United States

Bamapulisa bamwi babelesya mincini imwi iisumpukide kutegwa kacuuba-uba kutandaanya myootokala. Nzila yomwe iili mukusolwa ibikkilizya kubikka tuncini (compressed air launchers) atubulo ituli atala amyootokala yabamapulisa. Mpoonya tuncini ootu tulawaala tuntu itubagwasya kuzyiba mpoweendela mootokala twalo itunamatila kumootokala ngobatandaanya. Aboobo, eeci cipa kuti kabatabalisyi kapati myootokala nobatandaanya basikutyola milawo.

India

Kwaambwa kuti muwoola lili lyoonse, mukaintu ulajaigwa akaambo kamazwanga aajatikizya mali aacikwati. Nokuba kuti mulawo ulakasya cilengwa cakubbadela naa kutambula mali aacikwati, mu 2012, bamakaintu bainda ku 8,200 bakajaigwa akaambo kakuti musankwa naa bamukwasyi wakwe bakatongooka kuti akaceya mali aacikwati.

Switzerland

Tuntu ituzyibya zintu zicitika itwakabikkwa kubayuni botatwe bategwa alpine swifts tutondezya kuti bayuni aaba bakauluka kwamazuba aali 200 kakunyina kwiima nobakali kulongela ku Africa. Kacitanacitika eeci, banyama bamumaanzi balikke mbebakazyibidwe kuti inga bacita oobo.

Horn of Africa

Basikweenzya mato ibabbi bakajata mato aali 179 ku Horn of Africa akati ka April 2005 a December 2012. Buvwuntauzi bwaba World Bank butondezya kuti micito eeyi yabugwebenga yakapa kuti basikweenzya mato babbi bajane mali aabalilwa ku $413 miliyoni (U.S.).