Cibeela eeci caamba kujatikizya Josefa, Jobu, Musa, alimwi abana Israyeli. Boonse bakaliyumya kapati nobakapenzegwa a Diabolosi. Bamwi bakacitilwa cakutalulama, kwaangwa, kutolwa mubuzike alimwi akujaigwa buya. Nokuba boobo, Jehova wakabakwabilila munzila ziindene-indene. Ikuti kamuli bazyali, amumugwasye mwanaanu kumvwisya babelesi ba Jehova aaba mbobakapengede aciindi eeco, pele kakunyina kuleka kusyomeka.

Jehova wakabelesya Zipenzyo Zili 10 kutondezya kuti wakalaanguzu kwiinda baleza boonse bamu Egepita. Amukankaizye Jehova mbwaakali kubakwabilila bantu bakwe kaindi alimwi ambwacita oobo mazuba aano.