Bana Israyeli bakamuzangila alimwi Jehova akutalika kukomba baleza bakubeja. Ciindi bana Amoni nobakabalwana bana Israyeli, baleza babo aabo kunyina nobakabagwasya pe. Bana Israyeli bakapenga kwamyaka minji. Mpoonya bakaambila Jehova kuti: ‘Twabisya. Twakomba kaka kotuvwuna kuli basinkondoma.’ Bana Israyeli bakabanyonyoona baleza babo bakubeja akutalika kukomba Jehova alimwi. Jehova tanaakali kuyanda kuti bazumanane kupenga.

Sikalumamba wazina lya Jefita wakasalwa kuti asololele bana Israyeli kunkondo njobakali kulwana abana Amoni. Wakaambila Jehova kuti: ‘Kuti utugwasye kuzunda nkondo eeyi, ndisyomezya kuti ndaakupiluka kuŋanda, muntu uuyoosaanguna kuzwa muŋanda yangu kuzoondicinga, ndiyoomupa kulinduwe.’ Jehova wakauswiilila mupailo wa Jefita alimwi wakamugwasya kuzunda nkondo eeyo.

 Ciindi Jefita naakapiluka kuŋanda, mwanaakwe musimbi ngowakasaanguna kuzwa muŋanda kuzoomucinga, ooyo ngomwana alikke ngwaakajisi. Wakali kuzyana akulizya nsakalala. Ino Jefita ulacita buti? Wakayeeya cisyomezyo cakwe mpoonya wakaamba kuti: ‘Maawe, mwanaangu! Wandipenzya mumoyo. Ndakamusyomezya Jehova, aboobo kutegwa ndizuzikizye ncondakasyomezya, ndeelede kukutola kuti ukabeleke kutempele ku Silo.’ Pele mwanaakwe wakamwaambila kuti: ‘Bataata, ikuti mwakamusyomezya kale Jehova, mweelede kucizuzikizya ncomwakasyomezya. Ncondilomba buyo ncakuti mundipe myezi yobilo kutegwa nduunke kumalundu abeenzuma basimbi. Mpoonya ndiyakuunka.’ Mwana wa Jefita wakabeleka cakusyomeka kutempele buumi bwakwe boonse. Mwaka amwaka, beenzinyina bakali kuunka ku Silo kuyoomuswaya.

“Kufwumbwa muntu uuyandisya mwanaakwe musankwa naa musimbi kwiinda ndime teelede kuba wangu.”Matayo 10:37