Cakulya cinona kapati citegwa feijoada ncobalya kapati bana Brazil

Muyuni uutegwa toucan

KAINDI mucisi ca Brazil mwakali kukkala balimi alimwi abavwimi. Basikuvwuntauzya ibakazwa ku Portugal bakaletelezya abukombi bwa Katolika, calo cakapa kuti kuyakwe zikombelo zinji. Izikombelo zimwi zyakabotesyegwa azyakuzekaula zyamapulanga izyakazilululwa angolida.

Kutalikila akati-kati kamwaanda wamyaka wa 16 kuzoosika akati-kati kamwaanda wamyaka wa 19, bazike bazwa mu Africa babalilwa ku 4 miliyoni bakatolwa amato kuyoobeleka mumyuunda ku Brazil. Bantu aaba bakatolelezya azilengwa zyabo zyalo zyasanduka akuba bukombi buvwelene bwamu Africa bwaku Brazil ibwiitwa kuti macumba alimwi a candomblé. Zilengwa zyakazwa ku Africa zilazyibwa kwiinda munyimbo, muzizyano alimwi amuzyakulya zyaku Brazil.

Cakulya citegwa feijoada ncobakaiya kuzwa ku Portugal, cilapangwa kwiinda mukusanganya nyama alimwi anyabo zisiya, cilaligwa antoomwe amupunga alimwi azisyu zitegwa collard. Mumwaanda wamyaka  wa 19 a 20, bantu banji bazwa ku Europe (kwaambisya bazwa ku Germany, Italy, Poland, alimwi a Spain), Japan, alimwi amumasena aamwi bakaunka kuyookkala ku Brazil.

Mazuba aano mu Brazil kuli Bakamboni ba Jehova bali 750,000 mumbungano ziinda ku 11,000. Balasololela ziiyo zya Bbaibbele ziinda ku 800,000. Kutegwa bacikonzye kuyaka maanda aakuswaanganina, ibakwesu ibali mutubunga twamayake tuli 31 balabeleka antoomwe abakwesu bamumasena aasiyene-siyene kuyaka akubambulula Maanda aa Bwami aabalilwa ku 250 kusika ku 300 amwaka. Kuzwa mu March 2000, Maanda aa Bwami aali 3,647 ayakwa.

SENA MULIZYI?

Mulonga wa Amazon nguujisi meenda manji kwiinda milonga yoonse alimwi ulampa makilomita aainda ku 6,275

Zisaka imuli mvwula kapati izili mumabali-bali aamulonga wa Amazon zili aakati kazisaka zipati munyika yoonse