Musa a Aroni bakaunka kuli Farao kuyoomwaambila mulumbe wa Leza wakuti: ‘Ikuti utabazumizyi bantu bangu kuunka, ndilakutumina mazimbwa.’ Mazimbwa akazula mumaanda aabana Egepita, bavwubi abacete. Nyika yoonse yakazula mazimbwa. Pele kunyika ya Goseni bana Israyeli nkobakali kukkala kwakanyina. Kutalikila acipenzyo eeci cane, zipenzyo zyakali kupenzya buyo bana Egepita. Farao wakalomba kati: ‘Amumukombelezye Jehova kutegwa aagusye mazimbwa aaya. Mpoonya mulaunka.’ Pele ciindi Jehova naakagwisya mazimbwa, Farao wakacinca maano. Sena Farao kuli ncaakaiya?

Jehova wakaamba kuti: ‘Ikuti naa Farao atabaleki bantu bangu kuunka, banyama babana Egepita bayoociswa akufwa.’ Buzuba bwakatobela banyama bakatalika kufwa. Pele banyama babana Israyeli kunyina nobakafwa pe. Nokuba boobo, Farao wakazumanana kuyumya moyo, alimwi kunyina naakabaleka kuti baunke.

Kumane Jehova wakaambila Musa kuti apiluke kuli Farao akufwusa twe mumuwo. Itwe eelyo lyakaba kasuko ikakalundumukila bana Egepita boonse. Kasuko aaka kakapa kuti bana Egepita boonse abanyama babo babe azyuute. Nokuba boobo, Farao wakakaka kuleka bana Israyeli kuti baunke.

Jehova wakamutuma Musa alimwi kuli Farao amulumbe ooyu: ‘Sena ucibakasya bantu bangu kuti baunke? Juunza kuyoowa civwulamabwe mucisi coonse.’ Buzuba bwakatobela, Jehova wakaleta  civwulamabwe, mizumo alimwi andabo. Cakali civwulamabwe cipati kapati ncobatanabwene bana Egepita. Zisamu azisyango zyoonse zyakanyonyoonwa, pele mu Goseni kunyina nozyakanyonyoonwa pe. Farao wakaamba kuti: ‘Amutukombelezyele Jehova kuti cileke civwulamabwe! Mpoonya mulaunka.’ Mbocakalekela buyo civwulamabwe amvwula, Farao wakacinca maano.

Kumane Musa wakati: ‘Lino nsozi zinji ziyoolya zisyango zyoonse izyakasyaala kucivwulamabwe.’ Nsozi zinji zyakalya zyoonse izyakasyeede mumyuunda alimwi amuzisamu. Farao wakalomba alimwi kuti: ‘Amutukombelezyele Jehova kutegwa nsozi zinji zyuunke.’ Pele nokuba kuti Jehova wakazigusya nsozi, Farao wakazumanana kuyumya moyo.

Jehova wakaambila Musa kuti: ‘Tambika janza lyako kujulu.’ Mpoonya-mpoonya, kujulu kwakasiya mbi. Kwamazuba otatwe, bana Egepita tiibakali kukonzya kubona cintu cili coonse naa muntu uuli woonse. Pele bana Israyeli balikke mbobakajisi mumuni mumasena mobakali kukkala.

Farao wakati kuli Musa: ‘Yebo abantu bako inga mwaunka. Pele banyama banu mubasiye.’ Musa wakati: ‘Tweelede kubabweza banyama besu kutegwa tukababelesye mukukomba Leza wesu.’ Farao wakanyema kapati akwaamba kuti: ‘Kozwa aawa! Nditakakuboni kabili, buyo-buyo ndiyookujaya.’

“Muyoolubona alimwi lwiindano luliko akati kamuntu mululami amubi, akati kayooyo uubelekela Leza ayooyo uutamubelekeli.”—Malaki 3:18