United States

Myeelwe yakapegwa abamu Dipatimenti Iilanganya Bulimi mu 2012 yakatondezya kuti 14.5 pesenti yamikwasyi mu U.S., bantu basika ku 49 miliyoni “tiibakali kucikonzya kujana cakulya cikkwana mukwasyi woonse alimwi buya bamwi tiibakazyi ambobakali kukonzya kujana zyakulya” aciindi cimwi mumwaka.

Spain

Mubuvwuntauzi bwakacitwa kuli basicikolo bakuyunivesiti, kwakajanwa kuti bamakaintu ibali 56 pesenti alimwi abamaalumi ibali 41 pesenti bakazumina kuti balaciindizya kunywa bukoko, ibuvwuntauzyi butondezya kuti, ikuti naa bakkala kunywa bukoko, bamaalumi balanywa mabbodela aabukoko aali lusele kakuli bamakaintu balanywa mabbodela aali cisambomwe.

Pacific Ocean

Mubuvwuntauzyi ibwakacitwa mumulindi wiitwa kuti Mariana uulampa mamita aali 11,000 mu Pacific Ocean, basayaansi bakajana kuti tuzunda alimwi atuuka tumwi tusyoonto-syoonto kapati tulapona kabotu mubusena oobu nokuba kuti kulasiya mbi alimwi kulatontola kapati. Kaindi bakali kuyeeya kuti nzisyoonto zintu zipona zikonzya kukkala mubusena oobu.

United Arab Emirates

Kutegwa bamanizye penzi lyakuciindizya kuneneya, beendelezi bamudolopo lya Dubai bakalyaaba kupa bantu bamudolopo eeli gilamu lyomwe lyangolida, aciindi eeco ilyakali kuulwa mali aatandila ku $45 (U.S.) ikuti naa bacesya-cesya kuneneya akkilogilamu lyomwe. Kutegwa muntu ayelele kupegwa ngolida eeyo, wakeelede kulilembya, mpoonya akucesya-cesya kuneneya amakkilogilamu obilo mumwezi wa Ramadan.