Bwami bwa Israyeli bwamisyobo iili 10 bwakajisi bami babyaabi banji kapati, pele Ahabu ngowakali mubi kwiinda boonse. Wakakwete mukaintu mubi kapati iwakali kukomba Baala. Izina lyakwe wakali Jezebeli. Ahabu alimwi a Jezebeli bakazuzya cisi coonse abukombi bwa Baala alimwi bakajaya basinsimi ba Jehova. Ino Jehova wakacita buti? Wakatuma musinsimi Elija kuti aambile Ahabu mulumbe umwi.

Elija wakaambila Mwami Ahabu kuti akaambo kazintu zibi nzyaakali kucita, imvwula iyooleka kuwa mu Israyeli. Kwamyaka yotatwe, bantu tiibakali kulima alimwi kwakali nzala. Mukuya kwaciindi, Jehova wakatuma Elija kuti aunke alimwi kuli Ahabu. Mpoonya Mwami Ahabu wakaambila Elija kuti: ‘Yebo ndonduwe uuleta mapenzi! Nduwe uupa kuti zyoonse eezyi kazicitika.’ Pele Elija wakaingula kuti: ‘Tandili ndime ndapa kuti imvwula ileke kuwa. Nduwe uupa kuti kaitawi, nkaambo ukomba Baala. Tulacita musunko. Kobunganya bantu bamucisi boonse alimwi abasinsimi ba Baala a Cilundu ca Karimeli.’

Bantu bakabungana acilundu. Elija wakaamba kuti: ‘Amulisalile. Ikuti Jehova ngo Leza mwini-mwini, amumutobele. Ikuti naa ngu Baala, nkokuti amutobele nguwe. Mboobu mbomweelede kucita. Basinsimi ba Baala ibali 450 beelede kubamba cituuzyo akwiita leza wabo, mpoonya andime ndilabamba cituuzyo akwiita kuli Jehova. Ooyo uutiivwiile kwiinda mukutuma mulilo, ngo Leza mwini-mwini.’ Bantu bakazumina.

Basinsimi ba Baala bakabamba cituuzyo. Buzuba boonse bakaita kuli leza wabo kuti: ‘O Baala, Kotuvwiila!’ Naakabona kuti Baala tavwiili, Elija wakatalika kumufwubaazya. Wakati: ‘Kamoongolola kusika mpomugolela. Andiza woona alimwi kuyandika kuti umwi amubusye.’ Nokwakaba kumazuba, basinsimi ba Baala bakazumanana kwiita. Pele mbubwenya buyo, kunyina wakavwiila pe.

Elija wakabikka cituuzyo cakwe acipaililo akutila maanzi alincico. Mpoonya wakapaila kuti: ‘O Jehova, bantu abazyibe kuti yebo ndonduwe Leza wakasimpe.’ Mpoonya-mpoonya, Jehova wakatuma mulilo kuzwa kujulu eelyo wakacuumpa cituuzyo. Bantu bakoompolola kuti: ‘Jehova ngo Leza wakasimpe!’ Elija wakati: ‘Mutabalekeli  kuti batije basinsimi ba Baala!’ Buzuba oobo, basinsimi ba Baala ibali 450 bakajaigwa.

Ciindi kakumbi kaniini nokakalibonya kulwizi, Elija wakaambila Ahabu kuti: ‘Mvwula mpati ilaboola. Kobamba nkalaki yako, uunke kuŋanda.’ Julu lyakasiya mbi akaambo kamakumbi, muwo wakaunga, mpoonya mvwula mpati yakatalika kuwa. Mpoonya ciyumayuma cakamana. Ahabu wakaizuzisya kapati nkalaki yakwe kusikila mpagolela. Kwiinda mukugwasyigwa a Jehova, Elija wakabalika kapati kwiinda nkalaki! Pele sena mapenzi aa Elija oonse akamana? Atubone.

“Bantu abazyibe kuti yebo, oojisi zina lyakuti Jehova, yebo olikke ndonduwe Mupatikampatila atala aanyika yoonse.”—Intembauzyo 83:18