Mamagazini eesu aamba zya Bbaibbele alakonzya kukkopwa mumyaambo iinda ku 200. Ngazi Yamulindizi ilatutondezya ncozyaamba zyintu zicitika munyika kweelana abusinsimi bwamu Bbaibbele. Yuumbulizya bantu amakani mabotu aa Bwami bwa Leza alimwi akukulwaizya bantu kuba alusyomo muli Jesu Kristo. Sinsimuka! ilatondezya mbotukonzya kuliyumya mumapenzi aacitika mazuba aano alimwi itupa kuba alusyomo muzyintu nzyaakasyomezya Mulengi kujatikizya nyika mpya yaluumuno.

Amusale mwaambo akabbokesi kamyaambo, mpoonya mutyanke aalembedwe kuti Amuyandaule kutegwa mubone mamagazini amafomati aaliko mumwaambo ooyo.