede kuti kuli Sikuzyeendelezya alimwi Sikuzipanga.”

Mbubwenya buyo muntu mbwakonzya kwiiya kujatikizya sikuzekaula kwiinda mukubona milimo yakwe, Gerard Hertel wakazikubona bube bwa Mulengi kwiinda mukwiiya kujatikizya zintu nzyaakalenga. Alimwi wakaba aciindi cakulanga-langa bbuku ilyaamba kujatikizya Mulengi—Ibbaibbele. (2 Timoteyo 3:16) Mubbuku eeli, wakajana bwiinguzi bukkazika moyo kumibuzyo njobabuzya bantu kujatikizya buumi bwabantu kaindi alimwi alugwasyo iluliko kujatikizya mapenzi aabakatazya bantu mazuba aano. Aboobo wakazoosyoma ncobeni kuti Bbaibbele alyalo lyakalembwa kwiinda mubusongo busumpukide.

Mbuli mbwaakabona Gerard Hertel, cilayandika kubulanga-langa bwiinguzi mbolipa Bbaibbele. Tumukulwaizya kuti mukabulange-lange nobeni.