BUYUMUYUMU

“Ziindi zimwi basimbi inga bandilomba namba yangu yafooni alimwi bayanda kuti ndibasyabe. Ndilabakakila akubasiya. Pele mumoyo inga ndilalyaambauzya kuti, ‘Ino nicaba buti nindamupa namba yangu?’ Kwaamba masimpe, basimbi bamwi akati kabaaba mbabotu ciwa. Akaambo kaceeci, ncuuba-uba kubazumina.”—Carlos, * uujisi myaka yakuzyalwa iili 16.

Sena andinywe, mbuli Carlos kuli masunko ngomulwana? Ikuti cili boobo, mulakonzya kuzunda.

NCOMWEELEDE KUZYIBA

Ikuti mwalilekela kuti musunkwe, mulanjila mumapenzi

Muntu uuli woonse ulakonzya kusunkwa—kubikkilizya abapati. Masunko alakonzya kuboola munzila ziindene-indene. Mwaapostolo Paulo tanaakali mwana naakalemba majwi aakuti: “Mumoyo wangu ndilabotelwa kapati amulawo wa Leza, pele mumubili wangu ndibona mulawo uumbi uulwana mulawo uuli mumizeezo yangu, alimwi uundipa kuba mwaange wamulawo wacibi.” (Baloma 7:22, 23) Nokuba kuti wakali mumusunko, Paulo wakaliyumya, andinywe mulakonzya kucita mbubwenya. Aboobo nkaambo nzi ncomunga mwayanda kuba muzike wazisusi zyanu? (1 Bakolinto 9:27) Ikwiiya kuzunda masunko nomucili bana cilamugwasya kutalibilika lino alimwi ciyoomugwasya kumbele mwaakukomena.

Makani aamwaigwa alaletela masunko. Bbaibbele lyaamba kuti “zisusi zyabukubusi,” zilaanguzu. (2 Timoteyo 2:22) Pele mavidiyo, TV, nyimbo, alimwi amabbuku asambalwa kubakubusi kanji-kanji apa kuti zisusi eezyo zikomene nkaambo aapa mizeezo yakuti kuzundwa amasunko kulazumizyigwa. Mucikozyanyo, kuti bantu bobilo muvidiyo ‘bayandana,’ kulalangilwa kuti aciindi cimwi muvidiyo njiyona eeyo baloonana. Nokuba boobo, Bbaibbele lyaamba kuti bamaalumi abamakaintu beni-beni balijisi nguzu ‘zyakuzumanana kulilesya kuzisusi zyanyama.’ (1 Petulo 2:11) Eeci caamba kuti mulakonzya kusala kuzunda masunko. Pele mbuti mbomukonzya kucita oobo?

 NCOMUKONZYA KUCITA

Amuzyibe kulezya kwanu. Nketani ilakonzya kwaambwa kuti ninjumu lilikke kuti manungo aanjiyo kaali mayumu. Mbubwenya buyo, makanze aanu aakucita ciluzi alakonzya kunyongana ikuti kuli mpomutaciti kabotu. Ino muumbazu nzi momuyandika kubikkila maano?—Njiisyo yamu Bbaibbele: Jakobo 1:14.

Amulangile masunko. Amuyeeye bukkale momukonzya kusunkwa. Amweezyeezye mbomukonzya kulizunda sunko eelyo ikuti lyaboola.—Njiisyo yamu Bbaibbele: Tusimpi 22:3.

Amuyume muzintu nzyomusyoma. Bbaibbele lyaamba kuti ciindi Josefa naakasunkwa kucita bwaamu, wakaamba kuti: “Nkacite buti bubi bupati buli boobu akubisizya Leza?” (Matalikilo 39:9) Majwi aakuti “nkacite buti” atondezya kuti Josefa wakali muyumu muzintu nzyaakali kusyoma kujatikizya ciluzi acitaluzi. Sena andinywe muli bayumu?

Amujane balongwe bagwasya. Mulakonzya kuzunda masunko manji mubuumi bwanu kwiinda mukusala balongwe basyoma zintu nzyomusyoma mumakani aakulilemeka. Bbaibbele lyaamba kuti: “Uuenda abasongo ulasongwaala.”—Tusimpi 13:20.

Mutanoojaniki mubukkale bukonzya kupa kuti cimukatazye kuzunda masunko. Mucikozyanyo:

  • Mutanoojaniki kamuli buyo nyobilo amuntu ngomwiindene zizo.

  • Mutanoobelesyi Intaneti aciindi alimwi akubusena nkomukonzya kusunkwa kweebelela zintu ziletela muzeezo wakoonana.

  • Amubatantamuke bantu baambaula akucita zintu munzila iitondezya kuti kucita cibi cili kabotu.

Ino mulawo nzi ngomukonzya kulibikkila uukonzya kumugwasya kutajanika mumusunko?—Njiisyo yamu Bbaibbele: 2 Timoteyo 2:22.

Amupailile lugwasyo. Jesu wakaambila basikwiiya bakwe kuti: ‘Amuzumanane kupaila kutegwa mutanjili mumusunko.’ (Matayo 26:41) Masimpe ngakuti, Jehova Leza uyanda kuti mwaazunde masunko, alimwi ulakonzya kumugwasya kucita oobo. Bbaibbele lyaamba kuti: “Takamulekeli kuti musunkwe kwiinda nguzu zyanu pe, pele mwanoosunkwa uyoomupa anzila yamatijilo kutegwa mukonzye kuliyumya musunko eelyo.”—1 Bakolinto 10:13.

^ par. 4 Izina lyacincwa.