MUNTU uuli woonse ulakonzya kusikilwa ntenda. Eeci cilabikkilizya abantu balibonya kuti balivwubide.

IBBAIBBELE LYAAMBA KUTI:

“Teensi basiluno bazunda mukusiyana, teensi basintaze bazunda munkondo, teensi basongo bajana zyakulya, teensi bacenjede bavuba imbono, teensi basimaanu bafwidwa luzyalo, pe. Bantu boonse buyo balasikilwa ziindi zyalufu azyamapenzi.”—Mukambausi 9:11.

Tacikwe makani naa muyoosikilwa ntenda naa pe, pele ciyandika nkuzyiba mbomuyoocita ciindi yaakucitika ntenda eeyo. Mucikozyanyo:

  • Ino kuti mwasweekelwa zintu zyanu akaambo kantenda iilicitikila?

  • Ino kuti mwajanwa kuti mulaabulwazi bujaya?

  • Ino kuti mwafwidwa muyandwa wanu?

Bakamboni ba Jehova, basikumwaya bamagazini eeyi, basyoma kuti Bbaibbele lilakonzya kumugwasya kuliyumya alimwi akumupa bulangizi bwini-bwini ciindi nomwasikilwa ntenda. (Baloma 15:4) Amulange-lange bukkale botatwe butondezya mboligwasya Bbaibbele.