Ino kuzinzibala kuyeeya ninzi?

“Mbike moyo wangu kuncito zyako zyoonse, akuyeeya-yeeya milimo yako.”—Intembauzyo 77:12.

NZYOBAAMBA BANTU

Kuzinzibala kuyeeya kulakonzya kwaamba nzila zisiyene-siyene, inzila zimwi zyakatalisyigwa azikombelo zya Kujwe. Mulembi umwi wakaamba kuti: “Kutegwa muntu acikonzye kucita boobu, weelede kuti kanyina ncayeeya.” Majwi aakwe atondezya kuti kutayeeya cilicoonse ciindi nobikkila maano kucintu cimwi naa zintu kulakonzya kuleta luumuno lwamumizeezo.

NCOLYAAMBA BBAIBBELE

Ibbaibbele lilaamba mbokuyandika kapati kuzinzibala kuyeeya. (1 Timoteyo 4:15) Nokuba boobo, kuzinzibala kuyeeya nkolikulwaizya Bbaibbele takuli kubula cakuyeeya, kwiinduluka bbala naa mabala amwi kwalo zimwi ziindi kwaambwa kuti nkupeta. Muciindi caboobo, kuzinzibala kuyeeya nkolyaamba Bbaibbele kubikkilizya kubikkila maano kutwaambo mbuli, bube bwa Leza, nzila zyakwe, alimwi azilenge zyakwe. Mwaalumi uusyomeka kuli Leza wakapaila kuti: “Ndatweluka milimo yamaanza aako.” (Intembauzyo 143:5) Alimwi wakayungizya akwaamba kuti: “Nenkwiibaluka abulo bwangu, akukuyeeya muziindi zyamasiku.”—Intembauzyo 63:6.

 Ino mbuti kuzinzibala kuyeeya mbokumugwasya?

“Moyo wamululami ulayeeya kabotu mbweelede kuvuwa.”Tusimpi 15:28.

NCOLYAAMBA BBAIBBELE

Kuzinzibala kuyeeya kutupa kuliiba mumizeezo, kuba aacamba, alimwi akuba anguzu zyakulilemeka kabotu, calo cibikkilizya akuba abusongo akumvwisya zintu nzyotwaamba alimwi akucita. (Tusimpi 16:23) Aboobo, kuzinzibala kuyeeya kuli boobu kutupa kukkomana alimwi akupona buumi bulaampindu. Kujatikizya muntu wakali kuzinzibala kuyeeya kujatikizya Leza kwaziindi zinji, lugwalo lwa Intembauzyo 1:3 lwaamba kuti: “Uyooba mbubonya mbuli musamu uuzikidwe kumbali atulonga twamaanzi, uuzyala micelo yawo kuciindi ceelede, uujisi matu aatayumi; zyoonse nzyacita ziyooba acoolwe.”

Kuzinzibala kuyeeya alimwi kulatugwasya kumvwisya zintu alimwi akufwambaana kwiibaluka zintu. Mucikozyanyo, ciindi notwaiya cibeela cimwi cakulenga naa kaambo kamwi kamu Bbaibbele, tulaiya twaambo tunji tukkomanisya. Pele ciindi notuzinzibala kuyeeya twaambo ooto, tulabona mbotukozyanya amakani aamwi alo ngotwakayiide musyule. Aboobo mbubwenya mbuli sikubeza mbwapanga cintu cimwi cikkomanisya kuzwa kuzisamu, akwalo kuzinzibala kuyeeya kulatugwasya “kuyobolola” twaambo tumwi akupanga muzeezo omwe.

Sena kuzinzibala kuyeeya inga kweendelezyegwa?

“Moyo wamuntu uleena kwiinda zintu zyoonse, ulijisi bulwazi bukaka kupona, taakwe uukonzya kuzibisya mbuubede?”—Jeremiya 17:9.

NCOLYAAMBA BBAIBBELE

“Mukati, mumoyo wamuntu, momuzwa mizeezo mibi, bwaamu, bubbi, bujayi, bumambe, kulikumbuzya, bubi, lweeno, bukkale busesemya, ibbivwe, kusampaula, . . . alimwi abufwubafwuba.” (Maako 7:21, 22) Inzya, mbubwenya mbuli mulilo, kuzinzibala kuyeeya kweelede kweendelezyegwa. Ikuti naa tiitwacita oobo, mizeezo mibi ilakonzya kubusya kulombozya kubyaabi calo cikonzya kutupa kwaalilwa kulyeendelezya akucita micito mibyaabi.—Jakobo 1:14, 15.

Ibbaibbele litukulwaizya kuzinzibala kuyeeya ‘zintu ziluleme, zisalala, ziyandika, zili ampuwo mbotu, alimwi zitembaulika.’ (Bafilipi 4:8, 9) Ikuti naa twabikka zintu zibotu zili boobu alimwi akuzisyanga mumizeezo yesu, tuyootebula bube bubotu, kwaambaula kabotu, alimwi akuba azilongwe zibotu abamwi.—Bakolose 4:6.