China

Mweelwe wabantu bakalekana mudolopo lya Beijing wakatanta a 41 pesenti mumyezi yakusaanguna iili fwuka mu 2013 kweezyanisya amyezi njiyonya eeyo yamu 2012. Basyaazibwene basyoma kuti bantu balekana bakavwula akaambo kakuti banabukwetene bamwi bakali kuyanda kweeleba mutelo wa 20 pesenti iwakabikkwa ino-ino kumaanda aasambalwa. Pele kuti aabo ibayanda kusambala ŋanda bakalekana, mutelo ulajolwa aansi.

Munyika

Mbunga ya Lukamantano Lwazisi yakapa muzeezo wakuti cilakonzyeka kuti bantu banji inga batalika kulya zyuuka kutegwa bamane penzi lyakuciswa bulwazi buboola akaambo kakutalya zilyo zyeelede. Zyuuka zilijisi busani bunji kapati alimwi eeci cilagwasya nkaambo zyuuka zilya zyakulya ziligwa abantu. Lipooti imwi yakapegwa ino-ino yaamba kuti, “zyuuka zilakonzya kuligwa muciindi cakulya nyama.” Nokuba boobo, lipooti eeyi ilazuminizya kuti “mumasena aamwi kulya [zyuuka] ncintu cisesemya.”

Canada

Zibbadela izigwasya bantu batazyali ibayanda kuba abana zyaba aapenzi kujatikizya mayi aakaswaanganizyigwa abwaalumi, tabazyi kwakwaatola nkaambo bamukamwini tabazyibidwe nkobabede. Cibbadela cimwi cilijisi mayi aakaswaanganizyigwa abwaalumi aali kabotu aasika ku 1,000 aabantu bamwi ibakali kuyanda kuba abana, pele lino tabazyibidwe nkobabede.

Ireland

Kuzikusika mu 2013, ba Katolika ibakali kukwatana mucisi ca Ireland bakeelede kusala kulembya lukwatano lwabo mucikombelo naa kumfwulumende, pele lino balakonzya kusala kuti lukwatano lwabo lweendelezyegwe akabunga kabantu batasyomi bukombi. Lipooti iyakapegwa muli sikapepele yakatondezya kuti, “bantu batayandi kuti lukwatano lwabo lulembesyegwe kumfwulumende naa kucikombelo bavwula kapati, eeci capa kuti bantu banji” basale kuti lukwatano lwabo kalweendelezyegwa abantu batasyomi bukombi.