Ino kutyompwa ninzi?

“Ndoongomene, ndalemenwa loko, buzuba boonse nja bulila.”—Intembauzyo 38:6.

NZYOBAAMBA BASIKUVWUNTAUZYA

Bantu boonse balatyompwa ciindi aciindi, pele kuti kutyompwa kwazumanana kulakonzya kupa muntu kulimvwa kukatala mumubili naa mumizeezo. Masimpe kuti tabali basyaazibwene boonse bazyi ncokwaamba kuusa buyo alimwi akutyompwa kwini. Aboobo, cileelela kwaamba kuti bamwi bantu balatyompwa kapati cakuti zimwi ziindi inga balimvwa kubula mpindu alimwi balalipa mulandu.

NCOLYAAMBA BBAIBBELE

Ibbaibbele lilaamba bamaalumi abamakaintu banji ibakatyompedwe mumizeezo. Mucikozyanyo, Hana ‘wakaciswa moyo’ icipandulula “kutyokamoyo” alimwi “akutyompwa kapati.” (1 Samuele 1:10) Aciindi cimwi musinsimi Eliya wakausa kapati cakuti wakapaila kuli Leza kuti afwe!—1 Bami 19:4.

Banakristo bamumwaanda wamyaka wakusaanguna bakalaililwa ‘kuumbulizya aabo ibatyompedwe mumoyo.’ (1 Batesalonika 5:14) Kweelana abuvwuntauzi bumwi, mabala aakuti “ibatyompedwe mumoyo” alakonzya kwaamba baabo “ibatyompwa kwaciindi cisyoonto buyo akaambo kamakataazyo aamubuumi.” Cilasalala kuti nobaba bamaalumi alimwi abamakaintu bakaindi zimwi ziindi bakali kutyompwa.

 Sena kutyompwa mbukkale bwakuliyandila buya?

“Zilenge zyoonse zilatongela lyoonse akuba amacise caantoomwe.”—Baloma 8:22.

NCOLYAAMBA BBAIBBELE

Ibbaibbele liyiisya kuti kuciswa ncikono kuzwa kubanabukwetene bakusaanguna basikuzanga. Mucikozyanyo, lugwalo lwa Intembauzyo 51:5 lwaamba kuti: ‘Ndakazyalwa mumilandu, amuzibi bama mobakandimita.’ Mpoonya lugwalo lwaba Baloma 5:12 lwaamba kuti: “Mbubonya cibi mbocakanjila munyika kwiinda mumuntu omwe [muntu wakusaanguna, Adamu] alufwu kwiinda mucibi, eelyo lufwu lwakasikila bantu boonse nkaambo boonse bakabisya.” Akaambo kakuti twakakona kutalondoka kuzwa kuli Adamu, toonse tulakonzya kuciswa mumizeezo alimwi akumubili. Akaambo kaceeci, Ibbaibbele lyaamba kuti: “Zilenge zyoonse zilatongela lyoonse akuba amacise caantoomwe.” (Baloma 8:22) Nokuba boobo, Ibbaibbele alimwi lilapa bulangizi butakonzyi kupegwa amusilisi uuli woonse—cisyomezyo ca Leza canyika mpya yaluumuno mwalo malwazi oonse alimwi akunyongana, kubikkilizya akutyompwa noziyoomana.—Ciyubunuzyo 21:4.

Mbuti mbomukonzya kuliyumya kuti mwatyompwa?

“Jehova uli afwaafwi kubawizukide mumoyo, ulafutula batete myuuya.” —Intembauzyo 34:18.

NKAAMBO NZI MAKANI AAYA NCAAYELEDE KUMUJATIKIZYA?

Talili lyoonse nomukonzya kweendelezya bukkale bwanu, alimwi zimwi ziindi zyintu zibyaabi zilakonzya kumucitikila. (Mukambausi 9:11, 12) Nokuba boobo, kuli zyintu zimwi nzyomukonzya kucita kutegwa mutalekeli kutyompwa kweendelezya buumi bwanu.

NCOLYAAMBA BBAIBBELE

Ibbaibbele lyaamba kuti aabo baciswa bayandika musilisi. (Luka 5:31) Aboobo kuti kamujisi penzi lyakabuko, tacilubide pe kuyandaula busilisi. Ibbaibbele alimwi lilakulwaizya mbouyandika mupailo. Mucikozyanyo, lugwalo lwa Intembauzyo 55:22 lwaamba kuti: “Bikka makani aako oonse mumaanza aa-Jehova, lino ulakutabilila. Lyoonse takooyoozuminina baluleme kuwida mumapenzi.” Mupailo taili buyo nzila yakuti mulimvwe kabotu pe, pele nkwaambaula a Jehova Leza, walo “uli afwaafwi kubawizukide mumoyo.”—Intembauzyo 34:18.

Mulakonzya kugwasyigwa kwiinda mukwaamba mbomulimvwa kumulongwe wanu. (Tusimpi 17:17) Daniela, Kamboni wa Jehova wakaamba kuti, “Musyomima wakandikombelezya kwaamba mbondilimvwa kujatikizya kutyompwa kwangu. Nokuba kuti tiindakali kwaamba mbondilimvwa kwamyaka minji, ndakabona kuti eeci ncindakali kuyandika kucita. Ndakagambwa mbondakaanguluka nindakamana kwaamba mbondilimvwa.”