CISI ca Panama cilizyibidwe kapati ndiza akaambo kakalonga ikaswaanganya lwizi lwa Atlantic alimwi a Pacific. Pele akaambo kakuti cisi eeci ciswaanganya North alimwi a South America, nkokuti ciswaanganya bantu. Munzi wabantu bamisyobo-misyobo alimwi bajisi zilengwa zisiyene-siyene. Mweelwe wabantu banji ulivwelene abantu bamucisi eeci alimwi abantu bakazwa ku Europe.

SENA MULIZYI? Cula waku Panama, iwiitwa kuti Panamanian golden frog ulatambaika maulu aakwe akumbele kutegwa aongelezye bacula basimbi alimwi akukonga basinkondonyina

Mu 1501, ciindi basimakwebo bana Spain nibakasika ku Panama, bakajana bantu bamisyobo minji, bamwi babaaba baciliko asunu. Umwi musyobo wabantu aaba wiitwa kuti ba Guna (ibakali kwiitwa kuti ba Kuna). Bantu banji bamusyobo ooyu waba Guna bakali kukkala mubusena bwaciinga ca San Blas Archipelago alimwi amumbali-mbali alwizi lwa Pacific munsi-munsi amunyinza wa Panama alimwi a Colombia.  Kubusena ooku, balavwima, balazela nswi kubelesya mato, alimwi balalilimina zyakulya.

Mumusyobo waba Guna, ciindi mwaalumi naakwata, ulalonga akutalika kukkala abasazinyina aamukaintu wakwe alimwi akuyoobabelekela. Mukuya kwaciindi, ikuti naa baba amwana musimbi, lino mwaalumi amukwasyi wakwe balazumizyigwa kulonga kuzwa kumakwaakwe akuyoopanga munzi wakwe.

Kuli mbungano zyaba Kamboni ba Jehova ku Panama zibalilwa ku 300. Kunze lya Cisipanishi, miswaangano ilacitwa muci Chainizi, Cingisi, Cigujarati, Ciguna, Cihaiti Creole, Cingabere, alimwi amu Mwaambo Wakutambaika Waku Panama.