Munyika

Kweelana ambunga iitegwa World Health Organization (WHO), kweendelezya bamakaintu calunya lyaba “penzi pati kubanamaleya munyika yoonse.” Mbunga eeyi yaamba kuti “bamakaintu basika ku 35 pesenti balangilwa kuti bayooyendelezyegwa calunya amuntu ngobakwetene limwi naa amuntu uumbi buyo. Kweendelezyegwa calunya amuntu ngomukwetene limwi nkokudumide kapati . . . , alimwi kulabajatikizya bamakaintu basika ku 30 pesenti munyika yoonse.”

Britain

Mubuvwuntauzi ibwakacitwa kubantu bali 64,303, ibasika ku 79 pesenti bakali kuyeeya kuti “bukombi mbobuletela mapenzi alimwi amazwanga manji munyika mazuba aano.” Kuyungizya waawo, mu 2011 nobakali kubala bantu ku England alimwi aku Wales bakajana kuti bantu basika ku 59 pesenti bakaamba kuti Mbanakristo, kwiimpana amu 2001 nobakali 72 pesenti. Mumyaka njiyonya eeyi, mweelwe wabantu batanjili cikombelo cili coonse wakatanta kuzwa ku 15 kusika ku 25 pesenti.

China

Kweelana amakani aakaambwa mumuteende alimwi amuli sikapepele, mulawo iwakalembululwa caino-ino waamba kuti bana tabeelede buyo kuswaya bazyali babo bacembeede lyoonse pele beelede kubikkila maano “mbobalimvwa.” Mulawo ooyu “tawaambi cisubulo” cikonzya kupegwa kubana baalilwa kutobela mulawo ooyu.

Europe

Zigwebenga mazuba aano zyatalika kupanga zintu cabumpelenge, zintu zyakubelesya buzuba abuzuba mbuli mafwuta aakunana, saafu, alimwi azyakulya. Mupati-pati wakkampani iipa malailile aajatikizya bukwabilizi bwazyakulya, waamba kuti: “Kufwumbwa cintu cikonzya kugwasya bantu, nokuba kuti taciduli, cilapangwa munzila yabumpelenge.” Syaazibwene umwi waamba kuti 10 pesenti yazyakulya zyuulwa muzisi zisumpukide zipangidwe munzila yabumpelenge.