“Ikuti naa kwasiya, beenzuma bakali kundisindikila amaulu kuya kuŋanda. Pele bumwi busiku ndakalikatede kapati cakuti ndakabbukiŋa buyo takisi.

“Namutekenya kunyina naakanditola kuŋanda pe. Muciindi caboobo, wakanditola musyokwe, mwalo mwaakasola kuti andijate. Ndakakwiila canguzu, mpoonya wakandilekezya. Ciindi naakatiindijate alimwi, ndakakwiila akutija.

“Kaindi ndakali kulibuzya kuti, ‘Mbuti kukwiila mbokukonzya kugwasya?’ Pele lino ndakazyiba kuti kulagwasya!”—Oobu mbwakaamba KARIN. *

MUZISI zinji bugwebenga bulidumide kapati. Mucikozyanyo, mubetesi wamucisi cimwi wakaamba kuti: “Cuusisya ncakuti muntu uuli woonse uyoojatikizyigwa.” Mumasena aamwi, bugwebenga inga kabutadumide pe. Nokuba boobo, tacigwasyi pe kuliiba, nkaambo kucita boobo kulakonzya kumubikka muntenda.

Kufwumbwa naa mukkala mubusena bugwebenga mobudumide naa pe, mbuti mbomukonzya kulikwabilila amukwasyi wanu? Nzila imwi iinga yamugwasya nkutobela lulayo lwamu Bbaibbele lwakuti: “Muntu uucenjede, abona mapenzi, ulayuba, pele bataiyide balaindilila aboobo balapenga.” (Tusimpi 22:3) Basilikani balabakulwaizya bantu kujanina limwi nzila zyakulikwabilila kutegwa batakanjili muntenda.

Kulicisa alimwi akusweekelwa zyintu taali ngamapenzi buyo aaboola akaambo kabugwebenga. Bantu banji bacitikilwa ntenda eezyi balaciswa bulwazi bwamumizeezo alimwi akutyompwa kapati. Aboobo, cilayandika kapati kubona ncotukonzya kucita kutegwa tulikwabilile. Kujatikizya kaambo aaka, atulange-lange mbotukonzya kulikwabilila kubugwebenga bone oobu mbuli: kubba munzila yabugwebenga, kutundulula bamakaintu, kubba kwiinda mukubelesya Intaneti, kubba kwiinda mukubelesya mapepa aakubeja.

 KUBBA MUNZILA YABUGWEBENGA

Ino ncinzi? Ooku nkubelesya nguzu naa kulwana buya kutegwa muntu abbe.

Mbuti mbokubajatikizya bantu? Nibakamana kubbidwa bantu banji ku Britain, mubetesi umwi wakajana kuti nokuba kuti aabo bakabbidwa tiibakalicisa, pele bakapenga kapati mumizeezo. Wakaamba kuti: “Banabunji baamba kuti bajisi penzi lyakulibilika akuba aacilabila, alimwi akuti milimo yabo yabuzuba abuzuba ilijatikizyidwe kapati akaambo kapenzi ndilyonya eeli.”

Ncinzi ncomukonzya kucita?

 • Ibabbi balicenjede, aboobo amucenjele kujatikizya zyintu zimuzingulikide

  Amucenjele. Ibabbi balicenjede. Balayandisya kubba aciindi ncomutayeeyeli. Aboobo amubikkile maano kubantu bamulangilila, amuzizyibe zyintu zimuzingulukide, alimwi mweelede kupakamana kapati naa kubikkila maano kwiinda mukutabelesya misamu iikola naa kutaciindizya kunywa bukoko. Encyclopedia yaamba zyanseba yakati: “Ciindi muntu nanywa bukoko naa kubelesya misamu iikola,” cilamuyumina “kuyeeya kabotu alimwi akubona zyintu zikonzya kuleta ntenda.”

 • Amuzikwabilile zyintu zyanu. Amuukkiye mootokala wanu alimwi amuzikkiye zijazyo amawindo aaŋanda yanu. Mutanoonjizyi muntu ngomutazyi kabotu muŋanda yanu. Mutanoobikki zyintu antangalala. Lugwalo lwa Tusimpi 11:2 lwaamba kuti: “Babombumyoyo mbebajisi busongo.” Babbi, balo babikkilizya abana basikwiingaila, bayandisya kubba mafooni, makkompyuta aadula alimwi akubbida bantu basama ninga zidula.

 • Amwaatobele malailile. “Inzila yamufubafuba ililuleme mumeso aakwe mwini, pele oyo uuswiilila lulayo musongo.” (Tusimpi 12:15) Kuti kamuli mulweendo, amwaatobele malailile aabantu bazyi mbokubede kubusena ooko. Balakonzya kumwaambila masena ngomweelede kweeleba alimwi ambomukonzya kulikwabilila.

KUTUNDULULA BAMAKAINTU

Ino ncinzi? Takuli buyo kujata bamakaintu, pele kulabikkilizya akujatauka bamakaintu, akubasinikizya koonana ambabo kwiinda mukubakonga.

Mbuti mbokubajatikizya bantu? Muntu umwi wakajatwa kale upandulula kuti: “Cuusisya ncakuti tacicisizyi buyo moyo ciindi notundululwa, pele cilakkalilila mumizeezo kwaciindi cilamfwu alimwi cilakonzya kukupa kutyompwa mubuumi. Alimwi cilakonzya kubanyonganya banamukwasyi.” Masimpe ngakuti, sikutundululwa tali nguwe uuli aamulandu. Pele sikutundulula nguuli aamulandu.

Ncinzi ncomukonzya kucita?

 • Mutanooakazyi manjezeezya aanu. Bamucibeela cabasilikani ku North Carolina, U.S.A bacenjezya kuti: “Ikuti kamutalimvwi kwaanguluka naa kuti kumoyo kwanu kakusiya ciindi nomuli amuntu umwi naa abusena bumwi, cili kabotu kuzwa. Mutalekeli muntu uuli woonse kumusinikizya kuzumanana kucita cintu ncaatamuzumizyi manjeezyeezya aanu.”

 • Amubikkile maano; amube basicamba. Basikutundulula bamakaintu bayandaula ciindi cibotu ncobakonzya kucita oobo. Aboobo, amubikkile maano alimwi amupakamane.

 • Amubweze ntaamu cakufwambaana. Amukwiile. (Deuteronomo 22:25-27) Amutije naa kubweza ntaamu iili yoonse. Ikuti  kacikonzyeka, amutijile kubusena nkomukonzya kujana lugwasyo alimwi akutumina basilikani luwaile. *

KUBBA KWIINDA MUKUBELESYA INTANETI

Ino ncinzi? Ooku nkubba kucitilwa aa Intaneti. Kubikkilizya kutatela mitelo, kubelesya tukkaadi twakubbanki tutali twabo, kubweza mali aabantu kakunyina kutuma zyintu nzyobasambala, alimwi akutambula mali ngobatabelekela. Alimwi cilabikkilizya akucita makwebo munzila yabumpelenge alimwi akucengeezya kusambala zyintu aa Intaneti.

Mbuti mbokubajatikizya bantu? Kupa kuti aabo babbidwa alimwi abantu boonse mucisi basweekelwe mali manji kapati. Amubone cikozyanyo eeci. Ba Sandra bakatambula kagwalo a Intaneti nkobakali kuyeeyela kuti kakazwa kubbanki kubalomba kuti balembe makani aamwi aajatikizya akkaunti yabo. Nikwakainda buyo maminiti masyoonto kuzwa nibakaatuma makani aayo, bakagambwa kubona kuti mali aasika ku $4,000 (U.S.) akalonzyegwa kuzwa muakkaunti yabo kuya muakkaunti yakubbanki iitazizilwe. Mpoonya ba Sandra bakazyiba kuti babbidwa.

Ncinzi ncomukonzya kucita?

 • Amucenjele! Muteenwi ama Website aalibonya mbuli kuti alakonzya kumugwasya, alimwi amuzyibe kuti bakubbanki nkomujisi akkauti tabakonzyi kumulomba kuti mubalembele a Intaneti makani aamaseseke aajatikizya ndinywe. Kamutanaula zyintu naa kucita makwebo aa Intaneti, mweelede kusaanguna kwiizyiba kabotu kkampani eeyo. Lugwalo lwa Tusimpi 14:15, lwaamba kuti: “Uuongelezeka ulazuminina makani oonse, pele muntu uucenjede ulayeeya kabotu kweenda kwakwe.” Alimwi mweelede kwaacenjelela makkampani aali muzisi zimbi. Nkaambo kuti kwabbuka penzi, cilakonzya kumukatazya kulimana.

 • Mweelede kwiilanga-langa kkampani alimwi amilimo yanjiyo. Amulibuzye kuti: ‘Ino kkampani eeyi ijanika kuli? Sena fooni namba yakkampani eeyi njamasimpe? Sena ikuti naa ndaula zyintu, ndilabbadela amali aayungizyidwe amuulo wazyintu eezyo? Ino zyintu nzindaula ziyootumwa lili? Ikuti naa tiindazikkomanina, sena inga bazumina kuti ndizipilusye?’

 • Amucenjele kuti naa zyintu nzyobamusyomezya ziboneka kabotu kapati kwiinda mbomuyeeyela. Balyato alimwi abaabo bayandisya kujana mpindu muzyintu nzyobatakabelekela mbambabo babbidwa kapati aa Intaneti. Kakole kalakonzya kubikkilizya kusyomezyegwa mali manji kumulimo uutayi koomoonga, akumukweletesya mali nokuba kuti tamujisi bulangizi bwakuti mulakonzya kwaabbadela. Bamukabunga ka U.S. Federal Trade Commission, (FTC) bakaamba kuti: “Mweelede kusaanguna kulanga-langa mulawo ncowaamba kujatikizya makwebo aayo ngomuyanda kutalika. Kuti naa mpindu njobamwaambila kuti mulakonzya kujana kailibonya kukomena kapati kwiinda mboyeelede kuba, ntenda yakubbidwa nimpati. Tamweelede kulekela basimakwebo kumusinikizya kutalika makwebo kamutanaizyiba kabotu milawo iijatikizya makwebo aayo.”

KUBELESYA ZYINA LYAMUNTU UUMBI

Ino ncinzi? Eeci cibikkilizya kucita bumpelenge kwiinda mukubelesya zyina lyamuntu uumbi.

Mbuti mbokubajatikizya bantu? Babbi balakonzya kubelesya zyina lyanu kutegwa bapegwe tukkaadi twakubbanki naa zikwelete naa kujalula maakkaunti mapya. Balakonzya kukweleta mali muzyina lyanu. Nokuba kuti mwacibbadela cikwelete eeco, zyina lyanu kubbanki lilakonzya kubija. Umwi muntu wakabbidwa kale wakaamba kuti: “Kubija zyina akaambo kacikwelete kulakonzya kunyonganya zyintu zyoonse, eeci cilainda kubija kwiinda kubbidwa mali.”

Ncinzi ncomukonzya kucita?

 • Amwaasise makani aanu aamaseseke. Kuti naa kamuyobweda mali kubbanki naa kuula zyintu a Intaneti, kamucinca-cinca password njomubelesya, kwaambisya kuti kamubelesya  makkompyuta aabelesyegwa abantu banji. Mbubwenya mbokwaambwa kale, amwaacenjelele magwalo aa Intaneti aamulomba kuti mutume makani aanu aamaseseke.

  Babbi tababelesyi buyo makkompyuta. Balakonzya kusola nzila iili yoonse njobakonzya kutegwa baabone mapepa aanu aajisi makani aamaseseke, mbuli malisiiti aakubbanki, tukkaadi twakubbanki, kabbuku kamaccekki, alimwi amapepa amwi aajisi manamba aamaseseke. Aboobo, amwaabambe kabotu mapepa aaya, alimwi mweelede kwaazapaula kamutanaasowa. Alimwi kuti mwajana kuti pepa lyanu lyasweeka, cakufwambaana mweelede kuzyibya basilikani.

 • Amwaazyibe mali ngomubikka angomugwisya muakkaunti yanu. Bamukabunga ka FTC bakaamba kuti: “Kucenjezyegwa kujatikizya bantu babba kwiinda mukubelesya makani aatali aabo kulagwasya kapati.” Alimwi bakayungizya kuti: “Kufwambaana kumuzyiba muntu uubba munzila iili boobu kulakonzya kugwasya kapati.” Aboobo, lyoonse kamwaalanga-langa maakkaunti aanu, alimwi akubona naa kuli mali aakagwisyigwa ngomutazyi kabotu. Kuti kacikonzyeka, inga mwabweza lipooti yaakkaunti, akubona bweende bwamali.

Masimpe ngakuti, munyika mazuba aano bantu boonse balakonzya kubbidwa. Nobaba baabo balibonya kuti tabakonzyi kubbidwa, abalo balabbidwa. Akaambo kaceeci, lyoonse tweelede kumvwa alimwi akubutobela busongo bwamu Bbaibbele. “Utabusowi, lino buyookubamba; kobuyandisya, lino buyookutabilila.” (Tusimpi 4:6) Cikkomanisya ncakuti, Bbaibbele lisyomezya kuti bugwebenga buyoomana.

Lino-lino, Bugwebenga Buyoomana

Nkaambo nzi ncotukonzya kuba masimpe kuti Leza uyoobumana bugwebenga? Amulange-lange twaambo ootu tutobela:

 • Leza ulayanda kubumana bugwebenga. “Mebo nde-Jehova ndayandisya lubeta lubotu, ndasula kubba abubi.”—Isaya 61:8.

 • Ulijisi nguzu zyakumana bugwebenga. “Ulimaninide munguzu, uliluleme mukubeteka.”—Jobu 37:23.

 • Wasyomezya kunyonyoona basizibi alimwi akukwabilila balulami. “Nkaambo basizibi balanyonyooka.” “Balulami bayookona nyika, bayookala alinjiyo lyoonse.”—Intembauzyo 37:9, 29.

 • Wasyomezya nyika mpya yaluumuno kubantu bakwe basyomeka. “Babombemyoyo bayoovuba nyika, bayookondwa muluumuno lunji.”—Intembauzyo 37:11.

Sena majwi aaya alamukkomanisya? Kuti kacili boobu, amujane ciindi cakubala Bbaibbele kutegwa mwiiye makanze aa Leza kujatikizya bantu. Kunyina bbuku limbi lijisi majwi aabusongo bugwasya boobu. Alimwi kunyina bbuku limbi likonzya kutupa bulangizi bwini-bwini bwakuti bugwebenga buyoomana. *

Leza usyomezya nyika mpya, mwalo mutakabi bugwebenga

^ munc. 5 Mazyina acincwa.

^ munc. 22 Bantu banji bakajatwa kale, bakajatwa abantu mbobazyi. Kuti kamuyanda makani aayungizyidwe amubone mubbuku lya Questions Young People Ask—Answers That Work, Volume 1 apeeji 228, amutwe wakuti “How Can I Protect Myself From Sexual Predators?” Eeli bbuku lilajanika a Website ya www.jw.org.

^ munc. 44 Kuti kamuyanda makani aambi aajatikizya njiisyo zyamu Bbaibbele mulakonzya kwaajana mubbuku lyakuti Ino Ncinzi Cini Bbaibbele Ncoliyiisya? Bakamboni ba Jehova balakonzya kumupa bbuku eeli kakunyina kumubbadelesya alimwi mulakonzya kulibala a Web site ya www.jw.org.