Ciindi nokwakali nzala mucisi ca Israyeli, muna Israyeli wazina lya Naomi wakaunka kucisi ca Moabu antoomwe amulumaakwe alimwi abana babo bobilo. Mukuya kwaciindi, mulumi wa Naomi wakafwa. Bana bakwe bakakwata bamakaintu bana Moabu, umwi wakakwata Rute mpoonya umwi wakakwata Olipa. Mukubula coolwe, bana ba Naomi basankwa abalo bakafwa.

Ciindi Naomi naakamvwa kuti nzala yakamana mucisi ca Israyeli, wakapiluka kwabo. Rute a Olipa bakamutobela, pele kabacili munzila, Naomi wakabaambila kuti: ‘Mwakali bamakaintu bali kabotu kubana bangu alimwi muli kabotu akulindime. Ndiyanda kuti nyoonse mukakwatwe alimwi. Amupiluke kwanu ku Moabu.’ Bamakaintu aaba bakaamba kuti: ‘Tulamuyanda kapati! Tatuyandi kumusiya pe.’ Pele Naomi wakazumanana kubaambila kuti bapiluke. Mpoonya Olipa wakapiluka, pele Rute wakakaka. Naomi wakamwaambila kuti: ‘Bona, Olipa wapiluka kubantu banu alimwi akuli baleza banu. Kamuunka antoomwe.’ Pele Rute wakati: ‘Nsikookusiya pe. Bantu bako bayooba bantu bangu, alimwi Leza wako uyooba Leza wangu.’ Ino uyeeya kuti Naomi wakalimvwa buti ciindi Rute naakaamba boobo?

Rute a Naomi bakasika kucisi ca Israyeli kumatalikilo aakutebula bbaale. Bumwi buzuba, Rute wakaunka kuyoobwezelela bbaale mumuunda wamwaalumi wazina lya Boazi, walo iwakali mwana wa Rahabu. Mwaalumi ooyu wakamvwa kuti Rute wakali muna Moabu walo iwakazumanana kukkala a Naomi. Wakaambila babelesi bakwe kuti kabasiya bbaale musyule kutegwa Rute kaubwezelela.

 Buzuba oobo kumangolezya, Naomi wakabuzya Rute kuti: ‘Ino wabeleka mumuunda wabani sunu?’ Rute wakati: ‘Mumuunda wamwaalumi wazina lya Boazi.’ Naomi wakamwaambila kuti: ‘Boazi mubbululu wabalumi bangu. Kozumanana kubelekela mumuunda wakwe antoomwe abamakaintu bambi. Ookuya kuli kabotu.’

Rute wakazumanana kubeleka mumuunda wa Boazi kusikila kutebula nokwakamana. Boazi wakabona kuti Rute wakali muyumu kubeleka alimwi wakali mukaintu uuli kabotu kapati. Mumazuba aayo, ikuti mwaalumi wafwa alimwi tanaazyala bana basankwa, mubbululu wamwaalumi ooyo wafwa wakali kukonzya kumukwata mukaintu ooyo wakafwidwa. Aboobo Boazi wakamukwata Rute. Bakazyala mwana musankwa ooyo ngobakaulika zina lya Obedi, walo iwakazooba basyaanyinakulu ba Mwami Davida. Beenzinyina ba Naomi bakakkomana kapati. Bakaamba kuti: ‘Jehova wakakupa Rute, walo iwali kabotu kapati kulinduwe, lino mpaawa waba amuzyukulu. Jehova aatembaulwe.’

“Kuli mulongwe uukakatila kwiinda mwanookwanu.”—Tusimpi 18:24