Cibeela eeci caamba makani aakacitika mumyaka iibalilwa ku 80 aajatikizya Mwami Saulo a Mwami Davida. Kumatalikilo Saulo wakali kulicesya alimwi wakali kumuyoowa Leza, pele kakutanainda ciindi wakacinca alimwi wakakaka kutobela busolozi bwa Jehova. Jehova wakamukaka, kwiinde ciindi wakalailila Samuele kuti ananike Davida kuba mwami uutobela wa Israyeli. Saulo simunyono wakasola ziindi zinji kutegwa ajaye Davida, pele Davida kunyina naakajolela. Jonatani mwana wa Saulo wakalizyi kuti Davida wakasalwa a Jehova, aboobo wakali kusyomeka kuli Davida. Davida wakacita zibi zipati, pele kunyina naakakaka lulayo lwa Jehova. Ikuti kamuli bazyali, amumugwasye mwanaanu kubona mbociyandika lyoonse kubelekela antoomwe abubambe bwa Leza.